Page 1 - OGÜN Gazetesi Sayı:15
P. 1

sayfa1.qxd 4/6/07 3:50 PM Page 1
                                    Ceylanlar oteli
    Doğuş’tan ünlülere                                                     Hayat kad›n› de¤il

    bombardıman:


     “Açl›¤›
    “Açl›¤›                               gizlice sattı                        hayats›z kad›n!
    “Açl›¤›
    “Açl›¤›
    “Açl›¤›
     “Açl›¤›
    “Açl›¤› “Açl›¤› “Açl›¤›
                                      Ceylan Holding’in Emekli Sandığı’ndan kiraladığı     ‹fiTE GERÇEK EKIBI, fuhuş batağındaki talihsiz kadını
                                                                  yol kenarında müşteri beklerken buldu.
    unutmufllar”                           pazarlık sonucu Kazak Kasanov kardeşlere satıldı.      Ve acı dramını              Fuhuflun gerçek fotoroman›
     unutmufllar”
    unutmufllar”
     unutmufllar”
    unutmufllar”
    unutmufllar”
                                    Taksim’deki Ceylan İntercontinental Oteli, gizli bir
    unutmufllar”unutmufllar”unutmufllar”
                                                                  görüntüledi.
                                    Satış için bir yıldır görüşmelerin
                                    yapıldığı öğrenildi. Satışa
                                    rağmen üzerindeki
     'Ve Kimselere Güvenmiyorum' adlı               kira sözleşmesini iki
    albümünü çıkarır çıkarmaz "Albümüm                yıl daha uzatan
    İbrahim Tatlıses'in                       Ceylan Holding,
    albümünden daha güzel"                      borçlu olduğu
    diyerek dikkatleri üzerine                    TMSF’nin de
    çeken Alişan’ın, "Artık
    ezik-büzük Alişan yok!                      müdahalesinden
    Kimsenin beni ezmesine                      bu şekilde
    izin vermeyeceğim" söz-                     kurtuldu.
    lerini Doğuş seviyesizlik                    Satışın 145
    olarak nitelendirdi. Doğuş                    milyon
    ünlülerin çoğunun                        dolara
    geçmişteki yaşantılarını   Tatlıses    Alişan       gerçekleştiği                             Adı bizde saklı.. Zaten adının da bir önemi yok. Çünkü o, İstanbul
    unutmuş olmalarına çok üzüldüğünü belirtti.           belirtildi.                              sokaklarında fuhuş yapan hayat kadınlarından biri. Daha doğrusu,
                                     SAYFA-7’DE                                          “Hayatsız kadınlar”dan sadece biri...
                                                                                     KARTAL SAHİL YOLUNU

      8 - 14 N‹SAN 2007                                                   Haftalık ulusal gazeteler       FUHUŞ YOLUNA ÇEVİREN
                                                                 arasında 1. olan           HAYAT KADINLARI ANLATTI
                                                                 gazeteniz                İŞTE GERÇEK
                                                                Ogün                  KAMERALARI KAYDETTİ

                                                                                      ...VE HAYATSIZ
                                                                 herkes                KADINLARIN DRAMI
                                                                 okusun diye              FOTOROMAN OLDU!
                                                                 artık sadece              Taner Dileklen’in
                                                                 25 YKR                 haberi 10-11’de
         YIL: 1 SAYI: 15                            F‹YATI: 25 YKR ( KKTC 50 YKR )


  Ibre Köflk’e do¤ru

                             Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
    AK Parti Bingöl                  konusundaki “Ketum” davranışını,
    Milletvekili Mahfuz Güler:            çeşitli kesimlere verdiği mesajlar ve                                             Erdo¤an

   Bingöl’ün                     “Sıcak” tavırlarıyla değiştirdi. “Halkı                                          Ogün’ü istedi
                             kucaklayan, kurumlarla kavgalı

   talihi                       olmayan bir Cumhurbaşkanı” profili
                             çizerek eleştiri oklarını çevirenlere
                             karşı Erdoğan, “Şu parti, bu parti
   de¤ifliyor                     değil, hepimiz elele verip dayanışma
                             içinde olmalıyız” diye karşılık verdi.
     OGÜN’Ü ziyaret eden AK Parti Bingöl
   Milletvekili Mahfuz Güler, yıllardır yatırımdan  Halka ne diyor?
   nasibini almayan Bingöl’ün üniversiteye        “Umutsuzluğun yerini pırıl pırıl umut-
   kavuşacağını, üç ilçeye de yüksek okul açılacağını  ların, yılgınlığın yerini dinamizmin
   söyledi. Mahfuz Güler, Murat nehri üzerinde      aldığını görüyoruz. Türkiye’nin
   yapılacak 2 barajın da, bölgede 8 bin kişiye istihdam değişimini gerçekleştiren esas olarak
   imkanı sağlayacağını belirterek, “Bingöl’ün nihayet  millettir. Ülkemizi el birliğiyle Gazi
   makus talihi değişecek”dedi. SAYFA-9’DA
                              Mustafa Kemal’in ifade ettiği muasır
   Bu haftaki gezi dura¤›m›z Bingöl           medeniyetler seviyesine çıkaracağız”.
                              Keçiören’deki komşuları da, Erdoğan’a
                    SAYFA-17’DE     görkemli bir uğurlama töreni hazırlıyor.

                             Muhalefete mesaj› ne?
   TEMA’dan                       “Siyasette en önemli konu stratejidir.
    TEMA’dan
   TEMA’dan
   TEMA’danTEMA’dan
    TEMA’dan
   TEMA’dan
   TEMA’dan
    TEMA’dan
                              AK Parti’nin de kuruluşundan bugüne
                              kadar uyguladığı stratejisi vardır. Biz
   OGÜN’e
    OGÜN’e
   OGÜN’e                        nasıl ki, diğer partilerin stratejilerini
    OGÜN’e
   OGÜN’eOGÜN’e
    OGÜN’e
   OGÜN’e
   OGÜN’e
                              değiştirecek, yok sayacak bir tavır içinde
                              değilsek, diğer partilerin de bizim stra-
                              tejilerimize saygı göstermesini beklemek                                            Başbakan R. Tayyip
    teflekkür...
   teflekkür...
   teflekkür...                      hakkımız olmalıdır”.    SAYFA-9’DA                                            otobüsten selamlarken,
    teflekkür...
   teflekkür...teflekkür...
    teflekkür...
   teflekkür...
   teflekkür...
                                                                                             Erdoğan, Eskişehir’deki
                                                                                              gezisi sırasında halkı
                                                                                             yolu kesildi. Vatandaş
    Gazeteniz                                  “Siyasetçinin geçmifli kendisini takip eder”                              bir vatandaş tarafından
    OGÜN,                                                                                          elindeki OGÜN
    TEMA Vakfı’na                                                                                   Gazetesi’ni göstererek,
                                                                                              “Sizi Cumhurbaşkanı
    matbalarda biriken atık                            Yılların kurt politikacısı TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, OGÜN’e çarpıcı         olarak görmek istiyoruz”
    kağıtlarını ücretsiz                            açıklamalarda bulundu. Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına, adli siciline gerekçe dedi. Erdoğan gülümse-
    vererek, ormanlarımızın                           göstererek karşı çıkan Cindoruk, cumhurbaşkanının kişiliği kadar, kimliğinin de önemli olduğunu söyledi. yerek otobüsün kapısını
    daha az kıyıma uğramasına                          Cindoruk “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması halinde, Cumhuriyet’in kimliği de değişecek. Çünkü    açtırdı ve vatandaşın elin-
                                                                                    - -
    katkı sağlayacak.                              siyasetçinin geçmişi kendisini hep takip eder” dedi.    Haftanın KKoonnuugguu     SAYFA    deki OGÜN gazetesini
                    SAYFA-4’DE                                                              12’DE    “Teşekkür ediyorum”
                                                                                                  diyerek aldı.
                                                         Şiddet
           FLAfi                   DSP ve SHP’den              okulları sardı
           K›br›s’› unuttuk            ittifak karar› ç›kt›             Kocaeli’nde sözleşmeli bir öğretmenin
                                DİSK’in içinde bulunduğu 10 Aralık  meslektaşını silahla öldürmesi, okullardaki
           Her ne kadar, özellikle son y›llarda  Platformu, DSP ve SHP’nin seçimlerde   şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.
         K›br›s’› bir “Ç›ban” veya “Bafl a¤r›s›” gibi ittifak kurması için çalışmalarını   Orta ve ilköğretim çağındaki öğrenciler
         gösterme çabalar› varsa da, Türkiye’de   yoğunlaştırdı. Gizli sürdürülen toplantılar arasında da yayılan şiddet olgusu için,
         genifl halk tabakalar› aday›, “Yavru    “Solda ittifak olmaz” diyenleri haksız  psikiyatrist Prof. Dr. Ünsal Söylemezoğlu,
            Vatan” olarak de¤erlendiriyor. Hele                      “Aile içindeki yasaklama ve korunma
             Misak-› Milli”nin içindeki     çıkaracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta  duygusu şiddete kapı açıyor”dedi. Marmara
              Kerkük’ün peflkefl çekilmesin-   DSP lideri Zeki Sezer, SHP lideri Murat Koleji Rehberlik Danışma Merkezi
              den sonra, K›br›s’›n önemi    Karayalçın ve DİSK Genel Başkanı     Koordinatörü Birsel Kutlu ise, şiddeti
              daha da art›yor.         Süleyman Çelebi’nin bir araya geldiği
                               toplantıdan taraflar el sıkışarak ayrıldı. özendiren ve yönlendiren bir ortamın
    KENAN AKIN’IN YORUMU 8. SAYFADA                                oluşmasından yakındı.  SAYFA-3’TE
   1   2   3   4   5   6