Page 4 - OGÜN Gazetesi Sayı:215
P. 4

4                                        Haber
                     Hizbullah ile yakınlaşan Hariri istifaya zorlanıyor
                    FlAŞ                                                        karışıyor.
                                                                               Hatırlanacağı üzere Lübnan 1975-
                 Kenan Akın                                                        1990 arasındaki iç savaşta 120 binden
                kakin@ogunhaber.com
                                                                              fazla vatandaşını kaybediyor.
                                                                               Buna rağmen, son dönemde mez-
         Dikkat edilirse, Hariri’nin davranış-                                                   hebe dayalı özgün bir yönetim biçimi
       uları, kararları kısacası yaşantısı saati                                                   hüküm sürerken Cumhurbaşkanı’nın
       saatine uymuyor.                                                               Maruni “Hristiyan” Meclis Başkanı’nın
        Her şey, Lübnan Başbakanı olarak                                                      Şii, Başbakanın Sünni olması kuralı
       geldiği Suudi Arabistan’da istifa etmesi                                                   uygulanıyor.
       ile başlayan Hariri serüveninin nasıl                                                      Bu arada, Saad Hariri’nin ağabeyi
       sonuçlanacağını tahmin etmek bile, gün                                                    Baha Hariri’nin Başbakanlık makamına
       geçtikçe zorlaşıyor.                                                             getirilme ihtimalleri de konuşuluyor.
        Hariri’nin bu fırtınalı durumunu                                                       Ancak, her konumda da, artık Hari-
       bir yana bırakarak, eskilere göz atılırsa                                                   ri’nin dengeli bir hayat sürmesi, üstelik
       “şaibeli” topraklar “gizemli” bir sülale                                                   Lübnan’da Başbakanlık makamında
       ve bitip tükenmeyen “kargaşalı” bir ülke                                                   kalmasına ihtimal verilmiyor.
       karşımıza çıkıyor.                                                                Zaten, Hariri’nin görevinden istifa
        Oysa, bir zamanlar Lübnan’ın baş-                                                     etmesi, ani olarak birkaç körfez ülke-
       kenti Beyrut için “Şarkın Paris”i benzet-                                                   sini ziyaret etmesinin yanı sıra, Suudi
       mesi yapılıyordu.                                                               Arabistan’a füze atılması, bir helikopterin
        Özellikle Arap alemi için; ilk gidile-                                                   düşmesi ve Yemen’in de attığı füzenin
       cek, güven içinde istirahat edilecek ve                                                    imha edilmesi gibi benzeri gelişmeler
       eğlenilecek hatta mesken alınacak küçük                                                    bölgeyi gerginleştiriyor.
       bir ülke akla geliyordu.                                                             Her ne kadar ABD Dışişleri Bakanı
        Sadece Arapların değil, bütün ziya- mazlıkları başlatıyordu.    ve endişe içinde beklerken, gerçekleştiri- sarmış bulunuyor.     Rex Tillerson, bölge ülkelere Lübnan
       retçilerin gönlünü alan “Cebel Lübnan”  Baba Hariri, zamanında başlayan  len Fransa ziyaretinin asıl maksadı da bir  Aslında, 47 yaşlarındaki Saad Hari- üzerinden vekalet savaşı vermemeleri
       ve “Gazino dö Liban” hâlâ unutulmuyor. anlaşmazlıklar Lübnan’ı Şii ve Sünni ek- türlü anlaşılmıyor.   ri’nin, 2005 yılında suikasta kurban giden  uyarısında bulunduysa da; Orta Do-
        Gerçekten de, neredeyse her inanışa  seninin arasında bırakırken zaman içinde  Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Evn  babası Refik Hariri ile aynı kaderi yaşa- ğu’nun Lübnan merkezli yeni bir savaşa
       mensup insanların uzun yıllar yaşadığı  Hizbullah’ın güçlenmesi hem İsrail’i hem  ise istifasını açıkladıktan sonra bir türlü  maktan korktuğu şeklinde de yorumlar  doğru ilerlenmesinden korkuluyor.
       Lübnan’da Cumhurbaşkanı Hristiyan,  de Suudi Arabistan’ı rahatsız edecek  ülkesine dönmeyen Hariri’nin esrarengiz  yapılıyor.         Lübnan, Suudi Arabistan ve İran ara-
       Başbakanı ise Müslüman seçiliyor ve  düzeyi buluyor.         durumuna açıklık getirmenin zamanı  Öte yandan ABD medyası, Suudi  sındaki çekişmenin sahnesi olma riskini
       hem siyasi hem askeri hem mezhep   Suikasta, uğrayan baba Hariri’nin ye- geçiyor, uyarısını sık sık yapıyor. Arabistan ve İsrail’in ortak düşmanları  taşıyor.
       dengesi sağlanıyordu.       rine seçilen oğlu Saad Hariri’nin bir süre  İran ve Hizbullah nedeni ile can  İran’ın gücünü zayıflatmak için Hizbullah  İran ve Lübnan’daki Şii Hizbullah,
        Ne var ki, Müslümanların çeşitli  istikrarı sağlamasına rağmen, ülkenin  güvenliğinde kaygı duyduğunu belirten  ile yakınlaşan Hariri’yi istifaya zorladığını  Suudileri Hariri’yi alıkoyarak istifaya
       mezheplere mensup olması ve Humeyni  konumu Lübnan’ı yeniden karıştırıyor. Hariri’nin, “Ya Suudi Arabistan tara- öne sürüyor.       zorlamakla suçlamaktan vazgeçmiyor.
       devriminden sonra Şii hareketinin güç- Hariri’nin partisi “Gelecek Hareketi”  fından durdurulduğu, ya da ülkesinde  Yani Suudi Arabistan oyunu, İsrail  Hariri’nin konumu, sanki Orta Doğu
       lenmesi Lübnan’da yavaş yavaş anlaş- liderlerinin Lübnan’a gelişini sabırsızlık  tutuklanacağı” haberleri Orta Doğu’yu  kumpası, İran tezgahı sanki birbirine  gibi değiştikçe değişiyor.
       Bakan Kurtulmuş                                                                 Bakan Faruk Özlü:

      Arakan kamplarını                                                                   2018 reform

          ziyaret etti                                                               ajandasına yerli ve

       Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s
    uBazar şehrinde Arakanlı Müslümanla-                                                        milli üretimi ekledik
    rın yaşadığı kampları ziyaret eden Kültür ve
    Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Arakanlı                                                       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
    kardeşlerimizin hicreti Hz. Peygamberin hic-                                                   uÖzlü, 2018 yılında reform ajandalarına yerli
    reti kadar mübarektir” dedi. Kültür ve Turizm                                                  ve milli üretim vizyonunu eklediklerini belirte-
    Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş progra-             KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN:                         rek, “Türkiye artık, kendi yerli ve milli imkanla-
    mının son gününde mülteci kaplarını ziyaret                                                   rını, maksimum düzeyde üretime sunmaya hazır
    ederek, Arakanlı Müslümanlarla bir araya   Bu mesele bir milli mesele olduğu                                  bir ülkedir. Yerli ve milli üretim politikasından
    geldi. Sağlık Bakanlığı ile AFAD’ın kamp ala-                                                  geri dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve
    nındaki Sahra Hastanesi, TİKA, Türk Kızılayı                                                   hedefe ulaşacaktır. Nasıl ki; Afrin’e yerli ve milli
    ve Diyanet Vakfının ortak dağıtım noktası     kadar bir insanlık meselesidir                                 gücümüzle yürüyorsak, büyük Türkiye hedefine
    ile TİKA mutfağında incelemelerde bulunan                                                    de aynı güçle yürüyeceğiz” dedi.
    Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin yardım elini                                                      Toplantıda konuşan Bakan Faruk Özlü,
    bütün mazlumlara ulaştırmaya çalışan kuru-                    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,  en özgün şehrine, Başkentler Başkenti  İzmir’in Türk ekonomisi ve sanayisi için son
    luşların bu mülteci kamplarında yürüttüğü                    Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili,  Konya’ya aidiyetimizi muhafaza eder- derece önemli ve stratejik bir şehir olduğunu
    çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.               ukim ne yaparsa yapsın Türki-   ken bir yandan da her türlü mahru-  ifade ederek, “İzmir, Akdeniz havzasının yeni
    Bakan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile                 ye’nin hiçbir şekilde terörle mücadele- miyet ve zorlukla boğuşarak okuduk,  çekim merkezi olabilecek geniş bir potansiyele
    birlikte 5 bin ailenin oluşturduğu 25 bin kişi-              den vazgeçmeyeceğini vurgulayarak,  çalıştık ve çaba sarf ederek devletimize  sahiptir. İzmir büyüyen, gelişen, sanayileşen
    nin kaldığı Maynargona 2 bölgesinde kurulan                “Bu mesele bir milli mesele olduğu  ve milletimize faydalı olacak önemli  Türkiye’nin sembol şehirlerinden biri olmuştur.
    TİKA’nın yemek dağıtım merkezinde kadın                  kadar bir insanlık meselesidir” dedi.  yerlere geldik. Her birini dinleseniz  İzmir’in bu yönü hepimiz için, tüm Türkiye için
    ve çocuklara yemek dağıttı. Duygusal anların               Başkent’te, AK Parti Genel Başkan Yar- onların ne tür zorluklardan geçtiğini sa- bir gurur kaynağıdır. İzmir, sadece ülkemizin
    da yaşandığı buluşmada Bakan Kurtulmuş                  dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet  atlerce heyecanla dinleyeceksiniz. Her  değil, dünyanın önde gelen ‘marka kentle-
    ile eşini ilgiyle karşılayan Arakanlı mülteciler,             Sorgun’un organizesinde, Estergon Ka- birimiz bu sıkıntılardan geçtik. Bizler  rinden’ biri olmayı başarmıştır. Elbette İzmir’i
    Sevgi Kurtulmuş’a uzun uzun sarıldı.                   lesi’nde, ‘Konyalılar Buluşması’ progra- hiçbir zaman Hz. Mevlana’nın şehrine  belli sektörlerle sınırlamak, bu şehre haksızlık
                                         mı düzenlendi. Konya Tanıtım Filmi’n- aidiyetimizden taviz vermedik. Aksine,  olacaktır. Sanayi, ticaret, eğitim, sanat, enerji,
                                         den sonra bir konuşma gerçekleştiren  bu değerlerin bu yüce şuurun kolektif  sağlık, tarım, madencilik gibi birçok alanda
                                         Kalkınma Bakanı Elvan, “Burada  bir şuara dönüşmesi, birlik hayatımızın  geniş potansiyeli olan İzmir’in, bu yönlerinin
                                         Konya’nın doğusundan batısına her il- zenginleştirmesi için üzerimize düşeni  fırsata dönüştürülmesi şarttır. 2002 yılında, 2
                                         çesinden her köşesinden kardeşlerimiz  yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.  bin 973 olan İzmir’in ihracatçı sayısı, bugün 5
      YIl: 12 SaYI: 2018/02-215  13 şUBaT 2018               var. Bugün burada çok sayıda üst düzey  İşte bu buluşma bu şuuru taşıdığı için  bine yaklaşmıştır. 13 Organize Sanayi Bölgesi, 2
             Yayın Sahibi                       bürokrat var. Bir taraftan bu toprakların  çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Serbest Bölge, 3 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık                                               ticaret limanları İzmir’de faaliyet göstermekte-
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
            Ferhat Yıldırım                                                         dir. İzmir, ülkemizin toplam sanayi üretiminin
           Genel Yayın Yönetmeni                                                       yüzde 10’unu karşılamaktadır. Ayrıca İzmir’in
           Celalettin Rumi Aygün                                                       teknoloji üssü yapacağız. Bakanlığımızın tekno-
                           “Terörle birlikte hareket edenlerin sonu bataklıktır”                       loji üssü İzmir olacaktır” diye konuştu.
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler
       Halil Tamer Erdoğan  ANKARA: ankara@ogun.com.tr Bakan Ahmet Arslan,  almalı, onlara maşalık etmeye
               İZMİR: izmir@ogun.com.tr
         Editör
        Salih Berktaş TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr uKırıkkale’de Şehit Üsteğ- dünden birileri hazır olmalı
               ANTALYA: antalya@ogun.com.tr
      Magazin Servisi Danışmanı ADANA: adana@ogun.com.tr men Erdem Mut’un cena- ama o maşaları kullanarak                     Avrupa Birliği Zirvesi
       Serdem Coşkun  SAMSUN: samsun@ogun.com.tr zesine katıldı. Bakan Arslan,  başımıza, insanlığın başına
               KKTC: kktc@ogun.com.tr
       Mali İşler Danışmanı           “Elbetteki dileğimiz, isteğimiz  bela etmesinler. Kendileri de                    Varna’da yapılacak
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı      bundan sonra hiçbir şehidimi- bir şekilde bu belaya bulaşıp
                Gün Medya Hizmetleri
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Yayıncılık Reklamcılık Sanayi zin olmaması. Bu şu anlama  bu ateşte yanıyorlar. Dün              Avrupa Birliği, AB Zirvesi’nin 26 Mart ‘ta
       Aysel Demircan  ve Ticaret Limited Şirketi
        Web Editörleri    Yönetim Yeri    gelmiyor, şehit olmasın diye  olduğu gibi bugün de terörist                   uBulgaristan’ın Varna kentinde yapılacağını
        N. Emre Aygün   Kadıköy Oto Sanayi Sitesi, bu mücadeleden vazgeçece- sadece bizim ülkemizde değil.                  açıkladı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
       Semiha Kozlucalı  Değirmenyolu Cad.                                                             Erdoğan katılacak.
        Sultan Gedik  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 ğiz, onların bu ülkeyi bataklık  Amerika’da da, Fransa’da
        Salih Berktaş   34752 Ataşehir/İstanbul haline getirmesine izin verece- da, İngiltere’de de her yerde,                          Avrupa Birliği’nden
                 Tel: (216) 291 1188
        Gazetemiz    Fax: (216) 291 1189  ğiz, onların bu ülke üzerinde  masum insanlara kast ediyor.                             (AB) yapılan açıklama-
          ve      www.ogun.com.tr   her türlü oyunu oynamasına  İşte terörün her yerde terör,                              da, AB Zirvesi’nin 26
        abonesidir    www.ogunhaber.com   izin vereceğiz anlamına ke- teröristin her yerde terörist                              Mart ‘ta Bulgaristan’ın
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com sinlikle gelmiyor. İşte bu izni  olduğunu bilerek buna göre                       Varna kentinde yapıla-
                            vermemek adına da bugün  davranmaları lazım. Hele ki bu                               cağı bildirildi. Zirveye,
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.   de yarın da şehadet şerbetini  bölgenin huzurunu sağlıyoruz                             Cumhurbaşkanı Recep
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 içmeye devam edeceğiz. Bu  deyip teröristlerle kol kola                 Tayyip Erdoğan katılacak. AB Konseyi Başkanı
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000      vesileyle tekrar diyoruz ki  yürümek isteyenler, bilmeli ki                   Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-C-
                            dünya ve dünyayı yönetmeye  bunun sonu yok, bunun sonu                      laude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko
     Ogün Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  çalışanlar akıllarını başlarına  bataklıktır” şeklinde konuştu. Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.                                   Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.
       Ogün Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9