Page 10 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 10

10                                     Ekonomi

                          AVM’lerde harita uygulaması dönemi


               Abdullah Tolu      Harita uygulamaları, alışveriş
              abdullahtolu@ogun.com.tr umerkezlerinde de kullanıla-
                          cak. Akkök Holding’in gayrimenkul
         Af Yasası ve           sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez
                          ile Akkök Holding iştiraki Akiş
        bıraktığı izler          GYO A.Ş. tarafından hayata geçiri-
                          len Akbatı ve Akasya’nın Venuex ile
                          gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde                                   Pamuğun
        Bilindiği üzere, ülkemizde vergi  ziyaretçiler, alışveriş merkezlerinde
      uafları ortalama her 4 veya 5 yılda   aradıklarını daha kolay bir şekilde                                  kaderi çiziliyor
      bir çıkarken, 2016 yılından itibaren bu  bulabilecek.
      ortalama bayağı aşağıya düştü.      Gelişen perakende sektörü ve                                   Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolar ihracat
       Çünkü, 2016 yılından bu yana 3 kez  hedef kitlenin taleplerindeki bu                                ugerçekleştirdiği tekstil ve hazırgiyim
      Vergi Affı düzenlemesi yapıldı. 6736 ve  artışla bağlantılı olarak alışveriş                              sektörlerinin ana hammaddesi pamuk ile ilgili
      7020 sayılı Kanunlardan sonra, geçtiğimiz  merkezleri mağaza çeşitliliğini  iştiraki Akiş GYO tarafından hayata  nılan harita uygulamaları, alışveriş  dünya genelinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının
      günlerde çıkarılan 7143 sayılı Kanunla da 3.  arttırmak amacıyla çalışmalar  geçirilen Akbatı ve Akasya, bu  merkezi içinde hatasız bir şekilde  masaya yatırıldığı, pamuklu ürünlerin pazar-
      vergi affı düzenlemesi gerçekleştirildi. Vergi  yürütüyor. Gerçekleşen büyüme- amaçla Venuex ile bir iş birliği ger- çalışabilme imkânına sahip olacak.  lamasında yeni trendlerin tartışıldığı Dünya
      aflarının nedenleri, haklılığı ve gerekçeleri  nin ardından alışveriş merkezleri,  çekleştirdi. Yapılan iş birliği ile işlet- Bu entegrasyon sayesinde alışveriş  Pamuk Araştırma Konferansı’na 2020 yılında
      üzerinde tartışma yapmaya gerek görmüyo- ziyaretçileri için erişilebilirliğinin  melere ait kat planları ve tüm diğer  merkezi ziyaretçileri harita uygula- İzmir ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
      ruz. Çünkü, 15 Temmuz Hain Silahlı Darbe  artırılması amacıyla, farklı çözümler  izinli bilgiler harita uygulamalarına  malarını kullanarak bina içerisinde  Dünya genelinde pamuk tüketiminde
      Teşebbüsünden bu yana süregelen ekono- sunmaya odaklanıyor.      taşınacak. Böylece dış mekandan iç  bulundukları yeri görebilecek,  dördüncü sırada yer alan Türkiye, Dünya
      mimize yönelik yapılan ve halen yapılmakta  Bu çerçevede, Akkök Holding’in  mekana geçilirken, günlük hayatta  aradıkları noktaya yol tarifi alarak  Pamuk Araştırma Konferansı’nda pamuk ile
      olan darbe teşebbüsünün devam etmesi,  gayrimenkul sektöründeki ilk yatı- en yakın eczaneyi bulmak için ya da  istedikleri mağaza veya servise  ilgili dünya genelinden 400 civarında uzmanı
      yurt dışı kaynaklı fonların yürüttüğü ekono- rımı Akmerkez ile Akkök Holding  en kısa yol tarifini almak için kulla- sorunsuz bir şekilde ulaşabilecek. ağırlayacak. Uluslararası Pamuk İstişare Kon-
      mik operasyonlar, bunlardan kaynaklı ola-                                                seyi (ICAC) ve Uluslararası Pamuk Araştırma-
      rak ekonomiye yeteri kadar eğilinememesi,                                                cıları Birliği (International Cotton Researchers’
      ülkenin mevcut ekonomik durumu, vergi                                                  Association - ICRA)’nin koordinatörlüğünü
      gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması,                                              üstlendiği Dünya Pamuk Araştırma Konferan-
      kamuoyu beklentisi ve baskısı sonucunda                                                 sı’na Ekonomi Bakanlığı evsahipliği yaparken,
      7143 sayılı Af Kanunu çıkarılmıştır.                                                  organizasyonu Ege Tekstil ve Hammaddeleri
       18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi                                               İhracatçıları Birliği üstlenecek.
      Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
      7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
      Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar-
      da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile;
      • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi
      borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
      • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda
      ödeme kolaylığı,
      • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para
      cezalarında önemli indirim,
      • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında
      hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
      • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük                                                  Trabzon Havalimanı
      ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin
      silinmesi,                                                                1 milyon 909 bin 102
      • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandı-
      rılmasında %80’e varan indirim,                                                         yolcu taşıdı
      • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz ola-
      rak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,                                                  Trabzon Havalimanı’nı 2018 yılının ilk 6
      • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,                                              uayında 1 milyon 909 bin 102 kişi kullan-
      • Matrah ve vergi artırımında vergi ince-                                                dı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
      lemesinden muafiyet,                                                          Trabzon Havalimanı’ndan alınan bilgilere
      • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borç-                                                göre, 2017 yılının ilk 6 ayında iç hatlarda 1
      lar için yapılandırma,                    TESK Genel Başkanı Palandöken:                       milyon 732 bin 330, dış hatlarda 38 bin 863
      • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar                                                 kişi ile toplamda 1 milyon 771 bin 193 kişinin
      • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli Konutta indirim kampanyası yenilenmeli                         kullandığı Trabzon Havalimanı 2018 yılının
      için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
                                                                          aynı aylarında bu sayıyı yüzde 8 arttırdı. 2018
      ekonomiye kazandırılması,                                                        yılının ilk 6 ayında iç hatlarda 1 milyon 846 bin
      • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2 milyona yakın konut                636, dış hatlarda 62 bin 466 kişi ile toplamda
      • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankala- stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim          1 milyon 909 bin 102 kişi Trabzon Havalima-
      rın banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,     kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli” dedi.                nı’ndan geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı ayı-
      • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan                                                na oranla iç hatlardaki yolcu sayısında yüzde
      100 TL ve altındaki borçların silinmesi.. gibi  Piyasaların canlı kalması  kredi faizlerinin düşürülmesi-               7, dış hatlarda ise yüzde 61 artış yaşandı.
      çok önemli imkanlar getirilmiştir.      için konut sektörün-  nin doğrudan etkisi olduğunu  “Faiz indirimi bir süre daha
       Öte yandan, Maliye Bakanlığı bu Kanun  udeki başta faiz indirimi  belirten Palandöken, “Vatandaş
      uygulaması ile ilgili olarak 26/05/2018  olmak üzere firmaların kampan- ev alırken birikiminden çok ban- devam ederse piyasalar
      tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi  yalarının uzatılması gerektiğini  kalara borçlanarak alıyor. Ban- rahatlar”
      Gazete’de 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı  vurgulayan Türkiye Esnaf ve  kalardaki bu yüksek faizler ise  Palandöken, konut fiyatlarındaki kampan-
      Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  Sanatkârlar Konfederasyonu  vatandaşı zorluyor, ev sahibi ol- yaların ve kredi faizlerinin indirime devam
      İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği’ni  (TESK) Genel Başkanı Bendevi  maktan korkutuyor. Konut kredi  etmesi gerektiğini söyleyerek, “Inşaat
      yayınlamıştır. Tebliğde, 7143 sayılı Kanun  Palandöken, “Konut satışlarının  faizlerinin ve inşaat sektöründeki  sektörü kendisiyle birlikte birçok sektöre
      kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların  artması, piyasaların canlı tutul- yüksek fiyatların düşürülmesi  zincirleme olarak etki ediyor. Yapım önce-
      yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi  ması ve özellikle ekonomimiz  gerektiğinin altını daha önce çiz- si ve sonrasında gayrimenkul sektörünü,
      artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine  için çok önemli bir nokta. Geçti- miştik. Bankalar ve inşaat sektörü  esnafı, ulaşım sektörünü olumlu etkiliyor.
      yönelik hükümlerin açıklamaları yer almak- ğimiz aylarda bankaların konut  10 Mayıs itibariyle bu faizlerde  Konutun yapıldığı yerdeki esnaf da kaza-
      tadır. Kanun Yayınlandı, Tebliği Çıkarıldı,  faizlerinde elini taşın altına  ve satış fiyatlarında indirime gitti.  nıyor, ulaşım hatları yapılıyor, vatandaş
      Ama Bir Türlü Başvurular Başlayamadı!  koyması ve konut sahiplerinin  Bu da piyasalara olumlu yansıdı.  taksiyi, dolmuşu, berberi, manavı ile hem
       Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi    fiyatlarını aşağı çekmesi olumlu  Öyle ki konut satışları Nisan  esnafa hem ekonomiye katkı sağlıyor.
      Başkanlığı web sayfasında; Kanunun   sonuçlar getirmişti. Bu faiz indi- ayında bir önceki yılın aynı ayına  Konuttaki indirim ve kredi faizlerindeki
      getirdiği imkanlardan yararlanmak iste- rimleri ve konut satış kampanya- göre yüzde 9,9 oranında azalarak  indirim kampanyasının devam etmesi,
      yen mükelleflerin, Kanun kapsamındaki  ları sürekli olmasa bile en az 3 ay  103 bin 87’ye düşerken, Mayıs ayı  sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha
      işlemlerine yönelik başvurularını    daha devam etmeli. Enflasyonun  sonunda bu oran yüzde 2,7 arta- uzatılması doğrudan piyasaları canlandı-
      - Başkanlık www.gib.gov.tr internet ana  da düşürülmesi için bir süre  rak 119 bin 655’e çıktı. Kampan- racaktır. Kısa sürede dahi olsa bu indiri-
      sayfasında, Hızlı Erişim alanında yer alan  daha inşaat ve konut sektörünün  yanın kısa süre içinde bitirilmesi  min olumlu etkisini Mayıs ayı sonunda ilk
      İnteraktif vergi dairesi aracılığıyla kullanıcı  buna ihtiyacı var” dedi. nedeniyle ev sahibi olmak isteyen  kez satılan konutların bir önceki yılın aynı  Katar, Çin sarımsağı
      şifresi veya e-devlet şifresi ile,    Konut satışlarının Mayıs  vatandaşların tümü bu fırsattan  ayına göre artmasından anlayabiliriz.”
      - e-devlet hizmet kapısında (www.turkiye. ayında artışa geçmesinde konut  yararlanamadı” diye konuştu. şeklinde konuştu.        yerine Taşköprü’den
      gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı logosu
      altında T.C Kimlik numarası ve e-devlet                                                 sarımsak ithal edecek
      şifresi ile 31 Temmuz 2018 tarihine (bu ta-
      rih dâhil) kadar hızlı ve güvenilir bir şekilde                                               Katar, Çin sarımsağı yerine Taşköp-
      gerçekleştirebileceklerini açıkladı.                                                  urü’den sarımsak ithal edeceklerini
       Ama gelin görün ki, Kanun 18 Ma-                                  Dubai Airports ve         açıkladı. Gıda ihtiyacının tamamını ithalat
      yıs’ta yürürlüğe girmesine ve bununla ilgili                                              yoluyla karşılayan Katar, Taşköprü sarımsa-
      Tebliğ yayınlanmasına rağmen, mükellefler                             Siemens iş birliğine gitti      ğını yakın mercek altına aldı. Batı Karadeniz
      henüz başvuruda bulunamıyorlar. He-                                 Siemens Bina Teknolojileri     Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarında (BAKAF)
      men belirtelim, başvuru yapılamamasında                             usayesinde Dubai Uluslararası     Katar Ticaret Odası Dış İlişkiler Koordinatörü
      mükelleflerin herhangi bir kusuru yok.                              Havalimanı’nın karbon emisyonları yılda  Ahmed Abunahia, Taşköprü Belediye Başkanı
      Başvuru yapılamamasının nedeni, Gelir                              25 bin ton azalırken, yılda 50 gigawatt  Hüseyin Arslan ile yaptığı görüşmede, Çin’den
      İdaresi Başkanlığı’nın buna ilişkin sistemi                           elektrik ve 21 milyon galon su tasarrufu  gerçekleştirdikleri sarımsak alımını Taşköp-
      henüz mükelleflerin kullanımına açama-                              sağlanması hedefleniyor. Dubai Airports  rü’ye yönlendirebileceklerini söyledi.
      ması. Bu konuyu yakından izleyen birisi                             ve Siemens yaptıkları iş birliği ile enerji  Taşköprü sarımsağının Türkiye’nin en
      olarak söylüyorum, gecikmenin nedeni,                              tasarrufunda büyük bir adım atıldı. Dubai  kaliteli gıda ürünleri arasında yer aldığını
      7143 sayılı Kanunun önceki vergi aflarından                           Airports, tesislerinde yılda yaklaşık ola- BAKAF’ta öğrendiğini belirten Abunahia, nu-
      farklı düzenlemeler içermesi. Başvuruların                           rak yüzde 20 enerji tasarrufu sağlamak  mune incelemeleri sonrası sektör taleplerinin
      bir an önce başlaması için 7143 sayılı Kanun                          için Siemens Bina Teknolojileri veri anali- Taşköprü’den sağlanabileceğini kaydetti.
      başvurularına ilişkin yazılımların süratle                           zi ve akıllı bina teknolojisinden faydala- Taşköprü sarımsağının coğrafi işaret tescil
      bitirilmesine çalışılıyor, hatta ilgili uzman                          nacak. 7 yıl boyunca Siemens tarafından  belgesine sahip olduğunu ve dünya markası
      arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu                              uygulanacak enerji verimliliği çözümleri,  haline getirme çabalarının devam ettiğini
      programları bitirmeye çalışıyorlar. Bu hafta                          Dubai Uluslararası Havalimanı’nın (DXB)  vurgulayan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
      içerisinde söz konusu yazılımların tamamla-                          1, 2 ve 3 numaraları terminallerinin yanı  ise numunelerin incelenmesi sonrası Katar’a
      narak mükelleflerin kullanımına açılacağını                          sıra B terminal salonunda hayata geçiri- ihracat potansiyelinin yükseleceğine inandık-
      tahmin ediyorum. Bu konuda Gelir İdaresi                            lecek. Özellikle hava ve su sistemlerine  larını ifade etti. Arslan, uzun raf önüne sahip,
      Başkanlığı hemen her türlü önlemi alıyor.                           odaklanan proje ile CO2 emisyonlarının  selenyum, vitamin ve mineraller bakımından
       Süratle başvuruların alınması ve işlem-                           yaklaşık 25 bin ton azaltılması, yılda 50  zengin, antioksidan özelliği bulunan Taşköprü
      lere başlatılması gerekecektir. Aksi halde,                          gigawatt saat elektrik ve 21 milyon galon  sarımsağının ihracatı konusunda Temmuz’un
      hem idare, hem mükellef –meslek mensu-                             su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.  15’inden sonra çıkacak yeni mahsulle birlikte
      bu yönünden çileli günlerin başlaması ve                                                başkent Doha’da Katar Ticaret ve Sanayi Oda-
      yaşanması kaçınılmaz.                                                          sı yetkilileri ile temasa geçeceklerini bildirdi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15