Page 3 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 3

BİLGE  Bu günleri gösteren yüce Allah’a hamd ediyorum. Tarihimizi kanımızla yazdık. Evlerimiz yakılıp yıkıldı.
                                                   Düşmanlarımız mert değildi, alçakça katliamlar yaptılar. Yapılan katliamları dünya şimdilerde ortaya
                                             KRAL’IN   çıkartılan toplu mezarlardan anlamaktadır. Bu gerçekleri haykırmıştık, duyan olmamıştı. Tüm acılara
                                            HALKINA   rağmen çok şükür ayaktayız. Yıkılan ev ve camilerimizi yeniden inşa ettik. Şehitlerimizi rahmetle
                                                   anıyoruz. Onlarla inşallah cennette buluşacağız, onları Allah’ın ve meleklerinin huzurunda şanlı
                                            TAVSİYESİ   direnişlerinden dolayı kutlayacağız. Allah’a hamd ediyorum ki bugün elimdeki dalgalanan bayrağı
                                                   teslim edeceğim inanmış yüzbinler var. Artık Bosna Hersek hür ve bayrağımız kendi toprakları-
                                                   mızda dalgalanıyor. Selam sana ey halkım. İmanınıza, bayrağınıza ve devletinize sımsıkı sarılın.


         “Haksızlık karşısında

       susan dilsiz şeytandır”                                                          Gökteki hilalden daha
                                                                            yükseğe dikmedikleri

         Geçtiğimiz günlerde Cumhur-                                                        sürece sorun yok
       ubaşkanı Recep Tayyip Erdo-
       ğan’ın NATO’ya seslenişini dinler-                                                    Bosna Savaşı esnasında, Osmanlı yadigârı Mostar
       ken aklıma Bosna-Hersek'in "Bilge                                          Ujë fle, hasmi s’fle. Köprüsü’nün bulunduğu Mostar şehrinde Hırvat
       Kral"ı Aliya İzzetbegoviç’in Müslü-                                       (Su uyur, düşman uyumaz.) komutanla görüşen Aliya İzzetbegoviç’e, komutan,
       man Türklerin soykırıma uğradığı an                                         Arnavut atasözü   tehdit havasında dağın tepesine dikilen devasa
       dünyaya haykırışı geldi.                                                         büyüklükteki haçı göstererek “Bak, biz haçı nasıl
        Bilge Kral İzzetbegoviç tarihi ko-
       nuşmasında şu ifadelere yer vermişti;                                                  diktik. Şimdi sizin hilâlden daha yukarıda bir
       “Srebrenitsa’da faşizmin en korkunç                                                   haçımız var. Bunu kaldırmaya gücünüz yeter mi?”
       biçimlerinin uygulandığı çok büyük                                                    diye manalı bir soru sorar. Aliya İzzetbegoviç’de,
       bir soykırım yapılmış ve şu an hala                                                   bu söz karşısında meseleyi gülümseyerek geçiş-
       devam etmektedir. Dünya’nın bu                                                      tirir, “Hele bir gün geceye dönsün” der. Akşam
       vahşeti görmemesi için kör olması                                                    karanlığı basınca da onu dışarıya çağırıp, şahadet
       gerekir. Ya dünya gerçekten kör yada                                                   parmağını göğe kaldırarak tüyleri diken diken
       bu katliamı gerçekten onaylıyor”                                                     eden şöyle konuşur: “Sayın komutan, şimdi sen
        Cumhurbaşkanımızın, “Ey NATO                                                     de bir semaya bakıver! Şu hilâli ve yıldızı görüyor
       neredesin? Niye gelmiyorsun? 911                                                     musunuz? Senin onları yok etmeye gücün yeter
       kilometre sınırları olan Türkiye tehdit                                                 mi? Ne kadar yükseklere haç dikseniz de onu ge-
       altında niye gelmiyorsun? İsim mi                                                    çemezsiniz ve asla onu oradan da indiremezsiniz.
       açıklayacağım? Adil davranın adil.
       Gel. Samimi olun, dürüst olun,                                                      Onlar semada olduğu müddetçe biz de inşallah
       üzerinize düşen görevi yerine getirin"                                                  varlığımızı devam ettireceğiz!..”
       sözlerinin cevabını 1995 yılı Temmuz
       ayında Aliye İzzetbegoviç vermişti.
        O yıllarda Srebrenitsa’da yapılan
       Sırp katliamını onaylayan Avrupa  Ferhat Yıldırım
       devletleri bugün Türkiye sınırında  mail@ferhatyildirim.com.tr
       oluşan tehdidi de destekliyor.
        Yakın tarihimizde Saraybosna’da,  tepkisiz kalmaktadır.    yorum devletimizde katkı sağlıyordu.  Doğu Türkistan’a, Kıbrıslı Türklere,
       Azerbaycan’da, Kerkük’te, Doğu Tür- Peki bizler bu çirkinliklere karşı  Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Bosna’ya ulaştırılıyordu. Bugünde
       kistan’da, Myanmar’da, Türkmen Da- neler yapıyoruz. Bosna katliamı yapı- ataları gibi nerede bir zulüm varsa  geçmişte olduğu gibi dünyanın her
       ğı’nda Türklerin katledilmesi sırasında  lırken 20’li yaşlarda idim.Bizler kendi  onun karşısında dim dik durmuş- yerinde yaşanan zulümlere karşı
       sessiz kalan bu şeytanlar coğrafyamız- aramızda organize olarak kardeşle- tur her zaman… Allah gani gani  yalnızca tek karşı duran biziz.
       da planlanan ve uygulanan çirkinlik- rimize her türlü destekte bulunuyor- rahmet eylesin, Muhsin Yazıcıoğlu  Esasında ana hedefte olanın da
       leri sadece seyretmektedirler.  duk. Hatta şanslı bir çok arkadaşımız  ve Alparslan Türkeş’in destekleri  Türkiye olduğunun da bilincindeyiz…
        Batılı güçler vahşet yapılan Türkler  gönüllü olarak Sırplarla savaşma  ile kayıtlı veya kayıt dışı yardımlar  "Haksızlık karşısında susan
       ve Müslümanlar olunca her zaman  şansına sahip oldular. Çok iyi hatırlı- Azerbaycan’a, Irak Türkmenlerine,  dilsiz şeytandır" (Hadis-i Şerif)


      Bizim gayemiz
           terörden

        zarar gören
     tüm insanlara
             yardım

           etmektir                                                                 Allah bu milletin


                                                                                 yardımcısıdır


     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin terör                                            Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi
     odaklarını temizlemesinin ardından Arap, Kürt ve Türkmen-                                            ortak değerlerde buluşmaya davet eden Milliyetçi
                                                                             Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
    lere sağlanan huzur ve güven ortamından teröristler ve terö-                                           Zeytin Dalı Harekatının milli duruşun sahaya yansı-
    ristler ile işbirliği yapanların memnun olmadıklarını söyledi.                                          mış hali olduğunu söyledi. Türkiye’nin güney sınır-
                                                                             ları boyunca mazisi bir asrı bulan iğrenç bir kumpas
                                                                             ile karşı karşıya kaldığını belirten Devlet Bahçeli,
        Bölgede yaşayan tüm    karşı mücadelemizde devam ediyor”                                        “Fırat’ın doğusunda 700 kilometrelik PKK/PYD ku-
        insanların huzura tekrar  diye konuştu. Cumhurbaşkanı                                          şağı oluşmuştur. Afrin, Kobani ve Cezire’yle birlikte,
    ukavuşmaktan çok memnun     Erdoğan, “Afrin’de terör örgütlerine                                      kanlı ve bölücü terör örgütünün üç sözde kantonun-
    olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı  karşı kahraman askerlerimiz büyük                                       dan birisidir. Suriye’nin kuzeyine yuvalanmış hainler,
    Erdoğan, “Bizim amacımız terö-  bir fedakârlık ve cesaret ile mücadele                                     bulundukları yerlerden, tutundukları alanlardan
    ristleri veya teröre destek verenleri  ediyor. Bu zor coğrafyada şu anda                                    teker teker sökülüp atılmazlarsa, vatan tehlikede,
    sevindirmek değildir, bizim ana  Mehmet’imiz, Özgür Suriye Ordusu                                        beka ateş altındadır. Bu itibarla Zeytin Dalı Harekatı
    gayemiz terörden zarar gören tüm  çok ciddi bir mücadele veriyor.3.5                                      haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış,
    insanlara yardım etmektir” dedi. milyon ülkemizde o bölgelerin insa-                                      Afrin’e odaklanmış hali ve şeklidir” dedi.
      Suriye olsun, Irak olsun bura- nı var. Onları bir an önce kendi top-                                      Egemenlik haklarımızı savunmak adına operas-
    lardaki savaş ortamından ülkemize  raklarına nasıl döndürebileceğimizin                                     yonun nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdü-
    düşen insani sorumlulukları hiç  hesabı içerisindeyiz.En kısa sürede                                      rülmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Bahçeli,
    tereddüt etmeden yıllardır yerine  Afrin bölgesini teröristlerden temiz-                                    “İnsanlık düşmanı teröristlere karadan, havadan
    getirdiklerini söyleyen Erdoğan,  leyerek ülkemizdeki yüz binlerce                                       hayatı zehir ediyoruz. Harekatın planlama ve
    “Türkiye’nin güney sınırlarını  bölge sakininin kendi yurtlarına                                        icrasında masumların zarar görmemesi için olağa-
    terör örgütlerinin tehditlerinden ve  dönebilmesine imkân sağlayacağız.                                     nüstü bir titizlik ve çaba gösterilmektedir. Türkiye,
    tacizlerinden koruma konusundaki  Biz bu yola baş koyduk. Varsa                                        felaketlerin üstesinden gelecek birliğe ve bıçkın
    kararlılığını her geçen gün daha  başını bu yolda feda etmeye hazır                                       bir birliktelik şuuruna sahiptir. Vatan savunmasının
    güçlü bir şekilde tüm dünyaya gös- olanlar işte meydan. Terör örgütü-                                      arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır.
    teriyoruz. Suriye ve Irak’ta planlanan  nün arkasından bayrak sallamakla                                    Ancak her şehit, Türk vatanının manevi semaların-
    çirkin oyunların her zaman karşısın- demokrat olunmaz, özgürlük yanlısı                                     da ebedi ve manevi muhafızdır. Şehitlik makamı,
    da olduk. Tüm çabalarımıza rağmen  olunmaz, hak ve adalet müdafi hiç                                      vatana, bayrağa ve millete feda edilmiş bir ömrün
    Suriye’de işler yoluna girmek yerine  olunmaz. Bu şekilde olunsa olunsa                                     şan ve şerefidir. İnancımıza göre şehitler ölmemiş-
    saldırıların ve terörün topraklarımıza  terör örgütü yardakçısı olunur. Biz                                   tir. İddiamız da bu vatan bölünmeyecektir. İrademiz
    kadar ulaştığına şahit olduk. Yıllarca  gerçek demokratlarla, gerçek devlet                                   de bu bayrak inmeyecektir. Türkiye, felaketlerin
    ülkemizi terör örgütleri üzerinden  adamlarıyla görüşmeye, konuşmaya                                      üstesinden gelecek birliğe ve bıçkın bir birliktelik
    tehdit edenlere, köşeye sıkıştırmaya  her zaman varız. Yeter ki onlar terör                                   şuuruna sahiptir. Terörle girdiğimiz bu yüksek
    çalışanlara karşı verdiğimiz mücade- örgütü yardakçılığı ile değil, bu vasıf-                                  mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Çünkü
    le de devam ediyor. Terör odaklarına  larıyla karşımıza çıksınlar” dedi.                                    Allah bu milletin yardımcısıdır" diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8