Page 11 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 11

Ekonomi                                            11


                        Zeytinyağında markalaşma adımları                           Pamfilya döneminden beri
                        uzeytinyağ sektörünün var                                            Ali Sait Mökükçü
                        olduğu Antalya bölgesi, zeytinyağ                                        asmokukcu@ogunhaber.com
                        potansiyelini harekete geçirmek için
                        çalışmalar yürütüyor. Tavşan Yüreği                               Temmuz ayında mali
                        zeytinle en kaliteli zeytinyağını
                        elde eden Antalya’da markalaşma                                 tatil mükellefiyetler
      Suriye’ye ihracat          çalışmalarına hız verildi.
                          Antalya Ticaret Borsası, dü-
          sürüyor           zenlediği Sektörel Analiz Toplan-                                   ve yıllık izinler
                        tısı’nda zeytinyağ üreticilerini bir
       Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve- araya getirdi. Zeytinyağ sektörün                                 Mali tatil 5604 sayılı yasa ile yü-
    ugözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye   sorunlarını ve geleceğinin konuşul-                                urürlüğe giren ve 01 Temmuz ile
    yılın ilk 6 ayında 55 bin tırlık ihracat yapıl- duğu Sektörel Analiz Toplantısı’na                            20 Temmuz arasında uygulanan tatil.
                                                                         1 Temmuz ile 20 Temmuz arasında
    dı. İç savaşın yaşandığı Suriye’de güvenli  Antalya Ticaret Borsası Yönetim  nin katıldığı toplantıya, zeytinyağ  nin kullanımıyla ilgili sıkıntıların
    bölgelere yapılan çeşitli ürünlerin ihracatı  Kurulu Başkan Yardımcısı Halil  üreticileri yoğun katılım gösterdi. gündeme geldiği toplantıda, verim  herhangi bir mali yükümlülük süresi
                                                                         olmaması gerekirken ; Mali tatil sonra-
    devam ediyor. Cilvegözü ile 4,5 km kar- Bülbül başkanlık etti. ATB Danış- Toplantıda zeytinyağının atık  ve markalaşma konuları de konu-
    şısında bulunan Suriye’nin Bab-El Hava  manı Dr. Rana Demirer, Manavgat  suyunun bertarafında yaşanan  şuldu. Antalya’da zeytinyağıyla  sı 7 gün daha ekleniyor. Mükelleflerin
                                                                         Beyan verme ve ödeme süreleri değişi-
    Gümrük Kapısı arasında bulunan aktarma  Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin,  sorunlar gündeme gelirken, Çevre  ilgili Antalya Ticaret Borsa’nın
    alanında boşaltılan yükler buradan da  Antbirlik Genel Müdürü Mehmet  Bakanlığı’ndan bu konuda dü-  referans fiyat belirlemesi istenen  yor. Haziran ayına ait verilmesi gereken
                                                                         beyanlar 25 Temmuz son gün olarak
    ülkedeki güvenli bölgelere sevk ediliyor.  İlya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl  zenleme yapması istendi. Marka- toplantıda, Antalya markalaşma
    Bu yılın ilk 6 ayında Cilvegözü Gümrük  Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü  laşma sorunu, zeytin ağacındaki  çalışmalarına da Borsa’nın öncü- tespit edilmiştir. Ödeme süreleri de 26
                                                                         Temmuz son gün olarak tespit edilmiş-
    Kapısı’ndan 55 bin tır ile yapılan ihracat  yetkililerinin yanı sıra ATB üyeleri- envanter sıkıntısı, tarım arazileri- lük yapması talep edildi.
    sürerken, gönderilen ürünler arasında                                                   tir.Sgk prim ödemeleri 31 Temmuz dahil
                                                                         son gündür. Genel olarak ve normal
    temel gıda maddeleri, inşaatlarda kullanı-
    lan demir, çimento, kullanılmış otomobil                                                 şartlarda ayın 23 veya 24 ünde verilecek
                                                                         beyanlar 25 ine kadar uzatılıyor. Ödeme
    ve kamyonetler, giyim eşyaları, mefruşat,
    oto yedek parçaları ve ev aletleri ile mutfak                                               süresi ise aynı. Mali yükümlülükler
                                                                         01-20Temmuz tarihleri arasında bek-
    malzemeleri bulunuyor.
                                                                         lemeye alınmaktadır. Süreler çalışma-
                                                                         maktadır. 01-20 Temmuz Arası sgk
                                                                         işyeri açanlar Mali tatilin bittiği tarihten
                                                                         itibaren 5 gün içerisinde işlem yaptırabi-
                                                                         lirler. Dilerlerse 01-20 Temmuz arası da
                                                                         işlem yaptırabilirler. Sgk işe giriş ve işten
                                                                         ayrılış işlemleri de aynı sürede uygun-
                                                                         lanmaktadır.
                                                                          Diğer yönden dava açma süresi,uz-
                                                                         laşma süreleri, tarhiyat öncesi ve sonrası
                                                                         uzlaşma talepleri ,defter ibrazı,yokla-
                                                                         ma işlemleri,vergi incelemeleri,vb gibi
                                                                         işlemler de Mali tatil süresince bekleye-
                                                                         cektir.
                                                                          Mali tatilde uygulama dışı olan
                                                                         mükellefiyetler Gümrük idareleri,il
    Mevsim değişiklikleri                                                           özel idareler ve belediyeler tarafından
                                                                         tarh tahakkuk veya tahsile konu vergi
        zeytini vurdu                                                           resim ve harçlar kapsam dışı tutulmuş-
                                                                         tur. Bunlarla ilgili Gümrük idareleri ve
       Ağustos ayında etkili olan zeytin                                                  belediyeler tarafından yapılan işlemler-
    usineği zararlısı bu yıl erken göründü.                                                  de Mali tatil süreleri çalışmaz.
    Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali                                                   Temmuz ayında diğer mali yüküm-
    Yılmaz Diker üreticileri zararlı ile müca-                                                lülük 2016 Yılına ait Gelir Vergisi 2.
    dele için uyardı. Bölgede yaşanan mevsim                                                 Taksit ödemesi de 31 Temmuz dahil
    değişiklikleri nedeniyle zeytin sineği zarar- ABD’ye gıda ürünleri ihracatının                              ödenecektir. Mükellefler vergilerini;
    lısının bu yıl erken ortaya çıktığı bildirildi.                                              *Anlaşmalı Bankalardan,
    Her yıl Ağustos - Eylül aylarında görünen                                                 *Anlaşmalı bankaların internet banka-
    çok daha erken görünmesi çiftçileri alarma yüzde 55’i Egeli ihracatçılardan                               cığı ile,
    zeytin sineği zararlısının kış mevsiminde
    soğukların yetersiz olması nedeniyle bu yıl
                                                                         *Bütün vergi dairelerinden ödeyebilirler.
                                                                          Bunun yanında Hazır beyan sistemi
    geçirdi. Edremit Körfezinde Edremit Zi-                                                 ile intenet vergi dairesi sitesinden beyan
    raat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker  Bu başarıda, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım     edilen kira,ücret,menkul sermaye iradı,
    “Malum geçtiğimiz kış hava sıcaklıkları  Organizasyonu gerçekleştirilen New York Summer Fancy Food Fuarı kilit rolüne          diğer kazanç ve iratlarla gelir vergilerini,
    mevsim normallerinin çok üzerinde geçti.                                                 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet vergi
    Çok fazla yağışta aldık diyebiliriz. Zeytin  sahip. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, hedefleri-    dairesi sitesinden anlaşmalı bankalar ve
    ağacı filizlenmesi ve ürün verme sürecini  nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getirdi.      kredi kartları ile ödeyebilirler.
    15 - 20 gün önce tamamladı. Zeytin geçen                                                  Motorlu taşıtlar vergisi 2. Taksiti
    senelere göre, mevsim şartlarının 15-20    Bu yıl 30 Haziran-2   Amerika’da yaşayan Özlem Oğuz- nın yüzde 55’lik kısmını yapmanın  de yukarıda belirttiğim Gelir vergisi ve
    gün öncesinden gelmeye başladı.” dedi.                                                  diğer vergiler gibi Anlaşmalı bankalar
                            Temmuz tarihleri arasında  can Cranston tarafından gerçekleş- gururunu yaşıyoruz” diyen Celep,
                        udüzenlenen New York      tirildi. Usta şef Türk gıda ürünleri  “Türkiye standında gerçekleşen  veya kredi karları veya tüm vergi daire-
                        Summer Fancy Food Fuarı’nda  ile katılımcılara lezzet şöleni yaşa- tadım etkinliklerinin yanı sıra, fuar  lerinden 31 Temmuz dahil ödenebilir.
                        Türk gıda ihracatçıları Ege İhra- tırken, fuar ziyaretçilerinin ve New  içi alanlarda ve fuara özel yayın- İşçilerin bir yıl çalıştıktan sonra
                        catçı Birlikleri organizasyonunda  York sokaklarında Amerikalıların  larda Türkiye markasına vurgu  dinlenecekleri Anayasal izin haklarını
                        39 firma ile yer aldı. Türk gıda  damaklarda eşsiz tatlar bıraktı. yaptık. ABD, yıllık yaklaşık 145  kullanma zamanı geldi.Genel olarak
                        ürünleri New York sokaklarında                 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı  yaz ayları tercih edilen yıllık izinler
                        turladı. Türk lezzetlerinin kokusu,  TÜRKİYE, 39 FİRMA İLE YERİNİ ALDI yapıyor. Bu ithalattan en azından  işçinin hak ettiği süreyi işverenler ile
                        Amerikalıları New York sokakla-  Ege İhracatçı Birlikleri Koordina- 2 milyar dolarlık pay almak istiyo- anlaşarak kullandığı haklarıdır.Yıllık
                        rında cezbetti. Dünyanın en büyük  tör Başkan Yardımcısı Birol Celep,  ruz. Summer Fancy Food Fuarı bu  izinin kullanılacağı zamanın kararı ,
                        gıda ithalatçısı ABD’de düzenlenen  fuarda 1998 yılından beri Türkiye  hedefi gerçekleştirmemiz açısın- işverenin uygun gördüğü zamanda
                        gıda fuarlarının bir numarası olan  Milli Katılım Organizasyonunu  dan çok değerli bir fırsat. Tüm  uygulanabilir. İşçi yıllık iznini kullan-
                        Summer Fancy Food Fuarı’na katı- gerçekleştirdiklerini, katılımcı fir- dünya tarafından önemsenen bu  dığını belirterek işyerin gelmemesi gibi
     DAİB Başkanı Ethem           lan Türk gıda ihracatçıları ‘Potansi- maların Türk gıda ürünlerini çeşit- ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni  koşullarda işverenin onayı olması şartı
                                                                         ile kabul görür.Aksi halde devamsızlık
                                                        kapılar açtığına inanıyoruz. 539
                        yelini Keşfet’ logolu ikram aracıyla
                                        li etkinliklerle Amerikalı alıcılara
       Tanrıver: Tarihi          New York sokaklarında Türk gıda  ve dünyanın her yerinden katılım- metrekarelik Türkiye pavyonunda  olarak değerlendirilir.
                                                                          Yıllık izine çıkacak olan işçi ile işve-
                                        cılara tanıtma fırsatı bulduğunu
                                                        yer alan 39 firmamız ile Türk gıda
                        ürünlerinin tanıtımını yaptı. Fuarda
     İpekyolu canlanıyor          yer alan Türkiye markası standında  dile getirdi. “Türkiye’nin 2017 yı- ürünlerinin tüm dünyada bilinir- ren mutlaka Yıllık Ücretli İzin Belgesini
                                                                         imzalayarak kullanılmalıdır. Daha sonra
                        yapılan pişirim etkinliği, Au Mas
                                                        liğinin artmasına katkı sağladık”
                                        lında Amerika’ya gerçekleştirdiği
       TCDD tarafından Erzurum’da yaptı- Turque şefi olan ve uzun süredir  868 milyon dolarlık gıda ihracatı- diye konuştu.       doğacak ihtilafların giderilmesi açısın-
                                                                         dan önemlidir.,
    urılan, hem üretim yapanların pazara                                                    Yıllık izin süreleri işçini aynı işyerin-
    ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile                                                  de çalıştığı sürerler ile belirlenmiştir.
    batısı arasında yük köprüsü oluşmasını                                                   Öncelikle işçinin aynı işverene ait
    sağlayacak Palandöken Lojistik Köyü 13                                                  işyerlerinde asgari toplam bir yıl çalışma
    Haziran 2018’de Başbakan Yardımcısı       Hava ve iklim riskleri şirketlerin yüzde 88’inin karlılığını tehdit ediyor        zorunluluğu var.
    Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik         Dünyanın her yerinde giderek artan ani  fırtına ve şiddetli rüzgara sebep olan olumsuz  Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl
    ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın       uhava değişimleri ülke ekonomilerinde mil- hava koşulları iş dünyasındaki pek çok sektörü  dahil) izin hakkı 14 günden,
    katıldığı törenle açılırken, aynı gün yine    yarlarca dolarlık kayıplara neden olurken, sektör- de derinden etkiliyor. Risk, emeklilik ve sağlık ko- Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara
    Erzurum üzerinden kuzey güney kori-       lerin olumsuz etkilendiği bilgisi verildi. Şirketlerin  nularında hizmetler sunan Aon’un Weather Risk  izin hakkı 20 günden,
    dorunu canlandırarak, Karadeniz’i Doğu      yüzde 88’inin karlılık oranları hava ve iklim  Management Association’dan aldığı veriye göre  On beş yıl Dahil) ve daha fazla çalış-
    ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak        değişikliklerinden doğrudan etkileniyor. Aniden  şirketlerin yüzde 88’inin karlılık oranları hava ve  ma süresi ile ,ilgili izin hakkı 26 günden
    Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olma     değişen, yoğun miktarda yağmur, dolu yağışı ile  iklim değişikliklerinden doğrudan etkileniyor. az olmaması gerekir.
    özelliğini taşıyan Ovit Tüneli ise Cumhur-                                                 İşverenler isterlerse ücretli izin süre-
    başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından                                                  sini daha fazla uygulayabilirler.
    hizmete açıldı.                                                               Yılık ücretli izin kullanırken 10
      Lojistik Merkezi ve Ovit Tünelinin                                                   günlük süre tek seferde kullanılmalıdır.
    faaliyete geçmesiyle Erzurum’un öne-                                                   Tek seferde 10 günden az izin kullandı-
    minin daha da arttığını belirten TİM                                                   rılamaz. Yani izin süresi 10 günden az
    Denetim Kurulu Üyesi ve DAİB Yönetim                                                   bölünemez. 10 Günden sonra kalan süre
    Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ‘‘Erzurum;                                                 işveren ile işçi arasında kararlaştırılabilir.
    Edirne’den Kars’a oradan da İpek Yoluna                                                   Yıllık izin süresinde başka bir işte
    bağlanan demiryolu koridoru üzerinde                                                   ücretli çalışmak yasaklanmıştır.İşveren
    bulunuyor, aynı zamanda bölgemiz Türki-                                                  tespit ederse verdiği izin ücretini talep
    ye’nin Asya ülkelerine en odak noktasın-                                                 edebilir.
    da. Asya’ya yönelen dünyanın yüzünün                                                    Ücretli izinlerde yol hakkı; İşçi işyeri-
    en merkezindeyiz. Bunu çok iyi değerlen-                                                 nin bulunduğu ilden başka ilde izin
    dirmek istiyoruz” dedi. Gerek Ovit Tüneli                                                 yapacağını bildirmesi ve belgelemesi
    gerekse Lojistik Köy, İpek Yolu’na yeniden                                                halinde gidiş ce dönüş sürelerine 4 güne
    hayat verecek. Ulaşım altyapısının geliş-                                                 kadar ücretsiz yol izin hakkı vardır.
    mesi her zaman turizmin de gelişmesine                                                   Yıl için de kullanılan diğer izinler
    katkı sağlayacaktır.” dedi.                                                        yıllık ücretli izinden mahsup edilemez.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16