Page 9 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 9

İLGİNÇ
         “Beni hor görme kardeşim                                                          FOTO
        Sen altınsın ben tunç muyum?
         Aynı vardan var olmuşuz
        Sen gümüşsün ben saç mıyım?”
          Aşık Veysel Şatıroğlu


                              MINIK KUŞ EKIBI, SIVRICE BELEDIYE BAŞKANI EBUBEKIR IRMAK’IN DAVETLISI              8 asırdır zamanı
                            OLARAK HAZAR GÖLÜ KIYISINDA BULUNAN TURIZM BÖLGESI SIVRICE’YE GITMIŞLER                  gösteriyor
                            Göl manzaralı kayak merkezi                                      Diyarbakır’da, tarihi Ulu Cami içeri-                                                                              usinde bulunan ve yaklaşık 800 yıllık bir
                                                                              geçmişi bulunan güneş saati, asırlara mey-
                                                              Ekibimiz Sivrice’de bulu-    dan okuyarak zamanı göstermeye devam
                                                                              ediyormuş.
                                                              nan Doğu ve Güneydo-
      Elazığ’dan Afrin’deki                                           uğu Anadolu Bölgelerinde         Anadolu coğrafyasının en eski camile-
     Mehmetçiğimize selam                                            kış turizminin gözde mekanla-     rinden olan ve kim tarafından ne zaman
                                                                              yapıldığı henüz netleşmeyen tarihi Ulu
                                                           rından olan Hazar Baba Kayak
                                                           Merkezi’ne hayran kalmışlar.     Cami avlusunda bulunan güneş saati,
       Elazığ’da kayakçılar, Afrin’deki terörist-                                                  üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen ilk
    ulere karşı düzenlenen “Zeytin Dalı Ha-                                   Kayak merkezine gelen vatan-     günkü ihtişamı ile güneşi takip etmeye de-
                                                           daşlar, göl manzaralı merkezde
    rekatına” katılan Mehmetçiğe destek amaçlı                                                     vam ediyormuş. Başlıklı sütunla bir mermer
    bayrak ve meşalelerle kaymışlar. TSK’nın                                   kayak yapmanın keyfini çıkartı-    üzerine yerleştirilen metal çubuğun, güneşin
                                                           yormuş. Tecrübeli kayakçıların da
    Afrin’deki terör odaklarına yönelik düzenle-                                                    hareketiyle birlikte çevresinde dönen göl-
    diği “Zeytin Dalı Harekatına” destek amaçlı                                 ilgi gösterdiği 1300 rakımlı kayak  geyle zamanı gösteren güneş saatinin 800
                                                           merkezine kayak severler yoğun
    Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Kayak                                                     yılı aşkın bir zamandır aynı yerde zamanı
    Merkezinde etkinlik düzenlenmiş. Etkinlikte;                                 ilgi gösteriyormuş. Hazarbaba     gösteriyor. Mermeri üzerinde çatlaklıkların
                                                           dağından Hazar Gölüne doğru
    “Elazığ’dan Afrin’dekiMehmedimize Selam                                                      oluştuğu güneş saatinin, zarar görmemesi
    Olsun” pankartı açılırken, çok sayıda kayakçı                                yapılan yamaç paraşüt uçuşları    için etrafı demir çubuklarla çevrelenerek
                                                           ise muhteşem görüntüler ortaya
    ellerinde meşale ve bayraklarla kaymış.                                                      zarar görmesi engellenirken, bölge ziyaretçi
                                                           oluşturuyormuş.
                                                            Ekibimiz ayrıca Hazar Gölün-    akınına uğruyormuş. Kente gelip tarihi yer-
                                                           de tekne ile 3000 yıllık batık şehri  leri turlarken Ulu Cami’yi de gezen turist-
                                                           de inceleme fırsatı yakalamış. Mi-  ler, en çok da güneş saati önünde durarak
                                                           nik Kuş Ekibi havasına, suyuna,    zamanı tahmin edip fotoğraf çektiriyormuş.
                                                           yemeklerine, gölüne ve tarihine
                                                           hayran kaldıkları Sivrice’nin
                                                           belediye başkanına gösterdikleri
                                                           ilgiden dolayı teşekkür etmişler.
     Pisa Kulesi’nden daha

    eğik olan “Eğri Minare”

        koruma altında                                                               Arnavutluk’ta Osmanlı


       Elazığ yöresinde Sivrice ziyaretinin ardın-                                 3 BIN YILLIK          eserleri sahipsiz değildir
    udan Harput’u da ziyaret eden Minik Kuş                                     URARTU KALESI
    Ekibi Artuklu hükümdarı döneminde yapılan                                                       Arnavutluk seyahatinde TİKA yetkileri
    tarihi Harput Ulu Camisini de ziyaret etmiş.                                    BULUNDU            uile görüşen Minik Kuş, Türk İşbirliği ve
      Bin 157 yılında inşa ettirilen ve Pisa Kule-                               Sivrice Belediye Başkanı Ebu-    Koordinasyon Ajansı tarafından Arnavutluk’ta
    si’nden bile daha eğri olduğu yapılan ölçümlerle                               bekir Irmak, ilçelerinde geçtiği-  5 Osmanlı eserinin restorasyon çalışmalarına
    tescillenen Harput Ulu Cami’nin eğik minaresi                                miz aylarda Urartular dönemi-    başlanacağını öğrenmiş. TİKA Tiran Koor-
    hakkında bilgiler alan Minik Kuş Ekibi gördükle-                               ne ait yaklaşık 3 bin yıllık kale  dinatörlüğü yetkilileri tarafından, kurumun
    ri tarihi yapılara hayran kalmışlar.                                     kalıntılarının bulunduğunu söy-   Arnavutluk’ta yürüttüğü çeşitli teknik yardım
      Elazığ’da tarihi Harput Mahallesi’nde bulu-                                lemiş. Alanda kazı çalışmaları   ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve
    nan ve bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fah-                                başlatılmış. Yapılan çalışmada   kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması,
    rettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput                              kısa sürede sur duvarları, su    yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması mis-
    Ulu Cami’nin eğik minaresinin eğikliğinin 3,5                                küngleri, kaya mezarları, top-   yonunu üstlendiği, başlattığı cami restorasyonu
    ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle                               rak kaplar ve gözetleme kulesi   projeleriyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmaya
    belirlenirken, Pisa Kulesi’nden bile eğik olduğu                               kalıntılarına ulaşılmış. Kazılar-  devam ettiği kaydedilmiş.
    tescillenmiş. Eğri minarenin yıkılmadan gele-                                da pişmiş topraktan yapılmış      Daha önce Arnavutluk’ta Preza Kale Camisi,
    ceğe aktarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü                                kap ve kacaklar bulunmuş.      Akçahisar Murad Bey Camisi, Elbasan Nazire
    Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından restoras-                                                   Camisi, Görice İlyas Bey İmrahorlu Camisi ve
    yon çalışmaları başlatılmış. Plastik restorasyo-                                                 Berat Kurşunlu Camisi’nin restorasyonlarının
    nun yapıldığı minarede, düşen orijinal tuğlalar                                                 tamamlandığı belirtilirken, başkent Tiran’daki
    sabitlenerek çatlaklar doldurulmuş. Minarenin                                                  Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat
    yakın zamanda bir yıkılma riski olmadığını belir-                                                Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat
    ten yetkililer, ancak güçlü bir depremde yıkılma  Mustafa Ceceli rüzgar gibi esti                                Bekarlar Camisi’nin restorasyon çalışmaları-
    riskinin bulunduğunu söylemişler.                                                        na bu ay içinde başlanacağı ve çalışmaların iki
      Harput Ulu Cami’nin Anadolu’daki ilk cami-   Van’da düzenlenen Mustafa Ceceli konserine İranlılar yo-                    yılda tamamlanacağı açıklanmış. Arnavutluk’ta
    lerden biri olduğunu vurgulayan Elazığlı işadamı  uğun ilgi göstermiş. The Rest Coffee ana sponsorluğunda                    1996’dan itibaren faaliyetlerini sürdüren Tİ-
    DDV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük,   düzenlenen konserde Mustafa Ceceli, İranlı Sanatçı ŞehramŞe-                    KA’nın bu ülkenin kalkınmasına destek vermek
    “Miladi olarak bin 157 yılında Artuklu hükümda- bpere ve DJ Faryad beraber aynı sahneyi paylaşmışlar. İranlı-                  amacıyla 300’den fazla çeşitli teknik yardım ve iş
    rı Fahrettin Karaaslan döneminde yapıldığı kabul  ların yoğun ilgi gösterdiği gecede ünlü sanatçı Mustafa Ceceli                birliği projeleri gerçekleştirilmiş.
    edilmektedir. Ulu Cami, Büyük Selçukluların  seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatmış. Ceceli’nin
    İran bölgesine yapmış olduğu geleneğe dahildir.  şarkılarına eşlik eden İranlı turistler, kimi şarkılarda duygulu
    Üstü açık bir avlusu bulunmaktadır. Bu planın  anlar yaşayıp, kimi şarkılarda ise halay çekip oynamışlar. Mus-
    dışında minaresiyle de ünlüdür. Çini ve sırlı  tafa Ceceli’yi çok sevdiklerini belirten İranlı turistler kendilerine
    tuğlanın kullanılmadığı Anadolu’daki ilk önemli  gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duymuşlar.
    minarelerden birisidir” diyerek bilgiler vermiş.
                           “Taşköprü sarımsağın başkenti”
                             ‘Beyaz altın’ olarak adlandırılan  Bu yıl sarımsak para etmediği için  rinden çok zararı oluyor. Bu yüzden
                           uve dünyanın en kaliteli sarımsağı  çoğu insan çocuklarını istediği  çiftçilerimiz çok mağdur. Bu yüzden
                           olarak gösterilen Taşköprü sarımsa- şekilde okutamadı” diyerek   sarımsağımızın tüm dünyada  ‘Allah’ım Sana Sığındım’a
                           ğının ekiminin başladığı bu günlerde  konuşmuş.           duyurulmasını istiyoruz.
                           Kastamonu’da bulunan Minik Kuş,  Dışarıdan gelen sarım-       Dışarıdan gelen sarımsağın-    Çıldır’da klip çekti
                           sarımsak tarlasında çalışarak harçlığını  sakların, özellikle Taşköprü  da dışarıdan gelmemesini
                           kazanan atama bekleyen öğretmen ile  sarımsağının kalitesini     istiyoruz. Bizim sarımsağımız  Sanatçı Murat Evgin, ‘Allah’ım Sana Sığın-
                           görüşmüş. Bu kapsamda atama bek- düşürdüğünü söyleyen Nil-      gayet iyi ve kaliteli sarım- udım’ şarkısına Çıldır Gölünde klip çekmiş.
                                                                             Minik Kuş’u ziyarete gelen Evgin, “İstanbul yerine
    Üç kadın ressamın ruhu            leyen öğretmen adayı, evde oturmak  gün Ulusoy, “Bu sene çoğu     sak” şeklinde açıklamalarda  muhteşem bir güzelliğe sahip Doğu’da klip çektik
                           yerine sarımsak tarlasında çalışarak
                                                               bulunmuş. Kastamonu’nun,
                                           çiftçimiz zarar etti. Çoğu
                                                                             ve çok güzel oldu” diyerek konuşmuş. Reyting öl-
       EGO Art ile birleşti           hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem  sarımsak üreticisi, sarımsak  2018 Türk Dünyası Kültür  çümlerinde üst sıralarda yer alan ‘Arka Sokaklar’ ve
                           de harçlığını çıkartıyormuş.
                                                               Başkenti ilan edildiğini
                                           para etmediği için sarımsağı-
                             Sinop Üniversitesi Konaklama ve  nı çaya döktü. Mazot ücretle-   hatırlatan Ulusoy, “Taşköp- ‘Elif’ dizi müziklerini yapan ünlü sanatçı Murat Ev-
       Yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelen üç kadın  İşletmeciliği Bölümünü okuyan öğret- ri aldı başını gitti. Bu sarımsak  rü’de, sarımsağın başken- gin, ‘Allah’ım Sana Sığındım’ şarkısı için Doğu’da 2
    uressam, hikayesine birlikte karar verip   men adayı Nilgün Ulusoy, “Babam,  dikimi maalesef traktörlerle    tidir. Hiçbir yer bu Taşköprü  gün süren klip çekimlerini tamamlamış.
    birlikte çizdikleri tabloları “Esmalarla Hemdem”  beni bu sarımsak sayesinde okuttu ve  oluyor. Sarımsak ekimi için bir sürü  sarımsağının kalitesinin yerini  İstanbul yerine Doğu’da klip çekmeyi tercih et-
    sergisinde sanatseverlerle buluşturmaya hazır- bu bölgede bir sürü insan gelirini bu  yevmiyeci çalıştırıyoruz. Bir işçinin pa- tutamaz. Bu böyle bilinsin” diyerek- tiklerini ifade eden Murat Evgin, “Elif dizisinin mü-
    lanıyormuş Yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelen  sarımsaktan sağlıyor, çocuklarını bu  rası 65 TL. Sarımsak ekimi için 20 kişi  sarımsaklarına sahip çıkmak için çaba  ziklerini yapıyorum bu sene Arka Sokaklarla bir-
    üç kadın ressam ile görüşen Minik Kuş Ekibi  sarımsaktan gelen parayla okutuyor.  getirse tarlasında çalıştırsa kendi geli- harcadıklarını söylemiş. likte. O dizi için yazdığım bir şarkı vardı ‘Allah’ım
    yapılacak sergiyle alakalı bilgiler almış.                                                    Sana Sığındım’ isimli bir şarkı. Arkadaşım Akın ile
      Çocukluklarından itibaren resim sanatına                                                   beraber söylemiştik bu şarkıyı. Önce İstanbul’da
    ilgili olan Eda Erdoğan, Gökçe Çiftcioğlu ve Olga                                                klip çekelim dedik sonra dedik ki İstanbul’da çok
    Özden, isimlerinin baş harfinden oluşan “EGO                                                   klip çekiliyor. Bambaşka bir yere gidelim ve Çıldır
    Art” topluluğunu kurmuş. Kadınların özellik-                                                   Gölü aklımıza geldi. Gerçekten oraya gittik ve bak-
    le sanat alanındaki birlikteliğinden güzel işler                                                 tık ki müthiş bir güzellik. Dünya çapında manzara
    çıkacağına inanan üç ressam, hikayesine birlikte                                                 güzelliği oldukça etkileyici bulduk. 2 gün Çıldır
    karar verdikleri tabloları, atölyelerinde birlikte                                                Gölünde klip çekimlerini yaptık. Atlı kızak, buzlu
    yapıyormuş. Daha çok tasavvufi konularda tuval                                                  göl üzerinde fayton ve yürüyüş detayları güzel bir
    üzeri yağlı boya çalışmalar yapan “EGO Art”,                                                   klip oldu. Bir başka şarkımız içinde Erzincan’da klip
    koleksiyonlarını bir sergiye dönüştürmeye hazır-                                                 çekeceğiz. İstanbul’a döndüğümüzde klipi mon-
    lanıyormuş.Topluluğun oluşmasını sağlayan res-                                                  tajlayacağız. Yakın bir zamanda önce youtube’daki
    sam Eda Erdoğan, resim sanatına yönelmesinde                                                   Murat Evgin kanalımda daha sonrada müzik
    huzur arayışının büyük etkisi olduğunu söylemiş.                                                 kanallarında yayınlayacağız.” diye konuşmuş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14