Page 3 - OGÜN Gazetesi Sayı:215
P. 3

devlet bankaları da özel bankalar da
      absürt hareketler sergiliyor

          Bu ülkede faaliyet gösteren ya-
          bancı bankaların ekonomimizin
      uinişli çıkışlı olmasını istemelerinin
      tek sebebi vardır, o da maddi kazançlarının
      daha çok olması arzularıdır.
        Riskli zamanlarda kredi oranları-
      nı yükseltir ve bu oranlarla Kobilerin
      veya tüketicilerin kredi kullanma-
      sına engel olmak ister, kullanmak                                                            Türk askerine
      isteyenlere de yüksek karlarla kredi
      verme yolunu tercih eder. Devlet                                                              gösterilen
      bankalarımız ise ekonomimize güç
      katmak amaçları ilk öncelikleridir.                                                           sevgi dünyayı
      Kar etmekten ziyade vatandaşlara  Ferhat Yıldırım
      ve şirketlere ekonomik olarak destek  mail@ferhatyildirim.com.tr                                            kıskandırıyor
      verme misyonu sahibidirler.
                                                                                   Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke-
      HaİNlERlE MÜCadElE ETTİğİMİz SÜREçTE                                                           miz ve coğrafyamızın huzuru için
      BaNkalaR aBSÜRT HaREkETlER SERGİlİYOR                                                          tehdit olan terör odaklarına karşı
      Ülkemizin misak-i milli sınırları içerisinde  Mİllİ BaNkaMIz zİRaaT çağIN çOk GERİSİNdE  an özel ve devlet bankalarında sıkıntı  ÖzEl BaNkalaR YOğURdU ÜFlEYEREk YERkEN,  başlattığı operasyonun ne denli
      hainlerle, sınırlarımız dışında da hainlerle iş  kalaRak kREdİ vERMEkTE Naz YaPIYOR yaşanıyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı  dEvlET BaNkalaRIN da CİMRİlİğİ TUTTU önemli olduğunun farkındayız.
      birliği yapan örgütlerle ve teröristlere destek  Ziraat Bankası kredi uzmanı da kendi- Recep Tayyip Erdoğan’dan başka yönetici  Özel bankalar yoğurdu üfleyerek yemeye  Lakin sayıları azda olsa bu
      sağlayan dış güçlerle mücadele verdiği  lerinin özel bankaların 50.000 TL kredi  yok mudur? Bu ülkenin bürokratları izine  çalışırken, bizim devlet bankalarının da bu- operasyonlara karşı olan ha-
      bu günlerde finans piyasasında faaliyet  kartı tanıdığı müşterilere biz konut kredisi  mi çıktı? Bakanlar ne işlerle iştigal ediyor?  günlerde cimrilikleri tuttu. Özel bankaları bir  inlerde yok değil.Çıkan çirkin
      gösteren özel olsun milli olsun tüm ban- kullandıramıyoruz. Çünkü kredi kartı  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku- bakıma anlayabiliyoruz da devlet bankaları  ve çılız seslere ise itibar eden
      kalar absürt bir hareket sergiliyorlar. Kredi  çıkarmak için limite takılabiliyoruz ve kart  rumu yöneticileri kış uykusuna mı daldı? neden kredi vermemek için yeni yeni sudan  yok. Toplum olarak bunun va-
      oranları en düşük olan devlet bankalarımız  vermediğimiz müşteriye de finans kullan-             sebepler ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı  tan, bayrak ve sancak meselesi
      olsun, oranları yüksek olan bankalar olsun,  dıramıyoruz. Acilen devlet bankalarının bu  BaNkalaRIN kONUT kREdİSİ vERMEk İSTE- Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta, “Birinci derece- olduğunun farkındayız.Gerçe-
      kredi başvurusu yapan tüketicide herhangi  atıl düşüncelerden arındırılması gereklidir. MEMESİ İNşaaT SEkTÖRÜNÜ kRİzE GÖTÜRÜR de Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra  ğin farkında olarak harekata
      bir sorun olmamasına ve kredi puan notu                  Özellikle bankaların konut kredisi  da devletin bankaları aktif rol      müthiş destekler veriyoruz.
      en iyi çizelgede bulunmasına rağmen kredi  CUMHURBaşkaNIMIz HaRİCİNdE HERkES kIş  vermek istememesi nedeniyle inşaat  almak zorundadır. Siz aktif    Evlerde annelerimiz,
      vermemek için bahaneler üretiyorlar. UYkUSUNa MI YaTTI          sektörünü krize sokacağını kimse hesap  rol almadıktan sonra, öbürleri    ninelerimiz kuran okurken, eli
                                                                                   silah tutan halk cepheye koşar
                         Geçtiğimiz yıllarda aynı süreci bir kez  edemiyor mu?          istediği gibi at oyna-
      kaPISINda kOBİlERİN YaNINdaYIz YazaN vakIF- daha yaşadığımızda Cumhurbaşkanımız  Gayrimenkul sektörü geriliyor, bunu  tır" diyerek konuş-       adım gitmek için neredeyse
      BaNk kREdİ vERMEMEk İçİN BaHaNE ÜRETİYOR Recep Tayyip Erdoğan bankaları uyarmış  net bir şekilde görebiliyoruz. Sebe- masını da son söz        birbiriyle yarışıyor.
      Vakıfbank şube yetkilisi aynen şu ifadeyi  ve bu keşmekeşe son vermelisiniz diyerek  bi, alameti ise banka kredi faizlerinin  olarak hatırlatmak    Sınırın sıfır noktasına
      söylüyor. Müşteri evrakları geldiği zaman  faizlerin geriye çekilmesini ve kurnazlık  yükselmesi ve vatandaşların konut kredi  isterim.        giderek, askere katmer götüren
      kredi puanına baktım ve %100 kredi çıka- yapmamaları gerektiğini söylemişti. Şu  sebepsiz geri çevrilmesidir.                     analarımız, askerin terörden te-
      cağını düşündüğüm halde ret geldi.                                                            mizlediği ilçelere yardım götüren
                                                                                   iş adamlarımız, Gönüllü olarak
        Men     Hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğunu iddia edip,  Lakin bu idarecilerimizin çalışmasına ayak uydu- boşuna işgal etme dediğinde ise kenara çekilip,  hizmet eden gençlerimizin oluş-
                                                                                   turduğu tablo gerçekten müthiş
              içimdeki aşkın tutuşması sebebiyle benim
                                                    Bizans oyunları ile başka bir koltuk kapma
                                 ramayan hizmet aşkı yerine koltuk sevdasına ka-
                                                                                   bir manzara oluşturuyor.
      Dakka      madde planında değil, mana planında hak için  pılanlar hafızamıza kara bir leke olarak kazınıyor. yarışına girişiyorlar. Vatan için canını vermek  şam alanlarındaki halkın Türk
                                                                                    Terörden arındırılan ya-
              çalışmak gibi bir misyonum var diyerek koltuk
                                   Koltuğa oturana kadar hak, halk, hizmet aşkı
                                                    için tereddüt etmeden sınır ötemizde ope-
      Dukka      ile kıçını buluşturanlar bu kavuşmanın ardından  sloganları atan birileri amacına ulaştıktan sonra  rasyon yapan yiğitlerimizden utanmadan  askerine gösterdiği sevgi ise
                                 oturduğu koltuğa sırılsıklam aşık oluyorlar.
                                                    hala cebini doldurma yarışında olanlar da
              tükürdüklerini yalamaktan hiç utanmazlar mı?
                                                                                   başta ABD, Almanya, Fransa
                                   Çalışmayanı sevmeyen birileri de gelip, bu
                Maalesef yurdumuzda hizmet aşkı, hak sev-
                                                    var ya hani, onlara da tek ve son sözüm şu
              dası ile canla başla çalışan idarecilerimiz de var.  kara sevda hastalığına tutulanlara, kalk koltuğu  olacak; ‘MEN DAKKA DUKKA’    ve İsrail’i kıskandırıyor.
    Hayaller gerçek oluyor
    Gazetemize özel açıkla-
    malarda bulunan TBMM
    Sanayi, Ticaret, Enerji,                                                                  “Yatırımcıların
    Bilgi ve Teknoloji Ko-                                                                  öncelikleri olan
    misyonu Üyesi, AK Parti                                                                  uygun arazi, iş
                                                                 “Mİllİ PROJE İlE GÖç
    Kastamonu Milletvekili                                                vEREN İl kONUMUNdaN GERİ     gücü ve ulaşım için
    Murat Demir,yerli oto-                                                GÖç alaN dURUMa dÖNECEğİz”    Kastamonu avantajlı
    mobil yatırımına ev sa-                                                Yerli otomobil fabrikasının kastamonu’ya  konumdadır”
    hipliği yapma isteklerini                                             kazandırılmasıyla yıllardır göç veren durumu geri  Yatırımcının önceliklerinin uygun
                                                              göç şekline çevirmeyi de başaracaklarını söyleyen
    ortaya net bir şekilde                                               demir, “Yani istihdam anlamında yıllardır göç  arazi, iş gücü ve ulaşım olduğunu ve
                                                                                Kastamonu’nun en model şehir-
    koyduklarını belirterek,                                               veren kastamonu’ya geri göçe çevirmek için  ler arasında yer aldığını ifade eden
                                                                bu yatırımları planlamamız, gündeme
    Kastamonu’nun yerli                                                    getirmemiz, kazandırmamız   Demir, “Önemli öncelikler arasında
                                                                                yer alan ulaşım konusunda avantajlı
    otomobil üretimine talip                                                   gerekiyor” dedi.     konumdayız. Modern bir havalima-
    olduğunu söyledi.                                                                    nımız var. İstanbul'dan her iki yaka-
                                                                                dan da uçuşlarımız var, Ankara-Kas-
                                                                                tamonu arası 2 saat, Ilgaz tünelinden
        Kastamonu Milletvekili Murat  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  SaYIN CUMHURBaşkaNIMIz BÜYÜk dÜşÜNEREk  ciddi gayreti ve girişimleri sonucu ortaya  sonra İstanbul karayoluna baktığın
        Demir, “Milli proje için kurulacak  Erdoğan’a isteğimizi projelendirerek yazılı  Mİllİ PROJEMİzİ HaYal OlMakTaN çIkaRMIşTIR çıktığında yerli otomobil projesi konusunda  zaman 3,5 saat. İnebolu limanı
    ufabrikaya 1,5 milyon metre kare-  olarak bir dosya ile ilettik. Bu projenin  Kastamonu’nun yerli otomobil üretimi için- Kastamonu'ya çağrı yapmıştım. O günden  inşallah 2020 yılında bitmiş olacak.
    lik alanı hazırladık. Hatta hazine arazisi  bir Anadolu şehri olan Kastamonu’ya  geniş arazilerin yanı sıra iş gücüyle de avan- bugüne çok olumlu tepkiler aldık ve bugün  Bunun yanında Bartın-Filyos Limanı
    konumunda bulunan 400 bin metre kare  yapılmasının gerekliliklerinin farkındayız.  tajlı olduğunu belirten Murat Demir, “Milli  projeye talip olmaktan öteye geçerek,  Kastamonu'ya 2 saat mesafede.
    alanı da hibe edeceğiz” dedi.    Marmara Havzası gibi lojistik ve arazi  projemiz hakkında büyük düşünmek ve  fabrikanın kurulması noktasında şehrimizde  Arazi olarak da bir sıkıntımız yok.1,5
                       olarak uygun olmayan şehirler yerine  hedefleri de bu ölçüde koymak gereklidir.Bu  üretim yapılacak ümidiyle, alt yapı çalışma- milyon metre karelik alanı hazırla-
    “kaSTaMONU YERlİ OTOMOBİl FaBRİkaSI İçİN  Kastamonu’nun bu iş için ne kadar uygun  şekilde düşünen ve hayatı boyunca da ül- larına başlayacak duruma geldik. dık, verebilecek durumdayız. Hatta
    SEFERBERlİk İlaN ETTİ”        olduğu hakkında yaptığımız akademik  kesi için ciddi gayretler içerisinde olan Sayın  Kastamonu Valimiz, Milletvekillerimiz,  şuanda hazine arazisi konumunda
    Milletvekili Murat Demir, “Yerli otomobil  çalışmalarımızda tamamdır. Uzmanlar  Cumhurbaşkanımız da büyük düşünerek,  Sivil Toplum Örgütlerimiz, Belediyemiz  bulunan 400 bin metre kare alanı
    üretiminde iş adamlarımız ortaklardan bi- tarafından fizibilitesi de yapılmıştır. Önü- bu projeyi hayal olmaktan çıkarmıştır. Bizde  topyekûn bu işe sarıldık. Resmi talebimizi  hibe edeceğiz.Ana fabrika noktasında
    risi olmayı arzulamaktadır. Milli projemiz  müzdeki günlerde dosyamızı bakanımıza  sayın cumhurbaşkanımızın çalışma tempo- sayın Bakanımıza yaptık aslında, önü- talebimiz bu. Olmazsa en azından bir
    olan yatırıma ev sahipliği yapma iste- da ileterek, ülkemizin milli projesine talip  suna ayak uydurabilmek için hiç durmadan  müzdeki günlerde dosyamız hazır onu  yan sanayi fabrikasını Kastamonu'ya
    ğimizi net şekilde ortaya koymak adına  olduğumuzu bildireceğiz” dedi. çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın  vereceğiz.” diyerek konuştu.      kazandırmak amacındayız” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8