Page 4 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 4

4                                        Haber

                                   Tarih gerçekleri kaydeder                    FLAŞ                                                        yerden göç ettirme, göç etmesine sebep
                 Kenan Akın                                                        olma, sürme” şeklinde özetleniyor.
                kakin@ogunhaber.com                                                      Çoğu vakit, uygunsuz iklim şartları,
                                                                              gıda teminindeki aksaklıklardan kaynak-
                                                                              lanan sağlık bozulmaları, eşkıya ve çete
         Bir yandan Türkiye’nin girişti-                                                      baskınlarının, tehciri zorlu bir hale getirdi-
       uği “Zeytin Dalı Harekatı”, diğer                                                       ği biliniyor ve kabul ediliyor.
       yanda şaşkın Hollanda’nın akıl almaz                                                       Ayrıca, Ermeni tehcirinde olduğu gibi,
       “soykırım” girişimi kararı daha Nisan’a                                                    çıkarılan isyanların “mukatele”ye dönüş-
       gelinmemesine rağmen, Ermenistan’a                                                      mesi karşılıklı can kaybını doğuruyor.
       iftiralarını başlatmış bulunuyor.                                                        Aslında, 1915’te zorunlu göç işte böyle
        Asırlık olayları, her yıl özellikle                                                    olumsuz şartlar altında cereyan ettiği
       Nisan ayı sonlarında ısıtıp ısıtıp, dünya                                                   için, her iki taraftan da ölümler olduğunu
       kamuoyuna kabul ettirmeyi deneyen                                                       tarihler belirtiyor.
       Ermenistan’ın bu kez iftiralarına erken                                                     Ermenilerin zorunlu göçte yok
       başlamasının arkasında tabii ki yabancı                                                    olmalarının çok büyütüldüğü ve karşılıklı
       unsurların tahrik ve destekleri yer alıyor.                                                  çatışmaların “katliam” gibi gösterildiği de
       Nitekim Ermenistan, Türkiye ile olan                                                     başka bir gerçeği yansıtıyor.
       “normalleşme protokolünü” iptal ettiğini                                                     Osmanlı İmparatorluğu’nda tehcirin
       şimdi açıklaması da bunu gösteriyor.                                                     de uygulama kurallarının yıllarca hüküm
        Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj                                                       sürdüğü unutuluyor.
       Sarkisyan, Türkiye ve Ermenistan ara-                                                      Oysa, “tehcir”in Balkanlar’da Türklere
       sında 2009 yılında ülkeler arasındaki                                                     uygulandığı ve binlerce kişinin öldüğü
       diplomatik ilişkileri normalleştirmek                                                     tarihi gerçekler arasında yer alıyor.
       üzere Zürih’te imzalanan normalleşme                                                       Kaldı ki Ermenilerin Karabağ’daki
       protokolünü iptal ettiğini açıklaması  bir de “asırlık Ermeni yalanı” çok geliyor.  diğer bir yanda Sarıkamış’ta Ruslar- gitmeleri yönünde bir karar almak  “katliam”ı belleklerden silinmiyor.
       yeni bir “Ermeni oyunu” olarak nite- Böylesine dengesiz Ermeni varlığı ve tehli- la ölüm-kalım savaşının sürdüğü bir  mecburiyetinde kalıyor. Öte yandan; uzun yıllardan beri, hiçbir
       lendiriliyor.           kesi Orta Doğu’yu yakından ilgilendiriyor. ortamda Ermeni çetelerinin ortaya  İşte ne olduysa bu süreçte oluyor. ABD Başkanı “Türkiye soykırım işlemiştir”
         Çünkü, protokolün imzalandığı 2009  Bir asır geçmiş olmasına rağmen,  çıktığını hatırlamak icap ediyor. Her halde 500 bin kadar Ermeni  şeklinde “kesin” bir ifade kullanamıyor.
       yılında Erdoğan’ın, protokol imzalanması  Doğu sınırlarımızda yaşanan “tehcir” ve  Tabii ki Rusların, eski sınırın her iki  zaman içinde açlıktan, Kürtlerin yaşadığı  ABD, gerçeği tarihi belgelerle öğren-
       için önce Ermenistan’ın Karadağ krizini  “mukatele”de meydana gelen zorunlu  yanında Ermeni isyanını açıkça destek- topraklarda yaptıkları uzun yürüyüşlerin  miş olmanın sıkıntısını yıllarca yaşıyor.
       çözmesi gerektiğini söylemesinin ardın- ölümleri, büyük abartıyla bir “soykırım”  lemeye giriştikleri unutulmuyor. Hatta  cefasından ve karşılıklı çatışmalarda can  Sözüm ona hür dünya, bir türlü gerçe-
       dan Türkiye Büyük Millet Meclisi proto- gibi gösteren Ermeni yalanının sürdürül- Rusya’dan 100 bin, Ermenilerden de 150  veriyor. Yani, planlı-kararlı bir “katliam”  ği kabullenmiyor.
       kolü imzalamaktan vazgeçtiği biliniyor.  mesine göz yuman hür dünyanın davranı- bin kişilik bir kuvvet toparlanıyor. bahis konusu olmuyor. Kim ne derse  Ve ne yazık ki, her fırsatta özellikle
       Üstelik, Ermenistan’ın Karadağ krizinin  şını şiddetle protesto etmek gerekiyor. 1915 Mayıs’ında Osmanlı yetkilileri,  desin, bütün acılar, bütün ölümler bir  Nisan ayının sonlarında Ermenistan’ın
       çözümlenmesi için herhangi bir girişimi-  1915’lerde; bir yanda, “yedi düvel”  tüm Doğu vilayetlerindeki Ermenilerin,  “tehcir” sürecinde gerçekleşiyor. yalanlarına, iftiralarına uyuluyor.
       nin olmayacağı da böylelikle açığa çıkıyor.  Çanakkale’yi geçip, imparatorluğun  bölgeden çıkmaları ve Kuzey Mezopo- Google’a girildiğinde; “Tehcir veya  Ne var ki, tarih daima doğruları sine-
       Zaten, cayır cayır yanan Orta Doğu’ya,  can damarını ele geçirmeye çalışırken,  tamya’daki kontrollü yerleşim yerlerine  Zorunlu Göç; bir topluluğu yaşadığı  sinde barındırıyor.


                                                                                MHP’li Arzu Erdem:
       Bakanı Bülent Tüfenkci:                                                             Milli cephe içerisinde
      “İdari yaptırımların

     tamamını uyguladık”                                                                    yer alınmalı
                                                                                 Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul
      Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,                                                     uMilletvekili Arzu Erdem, Milli İttifak
    uÇiftlikbank’a ilişkin, “İdari olarak reklam-                                                     cephesinde yer alacak herkesin başlarının
    larını durdurduk daha fazla tüketicinin aldan-                                                    üzerinde yerleri olduğunu belirterek, 26
    masının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın                                                      maddelik ittifak yasasının kabul edilerek
    idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai                                                    yasalaştığını söyledi. Erdem, seçimlerin
    noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir”                                                    ise zamanında olacağını kaydetti. MHP
    dedi. Tüfenkci, gündeme ilişkin önemli açıkla-                                                    İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bolu’ya
    malarda bulundu. Afrin’deki terör örgütlerine                                                     yaptığı ziyarette Gazeteciler Cemiyetinde
    yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın                                                      basın mensuplarının sorularını cevapladı.
    başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken                                                   Erdem, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil,
    Tüfenkci, harekatın hiçbir etnik kimliğe karşı       BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU:                           Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül,
    yapılmadığını, teröre karşı mücadele verildiğini                                                   MHP il ve ilçe yönetimi üyeleri, Bolu
    söyledi. Afrin’in tamamen terörden temiz-                                                       Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Veli-
    lendikten sonra oranın halkına bırakılacağını   Bir milletin kimliğini çeker                                    oğlu ile gazetecilerin bulunduğu ziyarette
    vurgulayan Tüfenkci, Mehmetçiğin şefkat eliyle                                                    milli ittifak ve erken seçim konularında
    birlikte Afrin’e gidildiğini belirtti. Taraflı, tarafsız                                               açıklamalarda bulundu.
    herkesin bu harekatın yapılması gerektiğini,
    hatta geç kalındığını ifade ettiğini anlatan Tü-   alırsanız, canını alırsınız
    fenkci, “Bu, bizim toprak kazanma meselemiz
    değil. Bu, bizim herhangi bir etnik kimliğe karşı
    yürüttüğümüz harekat değil. Bu, tamamen ba-   Başbakan Yardımcısı Hakan   Çavuşoğlu, Yerli Düşünce Derneği  söküp almanın peşine düşmüşler.
    rışçıl amaçlarla ülkemizin sınırlarını, Türkiye’yi  Çavuşoğlu, “Kerkük’te, Erbil’de,  Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı  Canımızı almanın peşindeler, ancak
    koruma adına yapılmış bir harekattır. Sabırlı,  Musul-Telafer bölgesinde yaşayan  Başdanışmanı Yalçın Topçu ile çok  unuttukları bir şey var. Canı veren
    hassasiyetli bir şekilde, Türkiye’nin sivillere  Türkmen kardeşlerimizin yüzü ecda- sayıda davetlinin katılımıyla gerçek- de alan da Allah´tır. ‘Allah, yaşatır ve
    karşı olan hassasiyetlerini gören bir Türk halkı  dımızdan bu yana, neredeyse bir asır- leştirildi. Programda yaptığı konuş- öldürür’ yüce Allah Kuran-ı Kerim’de
    olması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.  dır güldürülmüyorsa, zulüm zulüm  mada kimliğin milletler için önemine  böyle buyurmuş. Bunun üstüne söz
                           üstüne geliyorsa hiç kimse bizden  vurgu yapan Hakan Çavuşoğlu,  olur mu? Milletlerin dirilmesi de
                           sadece sabır beklemesin” dedi.  “Bir milletin değerlerinin bütünü  tarih sahnesinde kaybolup gitmesi de
                              Türkmeneli TV tarafından hayata  olan kimliğini çeker alırsanız, canını  Allah’ın müsaadesine tabidir. Allah’ın  “Tarım siyaset
                           geçirilen “Men Türkmenem Men   alırsınız. İşte gönül coğrafyamıza  verdiği cana kıymaya kalkanlar
                           Begem” bölgesel projesinin göste- kargaşayı, zulmü getirmeye kalkanlar  O’nun hükmü üzerine hüküm koy-
      YIL: 12 SAYI: 2018/03-216  15 MART 2018 rimi Başbakan Yardımcısı Hakan  bunu biliyorlar. Bizlerden kimliğimizi  maya kalkıyor” diye konuştu.    yapılmayacak
             Yayın Sahibi
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık                                                     bir alandır”
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
            Ferhat Yıldırım           İçişleri Bakanı Soylu: “Suriye’yi terör ve
           Genel Yayın Yönetmeni                                                            Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
           Celalettin Rumi Aygün           uyuşturucu yuvası haline getirdiler”                             u ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler                                                     Çelik, bir üniversitenin programı için gel-
                                                                               diği Tekirdağ’da, “Toprağın milliği esastır.
       Halil Tamer Erdoğan  ANKARA: ankara@ogun.com.tr
               İZMİR: izmir@ogun.com.tr  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,                                   Onun için burada siyasetçilik, particilik
         Editör
        Salih Berktaş TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr uSuriye’nin bir terör ve kimyasal                                meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu
               ANTALYA: antalya@ogun.com.tr
      Magazin Servisi Danışmanı ADANA: adana@ogun.com.tr uyuşturucu yuvası haline getirildiğini                            gözle bakmalıyız” dedi. Namık Kemal
       Serdem Coşkun  SAMSUN: samsun@ogun.com.tr vurgulayarak, “Oradaki atölyelerde,                                 Üniversitesi’nin Türkiye’de Tarımsal Üretim
               KKTC: kktc@ogun.com.tr
       Mali İşler Danışmanı          fabrikalarda, imalathanelerde üreti-                                  ve Gelecek Projeksiyonu konulu oturuma
       Ali Sait Mökükçü    Basımcı     len kimyasal uyuşturucular, ülkemiz
                Gün Medya Hizmetleri
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Yayıncılık Reklamcılık Sanayi                                          konuşmacı olarak katılmak için Tekirdağ’a
       Aysel Demircan  ve Ticaret Limited Şirketi ve başka ülkelere servis ediliyor.                                gelen Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
        Web Editörleri    Yönetim Yeri   Afrin’de yapılan operasyonlar, bir                                   Faruk Çelik, tarımda siyasete yer olmadığını
        N. Emre Aygün             taraftan terörü engellediği kadar,                                   ifade etti. Çelik, “Tarım siyaset yapılmayacak
       Semiha Kozlucalı  Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
                 Değirmenyolu Cad.
        Sultan Gedik  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 orada gayri kanuni üretilen, bütün                            bir alandır gençler, sizde öyle yetişin yani
        Salih Berktaş   34752 Ataşehir/İstanbul insanlığı zehirleyen, kimsenin de                                  tarım o kadar önemli ki hiç siyaset yapılma-
                 Tel: (216) 291 1188
        Gazetemiz    Fax: (216) 291 1189 müdahale etmediği sentetik ve kim-                                   ması gereken bir alandır. En milli konudur
          ve      www.ogun.com.tr   yasal uyuşturuculara yönelik de çok                                   tarım onun için, tarım milli olmalı milli
        abonesidir    www.ogunhaber.com  önemli bir darbe vuracaktır” dedi.
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr                                                      savunma, milli eğitim diyorsak bu topraklar
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet                               şehit kanı ile sulandı. Sulanan bu topraklar
                           Genel Müdürlüğü’nün Anıttepe’deki                                    korumaktan daha fazla milli olan bir şey ola-
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.  yerleşkesinde düzenlenen “Uyuş- terek, aklın ayrılması durumunda  karşı mücadele olduğunu ifade eden  bilir mi? Tabi ki en milli şey olması gereken
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 turucu Madde Kullanımını Önleme
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul                   insanın herhangi bir canlıyla aynı se- Soylu, uyuşturucunun hem aklı hem  şey tarımın milli olmasıdır. Toprağın milliği
            Tel: (212) 454 3000      Slogan ve Afiş Yarışması Ödül Tö- viyeye geleceğini söyledi. Bu açıdan  de sağlığı bozduğunu, nereden ba- esastır. Onun için burada siyasetçilik, parti-
                           reni”ne katıldı. Programda konuşan  bakıldığında uyuşturucu ile mücade- kılırsa bakılsın uyuşturucunun ölüm,  cilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu
     Ogün Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited  Soylu, insanı diğer canlılardan ayıran  lenin esas itibariyle insan olabilme  tehdit ve insanlığa karşı doğrultulan  gözle bakmalıyız ki eksiklerimizi gedikleri-
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  yegane farkın akıl olduğunu belir- vasfına yönelik yapılan saldırıya  bir silah olduğuna dikkat çekti. mizi giderelim” ifadelerini kullandı.
       Ogün Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9