Page 2 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 2

2                                        Haber
            Osmanlı Ailesinin sönmüş ocağı ve Türk tarihini sahipsiz bırakmak

                                                                              bad’da basılan, son derece nâdir olan ve
                 ŞEHZADE                                                          hattâ adına bugün kütüphane katalogla-
                                                                              rında bile rastlanmayan kitapta Sultan’ın
             Orhan Osmanoğlu                                                         “deneme” tarzında yazdıklarının yanısıra
              osmanoglu@ogun.com.tr                                                     bazı hatıraları da yer alıyordu.
                                                                               Şöyle yazıyordu sürgün günü için;
                                                                               ...Salı gecesi sıkıntılı uykumda birçok
         Muhakkak ki bu konu birkaç yazıya
       usığmayacak kadar geniş bir mevzu-                                                      evlerin üzerime yıkıldığını görürken, rü-
       dur.                                                                     yamın arasına bir ses karışıyor ve ‘Haydi,
        Şimdi sizlere bu konu ile ilgili devam                                                   kalk gidiyoruz’ diyordu. Gözlerimi açtım
       yazımı takdim ediyorum.                                                            ve sersem gibi etrafıma baktım. Karşımda
        Umarım hanedan sürgünü bundan                                                       annem durmuş ve fevkalâde bir metânet-
       sonra yalan yanlış bilgilerle istismara                                                    le itidâlini muhafaza ederek:
       uğramaz.                                                                     - Haydi kalk, gidiyoruz! diye tekrar
        Bizim amacımız hanedan mensubu                                                       ediyordu. Ecdâdımızın sevgili ocağını ne
       olarak taraf tutmak değil hakikatleri                                                     kadar sevdiğimi o vakit anladım ve bu
       ortaya koymaktır. Bu yazılar bu maksatla                                                   büyük ayrılığın kalbimde açtığı yara-
       yazılmaktadır.                                                                nın acısına mukavemet edebilmek için
        Biliyorsunuz hanedanın padişah                                                       Cenâb-ı Hakk’dan kuvvet diledim.
       sulbünden inen ve sürgün listesinde ismi                                                     Gitmeden evvel pederim başmabe-
       bulunan 37 erkek üyesinden yedisi, Sür-                                                    yincinin odasında sabah namazını kıldı
       gün ile ilgili kanunun çıktığı tarihte zaten                                                 ve ben de emîndim ki yine milletinin ve
       yurt dışında bulunuyordu. Aslında sürgün                                                   memleketinin bahtiyâr olması için dua
       en önce onlar için başlamıştı. Bunlardan                                                   etmişti.
       İtalya’da bulunan Sultan Vahîdeddin ve                                                      ...Arkamızda yedi asırdan beri pâyidâr
       oğlu Mehmed Ertuğrul Efendi zaten 18                                                     olan Osmanlı ailesinin sönmüş ocağını
       Kasım 1922’den beri sürgündeydiler. Os-                                                    ve Türk Tarihi’ni şanla dolduran dâhîlerin
       man Ertuğrul Efendi ile babası Mehmed  Paşa’nın zevcesi Mediha Sultan da, 1922  çabalarına rağmen cenazesi Türkiye’ye  aht, Sultan Abdülhamid’in büyük oğlu ve  tahtını sahipsiz bırakarak, ecdâdımızın
       Burhaneddin Efendi ve ağabeyi Mehmed  yılında eşiyle birlikte Fransa’ya gitmişti. kabul edilmedi. Cenazesi Türkiye’ye ka- benim de büyük dedem Mehmed Selim  sevgili yurduna vedâ ettik.
       Fahreddin Efendi de o sırada Viyana’da  Son Halife olan ve sürgün ile yurt  bul edilmeyince, Paris Büyük Camii’nde  Efendi, Beyrut’taydı.   Evet kıymetli okuyucularımız sürgünü
       idi. Abdürrahim Hayri Efendi Roma’da,  dışına gönderilen Abdülmecid Efendi 23  10 yıl kadar bekletildi ve Camii mütevelli  Oğlu Abdülkerim Efendi o zamanlar  yaşayan birisinin duyguları bu olayın ne
       Osman Fuad Efendi ise İsviçre’de  Ağustos 1944’de sürgünde bulunduğu  heyetinin cenazeyi daha fazla tutamaya- çok gençti. Daha 20’sinde bile değildi.  kadar dehşetli bir olay olduğunu vicdanı
       idiler. Sultan Abdülmecid’in kızı ve son  Paris’te kalp krizinden vefat etti. Dürri- caklarını bildirmesi üzerine Medine’ye  Son Halife Abdülmecid Efendi, kızı  olan herkese ne güzel haykırıyor.
       sadrazamlardan Damad Mehmed Ferid  şehvar Sultan’ın Berar Prensesi sıfatıyla  nakledilerek Bâki Mezarlığı’na defnedildi. Dürrüşehvar Sultan1948’de “Doğan”  Bu duygularla sizleri Allah’a emanet
                        Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nezdindeki  Abdülmecid Efendi’den sonraki veli- isimli bir kitap yayınlamıştı. Haydara- ediyorum.     Hindistan en kalabalık                                                                ABD’den ‘Ayla’ya

       ülke olmaya aday                                                                     iki ödül


      Asya’nın demografik özelliklerini gösteren                                                    Ayla filmi, ABD’nin Arizona eyaletinde
    uraporda Hindistan’ın 2024 yılında Çin’i                                                     u24. Sedona Uluslararası Film Festivali’n-
    geçerek dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi                                                   den iki büyük başarıyla döndü. Kahraman Türk
    olacağı belirtiliyor. Şu anda 1,41 milyar nüfu-                                                 subayı Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı
    su olan Çin ile 1,34 milyar nüfuslu Hindistan,                                                  sırasında yaşadığı gerçek olayları merkezine
    dünya nüfusunun sırasıyla yüzde 19’u ve 18’ini                                                  alan, sevginin evrensel gücünü anlatan Ayla
    oluşturarak dünyanın en kalabalık ülkeleri olma                                                 filmi, “En İyi Yabancı Film” ödülünün yanı sıra
    özelliğini taşıyor. Asya kıtasının diğer kalabalık                                                izleyicilerin oylarıyla da “En İyi Film” ödülünü
    ülkelerinin ise 258 milyon nüfuslu Endonezya,                                                  ülkemize getirdi. İlk kez 1994 yılında düzen-
    189 milyon nüfuslu Pakistan, 161 milyon nü-              Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç:                     lenmesinin ardından geleneksel olarak her
    fuslu Bangladeş, 127 milyon nüfuslu Japonya ve                                                  yıl dünyanın dört bir tarafından uzun ve kısa
    101 milyon nüfuslu Filipinler yer alıyor. Vietnam  BİRİNCİ HEDEFİMİZ HAK ARAMA                                 metraj filmleri, belgesel ve animasyonları, öğ-
    ve Tayland’ın ise sırasıyla 93 milyon ve 68 mil-                                                 renci filmlerini izleyicilerle buluşturan Sedona
    yonluk bir nüfusa sahip. Öte yandan, 52 milyon                                                  Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki yıldızı
    nüfusa sahip Myanmar, 50 milyon nüfuslu                                                     ‘Ayla’ydı. 24 Şubat-4 Mart tarihleri arasında,
    Güney Kore ve 30 milyon nüfuslu Malezya gibi  KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK                                    sekiz gün süren festivalde izleyicilerden gelen
    diğer küçük Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında                                                yoğun taleple ek salon açılan, iki gün olan gös-
    çok daha geniş bir araziye sahip olan Moğolis-   Kamu Baş Denetçisi Şeref   Brüksel ziyaretinin son derece  maslar gerçekleştirdiklerini söyleyen  terim sayısı dört güne çıkartılan Ayla, Amerika
    tan’ın ise toplam nüfusu sadece 2,97 milyon.    Malkoç, 3 günlük Brüksel  verimli geçtiğini söyleyen Malkoç,  Şeref Malkoç, özellikle Afrin hareka- Birleşik Devletleri’nden 2 büyük ödülle döndü.
                           utemaslarının ardından Türk   Brüksel’e ziyaretlerinin süreceğini  tına yönelik sorularla karşılaştıklarını
                           medya mensupları ile bir araya geldi.  ifade etti. Kamu Denetçiliği Kurumu- belirterek, “Bu harekat konusunda
                           Avrupa Ombudsmanlık Ağı Toplan- nun (KDK) Türkiye’de çok yeni bir  Avrupalı muhataplarımızı tam
    Suriyelilerin Türkiye'de           tısına katılmak üzere Brüksel’e gelen  kurum olduğunu belirten Şeref Mal- olarak ikna edemesek de en azın-
                           Şeref Malkoç, temasları hakkında
                                           koç, özellikle Belçika kamu denetçili-
                                                           dan kafalarındaki sabit düşüncelere
       dikili ağacı olacak           basını bilgilendirdi. Türkiye Cum- ği kurumu ile çok verimli bir istişare  soru işaretleri bıraktık” dedi. Avrupa
                           huriyetinin Brüksel’de Avrupa Birliği
                                           gerçekleştirdiklerini belirtti. KDK
                                                           Parlamentosu Başkan Yardımcısı
      Almanya Uluslararası İş Birliği (GİZ) finans- nezdindeki daimi temsilciliği merke- kararlarına yüzde 65 uyulduğunu  Fabio Castello ile ikili görüşmede
    umanlığında Yeşil Avrupa Projesi kapsamında  zinde gerçekleşen basın toplantısına,  söyleyen Malkoç, hedeflerin Avrupa  bulunduğunu aktaran Malkoç, bu
    Türkiye’de yaşayan her Suriyeli için toplamda 3  Avrupa Birliği Daimi Büyükelçisi Fa- ortalaması olan yüzde 80’e ulaşmak  görüşmenin Türkiye’nin Afrin hare-
    milyon 400 bin fidan dikilecek Dünyanın daha ya- ruk Kaymakçı ve Brüksel Büyükelçisi  olduğunu ifade etti.  katı konusundaki tezlerini daha iyi
    şanabilir bir yer olabilmesi, bir orman gibi kardeş- Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.  Avrupa Parlamentosunda da te- anlatmaya vesile olduğunu söyledi.
    çe yaşama ideali ve bilinciyle 3 Milyon Suriyeli-3
    Milyon Fidan projesi kapsamında Türkiye’de 3
    milyon 400 bin fidan toprakla buluşacak. Alman         Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:                     Deniz dibi temizliği
    Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GİZ ’in 6 Milyon
    160 Bin Euro’luk finansman desteğiyle gerçek- İşler doğru bir planlamayla yapılırsa                                   devam ediyor
    leşecek fidan dikiminde bin 600 Suriyeli ve 400
    Türk vatandaşı görev alacak. Türkiye’ye göç etmiş                                                   Bodrum Belediyesi’nin 4 yıl önce başlattığı
    olan yaklaşık 3 milyon 400 bin Suriyelinin, kesilen  önümüzdeki nesiller rahat eder                               udeniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında
    her ağacın yerine bir fidan dikerek; yaşadıkları                                                 Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, 2018 yaz sezonu
    ülke vatandaşlarıyla duygusal bağ kurmaları                                                   öncesi Bodrum genelinde belirlenen noktalarda
    sağlanırken, Yeşil Avrupa Projesi’ne de katkı su- Çevre ve Şehircilik Bakanı                                  deniz dibi temizliği yapıyor. Bu yıl 10 Ocak’ta
    nulmuş olacak. Projeye ilişkin yapılan açıklama- uMehmet Özhaseki, Şanlıurfa                                  Yalıkavak Küdür Halk Plajı’ndan başlatılan ve
    da, “Alman Hükümeti’nin finansman desteğiyle  Valiliği ziyaretinde yaptığı açıkla-                               her hafta hava koşulları müsait olduğu takdirde
    hayata geçen bu önemli projede, Orman Genel  mada, şehircilikte doğru planlama                                 farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıç-
    Müdürlüğü, fidanların temininden, dikilecekleri  yapıldığı takdirde ileriki yüzyıllarda                             lar en son Turgutreis sahilini temizledi. Yaklaşık
    alanın sağlanmasına kadar büyük destekler ver- insanların rahat edeceğini söyledi.                               1,5 saat süren temizlikte deniz dibinden; 87
    mektedir. Projenin İstanbul bölümünde, Boğazın   Çeşitli temas ve incelemelerde                                kilo cam, 146 kilo plastik, 43 kilo metal, 76 kilo
    iki yakasında bulunan Beykoz Belediyesi ile Sarı- bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen                               da yanabilen madde olmak üzere toplam 352
    yer Belediyesi de projeye moral ve lojistik destek  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet                              kilogram atık çıkarıldı. Sonrasında ise atıklar
    sağladılar. Gaziantep ilinde yürütülmekte olan  Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvan-                                 ayrıştırılarak yüklendikleri kamyon ile geri
    ikinci aşama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin  cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba                               dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık
    verdiği destek ile sürdürülmektedir. Projenin  ile birlikte Vali Abdullah Erin’i                                Getirme Merkezi’ne nakledildi.
    yerelde uygulanmasında görev alan Internatio- makamında ziyaret etti. Özhase-                                   Çalışmaları meraklı gözlerle takip eden bazı
    nal Bund ve Türkiye’deki şirketi IBETH ile tüm  ki, basın mensuplarının sorularını                               vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’ni ve belediye
    paydaşların bir araya gelmesini sağlayan Darüla- cevaplandırdı.                                         personellerinden oluşan dalgıçları, toplumu bi-
    ceze Vakfı da yine tüm paydaşların katılımlarıyla  Doğru şehirleşmeye dikkat çe-                                linçlendirmeye yönelik olarak dört yıldır sürdürü-
    8 Mart’ta 250 yararlanıcı kadınımızla bir etkinlik  ken Bakan Özhaseki, ”Bir taraftan                             len bu anlamlı proje ve emekleri için tebrik etti.
    düzenleyeceklerdir” denildi. Açıklamada, projenin  eski Urfa’nın dönüşümü, diğer ta-                                Plan dahilinde yapılan deniz dibi temizlik
    Gaziantep bölümünün en büyük destekçisinin  raftan yeni Urfa’nın doğru gelişme-                                 çalışmaları bu hafta Turgutreis’te yapılan çalış-
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olduğu belirti- si hususunda arkadaşlarla toplan- çocuklarımız, torunlarımız, her- kuruyoruz. Biz kendi inancımızı,  manın ardından önümüzdeki haftalarda sırasıyla
    lirken, ağaçlandırma alanlarının belirlenmesi ve  tılar yapacağız. Şehircilik alanında  kes rahat eder ama Allah korusun  düşüncemizi, hayat biçimimizi şe- Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Kü-
    dikimi için gerekli olan fidanların sağlanmasına  yapılan işler doğru bir planlamayla  yanlış işler yapılırsa bizden sonraki  hirlere yansıtıyoruz ama bir müddet  çükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak
    kadar uzanan her aşamada belediyeden büyük  yapılırsa önümüzdeki yüzyıllar  nesil çok çeker, insanlar çok mutsuz  sonra şehirler bizi dönüştürmeye  Bodrum ile birlikte ocak ayından itibaren toplam
    destek alındığı da vurgulandı.        rahat eder, insanlar rahat eder,  olur. Nihayetinde şehirleri bizler  başlıyor.” şeklinde konuştu. 19 noktada gerçekleştirilmiş olacak.
   1   2   3   4   5   6   7