Page 8 - OGÜN Gazetesi Sayı:215
P. 8

MESELE VATAN oLUNcA
                           gERİSİ TEFERRUAT oLUYoR

                             Minik Kuş Ekibini  Müzisyen, Zey-
       “Mehmetçik bana             uziyarete gelen Sa-  tin Dalı Harekatı'nı                                “Türkiye huzur ve

        moral veriyor”            natçı Hüsnü Şenlendi- yakından takip ettiğini                             barışa ulaşacaktır”
                           rici, "Ben Mehmetçiğe,
                                      belirterek, görev yapan
                           sürekli hem yazıyorum,  Türk askerine ise sürekli
      Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Şanlıurfa İl  hem söylüyorum ve du- dua ettiğini söylemiş.                              Minik Kuş Ekibi ile görüşen ünlü şarkıcı
    uJandarma Komutanlığında görev yapan     alarımı gönderiyorum.  Şenlendirici, "He-                             uRafet El Roman, Suriye’nin Afrin bölgesine
    Mehmetçiğe konser vermiş. İçişleri Bakanlığı ve  Onlar için en önemli  pimiz ülkesini seven                          yönelik düzenlenen Zeydin Dalı Harekatı ile
    Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen   olan duadır, Allah Meh- insanlarız. Onun için                           ilgili, "Türkiye zaten her zaman tarihi boyunca
    etkinlik kapsamında bölgede vatani görevini  metçiğin ayağına taş  çok fazla yorum yap-                            büyük zaferlerin ülkesi, insanı ve milletidir. Bu
    yapan Mehmetçiğe ücretsiz konser veren Güney,  değdirmesin" diyerek  mıyorum çünkü nasıl                            yüzden yüzümüzün akıyla bu mücadeleden de
    son olarak gittiği Şanlıurfa ziyaretine Minik Kuş  konuşmuş.   gittiğini takip ediyorum                           zaferle ayrılacağımızı umut ediyorum” diyerek
    Ekibi de katılmış. Her zaman bu tür konserleri  Şenlendirici, "He- çünkü benim için en                             konuşmuş. Rafet El Roman, ‘Zeytin Dalı Hareka-
    seve seve vereceğini dile getiren Yusuf Güney,  pimiz ülkesini seven  önemli olan şey orada                          tı’ sonunda Türkiye’nin huzur ve barışa ulaşaca-
    oldukça moralli gördüğü Mehmetçikle bir arada  insanlarız. Özellikle  Mehmetçiğin, askeri-                           ğını söylemiş. Kış mevsiminde terör örgütleriyle
    olmanın kendisine de büyük moral olduğunu  müzisyenlerin ve   mizin olmasıdır. Allah,                            mücadelenin yapıldığını söyleyen sanatçı Rafet
    belirtmiş. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri  sanatçıların Zeytin Dalı  onların burnunu bile                           El Roman, “Bu mücadeleden yüzümüzün akıyla
    Öztürk de Sanatçı Yusuf Güney’e konseri için  Harekatı'na bakış açısı  kanatmasın inşallah.                          kurtulacağız, zaferle ayrılacağız” diye konuşmuş.
    teşekkür etmiş. Konser sonrasında ise İl Jan- farklı farklı olabilir ama  Ben Mehmetçiğe, sürek-                        Rafet El Roman, şöyle devam etmiş: “Ülkemizin
    darma Komutanlığı tarafından konuk sanatçı  burada gerçekten bir va- li hem yazıyorum, hem                           bu zor günlerinde, Allah gerçekten bu karda,
    için düzenlenen gezide Yusuf Güney, Arkeoloji  tan meselesi varsa eğer,  söylüyorum ve duaları-                        kışta halkımızı korusun. Hepimiz büyük üzüntü
    ve Mozaik Müzelerini gezme imkanı bulmuş.  gerisi teferruat oluyor"  mı gönderiyorum. Onlar                          içerisinde izliyoruz haberleri. Ama umut ediyo-
    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Güney’i maka- diyerek vatan sevgi- için en önemli olan du-                           rum ki geleceğimiz Türkiye’miz ve halkımız için
    mında kabul etmiş. Bu tür etkinliklerin askere  sinin başka sevgilerin  adır, Allah Mehmetçiğin                        iyi olacaktır. Herkes böyle görsün hepimiz işimi-
    moral verdiğini kaydeden Vali Erin, Güney’e de  her zaman önünde yer  ayağına taş değdirme-                          zin başında olmalıyız, hepimiz umut vermeliyiz.
    hassasiyetinden dolayı teşekkür etmiş.    aldığının altını çizmiş. sin" diyerek konuşmuş.                          Zaferle ayrılacağımızı umut ediyorum.”


        Sanat
        camiasından
        'Zeytin Dalı

        Harekatı'na
        destek

        Suriye'deki terör hedefle-

        rine yönelik düzenlenen

        operasyonla ilgili düşün-
        celerini paylaşan sanat           AjDA PEKKAN: DUALARIMIZ TüM   HüLYA KoÇYİğİT:         DEMET AKALIN:          METİN ARoLAT:
                                              EVLATLARIM SAğ SALİM DÖNMENİZ
                                                                               AKLIMIZ YüREğİMİZ SİZLERLE
                                                              güZEL VATANIMIN güZEL EVLATLARI
                              MEHMETÇİKLERİMİZLE
        dünyasından çok sayıda           "Dualarımız tüm Mehmetçiklerimiz  İÇİN BüTüN KALBİMLE DUA EDİYoRUM "Allah yar ve yardımcıları olsun tüm Meh- "Aklımız yüreğimiz sizlerle... Dualarımız
                                                              metçiklerin... Güzel vatanımın güzel ev-
                                                                               tüm kahraman askerlerimiz için." ifadeleri-
                              ve özellikle Afrin'de görev yapmakta
                                              "Evlatlarım sağ salim dönmeniz için
        isim, "Zeytin Dalı Hareka-         olanlar için..."        bütün kalbimle dua ediyorum. Allah  latları... Mehmetçiklerimiz, yavrularımız,  ni kullanırken, Gökhan Tepe, "#Mehmetcik
                                              yardımcımız olsun."
                                                              oğullarımız, can parelerimiz... Burnunuz
                                                                               #Türkaskeri #afrin #zeytindalı" etiketiyle
        tı"na destek verdi.             İBRAHİM TATLISES:        UMUT MüRARE:           bile kanamadan geri dönersiniz inşallah...  "Allah'ım korusun", Fettah Can, "Afrin'de
                              KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZE
                                                              Bütün dualarımız kalbimiz sizlerle... Allah
                                                                               operasyona katılan tüm askerlerimizin
                              AFRİN oPERASYoNU'NDA BAŞARILAR BU SAVAŞ KUKLALARIN SAHİPLERİYLE yar ve yardımcınız olsun..."  Allah yardımcısı olsun.", Mustafa Ceceli,
                              "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Ope- “Şu iyi anlaşılmalı; Bu savaş, ne PYD ne         "Allah Mehmetçiğimizi korusun, güç ve
                              rasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar  PKK ne de diğer kuklalarla. Bu savaş,  cEYDA DüVENcİ:  muvaffakiyet versin.."
                              ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle..."  asıl bu kuklaların sahipleri olan ve onları  ALLAH HAYIRLI HABERLER gETİRSİN cEYHUN YILMAZ:
                                              istedikleri gibi oynatan kuklacılarla.” "Şu anda evinde yüreği yerine sığma- SADEcE SEVgİ BARINSIN KALBİNDE
                              ÖMER KARAoğLU:                          yan, dualarla uykusuz evladından haber  "Hüzün doluyorum / sana bakarken bazen
                              ALLAH VAR!.. ALLAH YAR!     TULUYHAN UğURLU: ZEYTİN DALI  bekleyen yüzlerce ana var... Allah hayırlı  / Kimi zaman endişe / Sağ salim dönsün
                              "ABD ve diğer endişelilerin endişelerinden  HAREKATI ÇoK ÖNEMLİDİR haberler getirsin, evlatlar sağlıkla ana  / kırmızısın / ay ve yıldızın / Sadece sevgi
                              endişeli miyiz? Hayır! Ne kadar endişelenir- "Tüm bu süreç ve takip edilecek geliş- ocaklarına dönsün." "#barışaevet #allah- barınsın kalbinde /"
                              lerse o kadar iyidir! Allah var!.. Allah yar!" meler neticesinde ABD, Ortadoğu'yu kan  yarveyardımcınızolsun #afrin"
                                              gölüne çevirdiği ve kendi dışında herkesi             SİNAN AKÇIL:
                              ŞAHAN gÖKBAKAR: ALLAH      hayvan yerine koyduğu politikalardan  SİMgE SAgİN:        ARSLANLAR KALBİMİZ SİZİNLE
                              YARDIMcINIZ oLSUN YANINIZDAYIZ vazgeçecek, belki de buralardan gide- VATAN SEVgİSİ BUDUR İŞTE  "Allah yar ve yardımcınız olsun. Zeytin-
                              "Allah yardımcınız olsun. Yanınızda- cektir. Bundan dolayıdır ki TSK'nın Zeytin  "Şu güzelliğe bakın! Hem ağladım, hem  dalı harekatı başladı. Arslanlar kalbimiz
                              yız. Sırf Güney'de degil, Ege'de bazı  Dalı Harekatı çok önemlidir." değerlen- de gülümseyerek izledim. Vatan sevgisi  sizinle."
                              şerefsizlere geçit vermeyen yiğit  dirmesinde bulunurken Kut'ülAmare  budur işte! İçinde kardeş, eş, komşu,
                              donanmamıza da helal…"     dizisinde Mevlüt karakterini oynayan  evlat, arkadaş, baba herşey var! Onların  ESRA ERoL: ALLAH YARDIMcINIZ
                                              İsmail Hakkı ise "Ya Rabbi... Ordumuzu  yüzlerinde bir zerre korku yok! Helal  oLSUN KAHRAMAN MEHMETÇİK
                              YILDIZ TİLBE: ALLAH İYİLERİ   muzaffer kıl, katledilen masumların,  olsun size, bu ülkeye çok şey yapmaya  "Türkiye'nin Afrin operasyonu uluslararası
                              MASUMLARI HER YERDE KoRUSUN   bebelerin, dedelerin intikamına bizleri  çalıştılar! Ama yapamadılar çünkü bizim  hukukun tanıdığı 'Meşru Müdafaa' hakkı
                              "Allah bütün askerlerimizi korusun,  milletçe, ümmetçe memur eyle. Amin.." aslan gibi Mehmetçiğimiz var!" çerçevesinde yapılmaktadır. Zira Türki-
                              ana-babalarına kavuştursun inşallah...                              ye'nin ulusal birliğine ve toprak bütün-
                              Allah memleketimize ve tüm mazlumlara  cüNEYT ARKIN:      EcE ERKEN: DUALARIMIZ SİZİNLE  lüğüne açık ve ciddi bir tehlike mevcut
                              yardım etsin... Benim dememle olacaksa              "Dualarımız, bu zorlu görevde canını,  olup; meşru müdafaa hakkı kapsamında
                              yeryüzünün hiçbir yerinde savaş olmasın,  BEN ELLERİNİ AYAKLARINI  ruhunu Afrin'de ortaya koyan kahraman  yapılan zeytin dalı operasyonu ile bu tehdit
                              savaşa her yerde hayır, her yerde barış  ÖPERİM o MEHMETÇİğİN  Türk askerlerimizle, Allah yardımcıları  etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu
                              olsun isterim her zaman. Allah iyileri  “Sanatçı olmak muhalif olmak  olsun, dualarımız sizinle." nedenle operasyon uluslararası hukukun
                              masumları her yerde korusun, kötülerin  demek. Ama bunların muhalefeti              genel ilkelerine ve BM anlaşmasına uygun
                              kötülüklerini de kendilerine dolasın Rab- burada geçerli değil. Tabii bir  BURAK ÖZÇİVİT:    ve 'Meşrudur'. Dualarımız sizinle, Allah
                              bim inşallah..."         sanatçı tavrın olacak ama bu iş  ALLAH oRDUMUZU KoRUSUN    yardımcınız olsun kahraman Mehmetçik."
                                               vatan işi, bu iş gelecek işi! Burada laf  “Allah ordumuzu korusun. Bütün dua-
                              ERKAN PETEKKAYA:         geçerli değil. Ben hayatım boyunca  larımız, yüreğimiz sizlerle.” ifadelerini  TUNA KİREMİTÇİ:
                              ALLAH oRDUMUZU MUZAFFER EYLESİN  en çok Mehmetçik programı   kullanırken eşi Fahriye Evcen ise “Allah  DUALARIMIZ SİZİNLE EVLATLAR
                                               yaptım. Sınırımızda nöbet bekleyen
                              “Allah ordumuzu muzaffer eylesin”                Türk ordusunun ve kahraman askerimizin  Askerlerin “Yayalar” şarkısını okudukları
                                               Mehmetçiklerimizle gece gündüz  yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri  görüntülerden oluşan videoyu, “Dualarımız
                                               o baraka sacların altına kaldım.  daima dualarımızda!”     sizinle evlatlar...” yazarak paylaştı.
                                               Ukalalık ediyorlar işte… Asker benim
                                               canım, ben ellerini ayaklarını öperim
                                               o Mehmetçiğin. Muhalif olduğun
                                               yeri bileceksin, durumu bileceksin.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13