Page 10 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 10

10                                       Ekonomi

                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:                                Güneydoğu’da
                               Özelleştirmeyle NBŞ                                       sanayinin çarkları

                            üretiminin artacağı iddiası                                          hızlandı


                                  doğru değildir                                    u2018 yılının Ocak ayında, 2017’nin aynı
                                                                               Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri,
                             Gıda, Tarım ve Hayvan-  kamuoyu açık bir şekilde yanıl-                    ayına oranla yüzde 6,3’lük artışla, 682 milyon
                           ucılık Bakanı Ahmet Eşref   tılmak istenmektedir. Hükümet-                    909 bin dolarlık ihracata imza attı. Gaziantep
        Bakan Faruk Özlü:           Fakıbaba, “Özelleştirmeyle bir- lerimiz döneminde, şekerpancarı                  Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Kö-
                           likte nişasta bazlı şeker (NBŞ)
                                          üretimi azalmamış, aksine üretim
                                                                             ken, “Sınırımızın öbür tarafında savaş devam
     Endüstri 4.0’ı ıskalama           üretiminin artacağı iddiası da  geliştirilerek, çiftçilerimizin geliri               ederken, kimseyi işten çıkarmadık. Durmaksızın
                                                                             üretiyoruz, yeni fabrikalar da açılacak” dedi.
                                          önemli ölçüde yükseltilmiştir.
                           doğru değildir. NBŞ üretimin-
        lüksümüz yok             de, kanunla sınırları belirlenmiş  Nitekim 2002 yılında 16,5 milyon                Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ocak ayında başlattığı
                           bir kota vardır. Bu kota mik-
                                                                             Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Güneydo-
                                          ton olan şekerpancarı üretimi,
      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk  tarının artırılması söz konusu  2017 yılında 20,8 milyon tona                   ğu Anadolu Bölgesindeki iktisadi hareketlilik de
    uÖzlü, son bir yıldır yaptıkları çalışmalarda  değildir” dedi.      ulaşmıştır. Üretimde yapılan                     dikkat çekiyor. Bölgeden yapılan ihracat kayda
    Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını hazır-  Gıda, Tarım ve Hayvancılık  planlama yanında, modern tarım                 değer şekilde artıyor. Böylece operasyonun bölge
    ladıklarını belirterek, “Açıkça ifade etmek isterim  Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,  teknikleri ve sulama yöntemleri               illerini olumsuz etkilemediği de ortaya çıktı.
    ki, ‘Endüstri 4.0’ gerçeğinin gerisine düşmek, bu  gündemdeki bazı konularla ilgili  ile birim alandan elde edilen               Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 2018
    yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksü- olarak yaptığı açıklamada, “Şeker  verim düzeyi ortalama yüzde 50               yılının Ocak ayında, 2017’nin aynı ayına oranla
    müz yoktur” dedi. Küresel gelişmeler ışığında  fabrikalarının özelleştirilme- artmıştır. Böylelikle pancar üreti-               yüzde 6,3’lük artışla, 682 milyon 909 bin dolarlık
    bölgesel vizyon oluşturmak amacıyla düzen-  siyle ilgili olarak farklı kesimler  cilerimizin refah seviyesi yüksel-              ihracata imza attı. Şubatta da ihracat, yüzde 5,9
    lenen ve iki gün süren forumun son gününde  tarafından getirilen eleştirilerle  tilmiştir” ifadesini kullandı.                 artarak 707 milyon 584 bin doları buldu.
    sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Özlü,
    bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu-
    nu hatırlatarak, kadınların hayatın her alanında
    ekonomide, ticarette, üretimde, verimde, sporda,      SAADET ZİNCİRİNİ KURDU, KÂR
    girişimcilikte, eğitimde ve siyasette daha fazla yer
    almaları gerektiğini söyledi. Türk kadınlarının
    elde ettikleri her başarının, sadece kadınlar için
    değil toplumun bütünü için bir ilham kaynağı  VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDI
    olduğunu belirten Özlü, “Bizler, kadınlarımızın
    her alanda daha etkin olmalarını istiyoruz. Son
    verilere göre ülkemizde kadınların işgücüne   ISLAMI ILIMLER VAKFI KURUCUSU VE ILAHIYAT PROFESÖRÜ ALI ÖZEK’IN OĞLU OLAN AHMET MURAT ÖZEK, ÇIFTLIK BANK
    katılım oranı yüzde 30’lar civarındadır. Oysa Av-
    rupa Birliği’nde bu oran yüzde 60’tır. Dolayısıyla,  SISTEMINE BENZER NITELIKTE ÇALIŞAN SAADET ZINCIRINI KURDU. ÖZEK TARAFINDAN SOMUT MAL ALIM SATIMI OLMADAN
    kadınların işgücü ve istihdam alanında daha           YÜKSEK KAR VAADIYLE KANDIRILAN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI GAZETEMIZE ANLATTI.
    fazla yer almaları, bizim için toplumsal bir hedef
    olarak benimsenmelidir” diye konuştu.                                                                    ÖZEL
                              Profesör Ali Özek’in oğlu olan
                              Ahmet Murat Özek, kar vaadi ile
                           uvatandaşlardan topladığı paralar                                             OGÜN
                           ile beraber kayıplara karıştı. Babasının ila-
                           hiyatçı kimliğinden dolayı Ahmet Murat                                           H A B E R
                           Özek’e güvendiklerini söyleyen Saadet
                           Zinciri mağdurları vatandaşlar kendisin-
                           den şikayetçi olduklarını söylediler.

                           BİLİŞİM PİYASASININ EN BÜYÜK
                           DOLANDIRICILIĞINA İMZA ATMIŞ
                           2005 yılında ASR, Segment, Infronic,
                           Maskom, Aymaksan ve Sky gibi dünya
     Rus turistler son 3 yılın          markalarını dolandırmasıyla bilişim piya-
                           sasının en büyük dolandırıcılığına imza
        rekorunu kırdı            atmasıyla tanınan Ahmet Murat Özek, 3
                           yıl önce kurduğu yasadışı saadet zinciri-
                           nin halkalarının kopmasıyla 2018 yılında
       Antalya’ya Şubat ayında 20 binin üzerinde  yeniden gündeme bomba gibi düştü.
    uRus turist gelirken, geçtiğimiz yılın aynı
    dönemine göre yüzde 70’lik bir artış sağlandı.  KDV KAÇAKÇILIĞINDAN HOLLANDA’YA,
    2018 yılının ilk iki ayında gelen toplam Rus  BİLİŞİM FİRMALARI DOLANDIRICILIĞININ
    turist sayısı ise son 3 yılın rakamlarını geride  ARDINDAN İSE ABD’YE KAÇMIŞ
    bıraktı. Artıştaki sebebe ise Rusların kış ayında  2004 yılında KDV Kaçakçılığı gerekçesiy- 2005 yılında bilişim piyasasının en büyük dolandırıcılığına imza atmasıyla tanınan Ahmet Murat Özek, 3 yıl önce kurduğu
    en çok tercih ettiği Mısır’a düzenlenemeyen  le Maliye Bakanlığı tarafından gözetim    yasadışı saadet zincirinin halkalarının kopmasıyla 2018 yılında yeniden gündeme bomba gibi düştü.
    seferler sonrası Türkiye’yi tercih etmesi ola- altına alınan Özek’in o tarihte kendisine
    rak gösterildi. Antalya’da turizm hareketliliği  fatura edilen 1 trilyonu ödeyemeyeceği
    yaşanıyor. Havayolu ile şehre gelen turist sayısı  endişesi ile Hollanda’ya kaçtığı, 2005             para aldığına şahit olduğumda kendisini  taksiti ödemeden kaçtı. Senin başına bir
    geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 70’lik  yılında ise İhsan Doğramacı’nın şirketinin            takip etmeye başladım. Bir gün yanına  şey gelirse ne olacak diye sorduğumuzda,
    bir artış gösterdi. Antalya Havalimanı Mülki  de içinde olduğu birçok bilişim firmasını              giderek, ‘neden para alıyorsun insanlar- ‘eşim Arzu hanım size öder, kimden ne
    İdare Amirliği, şehre gelen turist rakamlarını  dolandırmasının ardından ise Amerika’ya              dan’ dediğimde, onlara kazançlı bir imkan  aldığım isim isim yazıyor. Ayrıca babam
    paylaştı. Şubat ayı içerisinde Antalya’ya 20 bin  gitmiş. Özek, 2005 yılında işlemiş olduğu            sunduğunu söyleyerek, benimde sisteme  ödeme yapar. Bana güvenmiyor musu-
    534 Rus turist gelirken, bu rakam geçen yılın  suçun zaman aşımı süresi dolduktan son-               girmem halinde kar edeceğimi söyledi.  nuz!!!’ demişti. Babası Ali Özek ile 2 defa
    aynı dönemine oranla yüzde 70 artış gösterdi.  ra 2015 tarihinde Türkiye’ye geri dönmüş.              Babası ilahiyatçı tanınmış bir kişi olduğu  görüştük. Kendisi benim oğlum dolandırı-
    Milliyetlere göre Almanya’nın ardından yüzde                                    için hiçbirimiz ondan zarar göreceğimizi  cıdır, içeri atsınlar’ dedi. 2 aydır bizi kandı-
    18,73 ile ikinci sırada yer alan Ruslar, 2018  AHMET MURAT ÖZEK YENİ SAADET ZİNCİRİ                bir an bile düşünmedik. Teklifinden sonra  ran bu kişiden haber alamıyoruz” diyerek
    yılının ilk iki ayında gelen toplam turist sayısın- OLUŞUMUNU İLAHİYATÇI BABASININ                 1 yıl onu takip ettim. Tekrar teklif ettiğinde  yaşadığı dolandırıcılık olayını gözyaşları
    da, son 3 yılın rakamlarını geride bıraktı. 2015  REFERANSI İLE GERÇEKLEŞTİRMİŞ                  ise kabul ettim ve sisteme girdim. Benim  içerisinde anlattı.
    yılının Ocak ve Şubat aylarında toplam 21 bin  Türkiye’ye dönüş yapan Özek’in babası                çevremde ki 4-5 kişiden daha para aldı.
    481, 2016’da 4 bin 149, 2017’de ise 28 bin 177  olan İslami İlimler Vakfı Kurucusu ve               İşyerinde şaibeli işlere kalkışınca işyerinde- ADNAN K, “AMERİKA’YA KAÇTIĞINDA
    Rus turist kente giriş yaparken, 2018 yılının ilk  İlahiyat Profesörü Ali Özek daha önce-             ki görevine son verildi. İşten çıktıktan sonra  ORADA DA İNSANLARI DOLANDIRMIŞ”
    iki ayında bu rakam 41 bin 360 kişi oldu.  den tanıdığı olan bir iş adamına; “Oğ-                 2-3 ay bizi ödeyeceğim, halledeceğim  Ahmet Murat Özek’in güvenlerini kaza-
                                                                                narak kendilerini dolandırdığını söylene
                                                              gibi sözlerle oyaladı. 70.000 lira bankadan
                           lum Amerika’dan geliyor. Senin yanına                 bana kredi çektirdi. Eniştemden de 50.000  Adnan K, “Kendisi şirketimiz ile çalışan
                           verelim. Sizin firmanıza da büyük katkıları  Ahmet Murat Özek     lira borç alarak verdiğim 120.000 liraya  güvenilir bir firmada müdür idi. Güveni-
                           olur” diyerek ricada bulunmuş.                     karşılık bana en son 5.000 lira verdi. Tek  mizi kazandı ve bizlerden borç adı altında
                            İş adamı da oğluna Ahmet Murat  Profesör Ali Özek’in oğlu Ahmet Murat  bizim işyerimizde 10’un üzerinde kişiden  paralar aldı. Aldığı paralar karşılığında kâr
                           Özek’i işe almasını söylüyor. Özek,  Özek, kar vaadi ile vatandaşlardan topla- bu tarz paralar aldı. Başka kimler mağdur  payı da dağıtıyordu. Babasından dolayı
                           babasının ilmi yönünden ve referan- dığı paralarla beraber kayıplara karıştı. bilemiyorum” diyerek mağduriyetlerinin  kendisini hiçbir zaman sorgulamadık. Za-
                           sından dolayı firmada kısa bir zamanda                 çözülmesi ve bu kişinin cezalandırılmasını  man geçtikçe güveni de sağladıkça bizden
                           yetkilerle donatılıyor. Bir yandan yönetici              talep ettiklerini söyledi.     daha fazla paralar istedi. Önceleri verdiği
                           pozisyonunda çalışırken, diğer taraftan da                                kar paylarını daha sonraları vermemeye
                           personeli etkisi altına alıyor. “Ben babamın              MAĞDUR EDİLEN ELİF K, “BABASI   başladı. Çalıştığı firmadan da yolsuzluk
                           isteği ile buradayım. Normalde güm-                  PROF. DR. ALİ ÖZEK OĞLUNUN DOLANDIRICI  yaptığı için atıldığını duyduk ve ortadan
                           rüklerde ciddi projelere imza atıyorum.                OLDUĞUNU SÖYLEDİ”         kayboldu. Ben çalıştığı firmanın ürünlerini
                           Kendimi düşünerek değil millet devlet                 3 yıl önce şirketlerinde çalışmaya başlayan  satıyorum. Whatsapp’tan kendisi ile kısa
        2017 Petkim’in            faydasına çalışıyorum” sözlerini kulaktan               Ahmet Murat Özek tarafından dolandı- bir süre görüştük. Ödeyeceğim diyordu.
                           kulağa fısıldayan Özek, para kazanmak
                                                                                Ama iletişim sonradan kesildi. Babasına
                                                              rıldığını söyleyen Elif K, “Kendisi çok zeki
           yılı oldu            isteyenlere de kendisi gibi para kazandıra-              birisiydi. Ama bu zekiliğini dolandırıcı- durumu anlattığımızda kendisi oğlunun
                           cağını söylüyor. Aldığı küçük paralara aylık
                                                              lığa kullanacağından bir an olsun şüphe
                                                                                dolandırıcı olduğunu onayladı. Ahmet
       Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya  kâr payı dağıtıyor. Parasını aldığı kişilerin           etmedim. İşe başlamasının ardından kısa  Murat Özek daha önceden bazı suçlar
    uşirketi Petkim, rekorlar kırmaya devam   güvenini kazandıktan sonra ise her birisine              bir sürede tüm yetkileri almayı başardı.  işlemiş ve bu nedenle Amerika’ya kaçmış.
    ediyor. 2017 yılının finansal sonuçlarıyla yeni dö- ayrı ayrı bankalardan kredi çektirerek,            Çünkü referansı güçlüydü. Babasıydı.  Amerika’da da rahat durmamış orada da
    neme ilişkin hedeflerini paylaşan Petkim Genel  büyük paraları kendi kontrolü altına alıyor.  Prof. Ali Özek   Genel müdür gibiydi. Bizlere ticaret yaptı- bir takım dolandırıcılık işlerine karışmış.
    Müdürü Anar Mammadov, SOCAR Türkiye’nin     İşyerinde usulsüz yaptığı işlerden do-               ğını ama farklı işler ile çok güzel ve risksiz  Bunlardan hiç haberimiz yoktu duyun-
    iştiraki olan Petkim’in net kârının bir önceki  layı çalıştığı yerden çıkarılan Özek, aldığı            para kazandığını söyledi. Size de para  ca şaşırdık. Telefonları kapalı” diyerek
    yıla göre yüzde 90 artırarak 1 milyar 389 mil- paralarla ortadan kayboluyor.  aldı, kendisine ulaşamıyoruz. Lütfen  kazandırmak isterim diyerek hepimize  Özek’in kendisini ve birçok dostunu
    yon TL’ye yükseldiğini belirtti. Geçen yıl yüzde                 bize yardım edin dediklerinde; “Bana mı  tekliflerde bulunuyordu. Çok arkadaşımız  dolandırdığını söyledi.
    97 üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden  ŞİRKET KASA DEFTERİNİ VE KASADAKİ  sordunuz paraları verirken, gidin savcı- para verdi. Veren arkadaşlara aylık kâr payı  Alın teri ve birikimleri olan paraları
    Mammaddov, net satışların ise bir önceki yıla  PARALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞMIŞ lığa suç duyurusunda bulunun, her gün  dağıtmaya başladı. Bunu güven kazanmak  Özek’in kendi hesabına değil, çalışan ar-
    göre yüzde 62 artarak, 7 milyar 364 TL milyon TL  İşyerinden ilişiğinin yaptığı yolsuzluklar  birilerini dolandırıyor. Gidin şikâyet edin,  için yaptığını düşünemedik. Geçen sene  kadaşlarının hesabına transfer ettirdiğini
    olarak gerçekleştiğini söyledi. SOCAR Türki- nedeniyle kesileceğini anlayan Özek, çalı- içeri attırın. Bıktık artık sürekli insanları  mayıs ayında bana da teklif yaptığında  söyleyen Adnan K, “Kendisine 225.000
    ye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre pet- şanlara patronun yanına gidiyorum hesap  dolandırıyor” cevabını almışlar. bunu eşimle konuştum. Sağlam bir sıkıntı  lira para kaptırdım. Bu paraları geri
    rokimya şirketi Petkim, 2017 finansal sonuçlarını  göreceğiz diyerek şirket kasa defterini ve           olmaz diyerek teklifi değerlendirmemi- almak için ailesinin kapısını da çaldık.
    açıkladı. Net kârını bir önceki yıla göre yüzde 90  kasadaki paraları çalarak çıkmış. Kendisin- MAĞDUR UFUK Ç, “120.000 LİRA PARAMI ALDI,  zin de uygun olacağını söyledim. Eşimin  Özek tüm mallarını ablasının üzerine
    artırarak 1 milyar 389 milyon TL’ye yükselten  den o günden bugüne haber yok.  EN SON 5.000 LİRA ÖDEDİ, ŞİMDİ KAYIP” senet alırsak bu sisteme girebileceğimize  satış yapıyor gibi göstererek geçirmiş.
    Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı                 Yaşadıklarını anlatan Saadet zinciri mağ- onay verdiğini belirttim. Bana senet verdi.  Şimdi de o daireleri satarak, el konulma-
    da (FAVÖK) yüzde 101 artarak 1 milyar 791  OĞLUNU İŞE ALMALARI İÇİN RİCADA BULUNAN  durlarından Ufuk Ç. 3 yıl önce şirketlerinde  Bankadan kredi çekip 65.000 lira verdik.  sının önüne geçmeye çalışıyorlar” dedi.
    milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılında yüzde 97 üretim  ALİ ÖZEK, OĞLU İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERE SUÇ  depoda çalışmaya başlayan Ahmet Murat  Taksitleri bankaya düzenli olarak ödedi.  Son olarak kurduğu saadet zinciri
    kapasitesini yakalayan Petkim’in net satışları, ge- DUYURUSUNDA BULUNUN CEVABI VERMİŞ Özek’in kısa bir sürede babasının referan- Temmuz ayında 35.000 lira daha çektirdi.  dolandırıcılığının ortaya çıkmasının
    çen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak  Mağdur olan vatandaşlar Prof. Dr. Ali  sından dolayı müdür olduğunu söyledi. Güven sağladıktan sonra bana ayrılmadan  ardından ise kayıplara karışan Özek’in
    7 milyar 364 milyar TL oldu.         Özek’e giderek, Oğlunuz bizden para  Ufuk Ç, “Çalışma arkadaşlarımızdan  1 ay önce bir daha kredi çektirdi. Sonra ilk  nerede olduğu bilinmiyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15