Page 6 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 6

6                                       Aktüel

                           Mitomani (Yalan söyleme hastalığı)      Geçen yazımda ‘Hubris Sendromu’n- söylemesidir.           Bu bakımdan çocukların ebeveynle- duyduğuna, takdir gördüğüne inanıyorlar. Gerekirse kayıt altına alarak, inkar ede-
    udan söz etmiştim.           Bu hastalığa yakalanmış kişilere mito- rinin yalan söylemelerine şahit olması,  Bunların dışındaki mitomani hastalığı- cekeleri ve söyledikleri yalanları kendisine
      Çok İlgi gördü.         man adı verilir.          onların ileriki yaşlarda yalan söylemesine  nın başlıca nedenleri şunlardır; kanıtlamalıdırlar
      Teveccühünüz için teşekkür ederim. Hiçbir durum yokken birden yalan  ve yalan söylemeyi daha da ileriye taşıyarak  Doğru söylediğine inanılmaması, Onları tedavi olmak için ikna etmeye
      Meğer etrafımızda, etrafınızda ne kadar  söyleme ihtiyacı duyan kişi, hastalığın  yalan söyleme hastalığına yakalanmasına  Kişilik bozukluğu, çalışılmalıdır. Bunu yaparken yumuşak
    da çok bu tip insan varmış.     ilerlemesi ile söylediği tüm yalanlara kendi- neden olabiliyor.     Onaylanma ihtiyacı,       davranılmalı, kişi kırılmamalıdır.
      “Cem Bey, yazınızı okumadan önce  sinin de inanmasına neden olur.  Çünkü düzenin böyle yürüdüğüne, ya- Aşağılık kompleksi,        Tedavi sırasında psikiyatristler öncelikle
    kızıyorduk, şimdiyse acıyoruz. Yazık has- İleri düzeylere taşınan mitomani hasta- lan söylemenin normal olduğuna, çevrenin  Bulunduğu yeri haketmediğine dair  hastayı tanımak ister, neden yalan söyledi-
    taymış bunlar” diyenler oldu.    lığı kişinin elinde olmadan gerçekleşen ve  buna tepki göstermediğine ve hatta ihtiyaç  bilinçaltı kabul, ğini anlamak isterler. Konuşmalardan son-
      Bu yazımda da; ona benzer, onu  yalan söylediğini kendi bile fark etmeyen                 Çocukluk döneminde maruz kalınan  ra güven ortamı oluştuğunda, hasta kişinin
    tamamlayan, devamı olan bir psikolojik  bir davranış bozukluğu hastalığıdır.               istismarlar,            eksik duygu ve güveni yerine koyulur.
    rahatsızlıktan söz edeyim.       Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu                  Peki, çevremizdeki birinin mitoman  Tedavinin iyi yapılması halinde, has-
      Etrafımızda, sürekli yalan söyleyen  yaptıklarının hastalık derecesinde olduğu-  HIÇ KIMSENIN    olduğunu nasıl anlayabiliriz, mitomaninin  talığın yeniden tekrarlaması çok düşük bir
    insanlar vardır.          nu düşünmezler.                       ADAMI   belirtileri nelerdir?        olasılıktır. Tekrarlama durumunda ise hasta
      Hatta bunlar; eş, dost, akraba ve aile  Yapmadıkları olumlu şeyleri yapmış                Yalan söylemekten haz duymak,  bunun daha kolay farkına varacak ve tedavi
    fertlerimiz bile olabilir.     gibi, yaptıkları olumsuz şeyleri de yapma-        Cem Özer     Yalan söylemekte ısrarcı olmak, olmayı isteyecektir.
      Hiç bir menfaatleri olmadan, sebepsiz  mış gibi anlatırlar ve savunurlar.      cemozer@ogun.com.tr  Yalanlarından dolayı pişmanlık duy- Mitomani hastasının ailesinin ve ya-
    yere ve arka arkaya yalanları sıralarlar ve  Başkalarının başarılarını sahiplenirken,           mamak,               kınlarının yapması gerekenler;“Mitomani”,
    biz anlam veremeyiz.        kendi başarısızlıklarını olmamış olarak                  Yalanlarının ortaya çıkması durumun- her şeyden önce hastanın kendisinde biten
      Neden doğru söylemediklerini anlaya- değerlendirirler.                             da aşırı agresif ve alıngan  bir durumdur.
    mayız.                 Onlara olumlu bir kazanım sağlaya-                       tavırlar sergilemek,    Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta
      İşte bu rahatsızlığa psikolojide “Mito- cağını düşündükleri yalanı rahatlıkla                    Söylediği yalanlara  bile oldukça iyileşme gösterebilir. “Hubris
    mani” deniyor.           söylerken, bu onlara olumsuzluk                          kendisinin de inanması  Sendromu”na yakalananlarda sıkça görü-
      Halk arasında yalan söyleme hastalığı  olarak yansıdığında ise inkar ederek                    durumu,         len bir rahatsızlıkmış “Mitomani”
    olarak bilinir.           bir yalanı başka bir yalanla telafi                            Yalanlar arasında  Bunları tamamlayan “Erotomani” hak-
      Kişilerin, dikkat çekmek, toplumda  ederler.                                       kurgusal bütünlük  kında da yazarım belki ama şimdilik sevgili
    ve çevrelerinde yer edinebilmek, kabul  Bunu yaparken bir art niyet ya                            bulunmaması,   dostlar, yerli yabancı bilimsel kaynaklardan
    görmek, takdir edilmek amacı ile söylediği  da menfaat için değil, hasta olduk-                         Yalan söyler- ve kendi gözlemlediğim, yaşadığım olaylar-
    yalanlar ve üstelik, ardından bu yalanlara  ları için yaparlar.                               ken herhangi bir  dan derlediğim yazım bu.
    kendisinin de inanmasıdır.       Yalan söylemekteki amaçları sizi                           kazanç elde etme-  Bakınız etrafınıza.
      Bu kişilere mitoman adı verilmektedir.  kandırmak değil,                                 mesine rağmen    Görecek misiniz böylelerini?
      Peki, “Mitomani” nedir, belirtileri  kendilerini ve                                   yalan söylemesi.   Eğer varsa, lütfen kızmayın, sinirlenme-
    nelerdir?              durumu öyle görüp                                  Tüm psikolojik hastalıkları  yin, yaftalamayın. Çünkü onlar hasta.
      Nasıl tedavi edilir?       kabullendikleri, inan-                         kabuldeki zorluk gibi bu hastalığı kabullen- Ülseri varmış, böbrekleri rahatsızmış,
      Tıp dünyasında mitomani olarak adlan- dıkları içindir.                         mek de zordur.           sinüziti, migreni varmış gibi davranın ve
    dırılan bu hastalık, kişilerin dikkat çekmek  Mitomani                            Bu kişiler kendisinde bir sorun  ilgilenin.
    ve toplumda odak noktası haline gelmek  hastalığının birçok                         olduğunu düşünmediğinden, tedavi  Hissedebileceğiniz en kötü şey acımak
    için söylediği ufak tefek yalanlar ile başlar. nedeni olsa da                         olmayı istemez (Oysa ki fizyolojik bir  olsun.
      Yalan söylemeyi alışkanlık haline  asıl nedeni kişinin                           rahatsızlığımız olduğunda ne kadar  Ha bir de, yalnızca maddi menfaat ya
    getiren kişiler bir zaman sonra söyledikleri  çocukluğunda şahit                        da kolay kabullenir ve hemen tedavi  da mevki uğruna yalan söyleyenler vardır ki
    yalanlara kendileri de inanmaya başlar.  olduğu yalanlardır.                          olmaya çalışırız).       onlara tıpta yer verilmemiş.
      Bu durum ciddi bir kişilik bozukluğunu  Kişi çocukluk döneminde sürek-                    Bu nedenle kişilerin hastalığını  Siz onlara düpedüz yalancı ya da sahte-
    ortaya çıkartır.          li olarak ebeveynlerini izler ve onları                  genellikle yakınları ortaya çıkarmalıdır.  kar deyin, ya da inanın, orası size kalmış.
      “Mitomani”, kişinin sürekli olarak  doğrularıyla, yanlışlarıyla kendine model                Hasta, yakınları tarafından tedaviye  Ne bileyim?
    herhangi bir çıkar gözetmeden yalan  olarak alır.                              ikna edilmelidir.          Siz bilirsiniz !


     İran’da Türkler Babek                                                           Sultansuyu Harasının
    Kurultayı’nı düzenledi                                                           Şampiyon adayı tayları


      İran Türkleri tarafından geleneksel olarak                                                 görücüye çıkıyor
    udüzenlenen Babek Kalesi Kurultayı, on-
    larca sivil aktivistin gözaltına almasına rağmen                                                1865 yılında Osmanlı ordusuna yapa-
    gerçekleşti, kurultayda hükümetin Türkle-                                                 uğı, yün ve at ihtiyacı karşılamak üzere
    re karşı politikaları protesto edildi. İran’ın                                               kurulan ve daha sonra haraya dönüştürülen
    doğu Azerbaycan Eyaletinde Tebriz’den 180                                                 Sultansuyu’nun safkan Arap koşu tayları Bursa
    kilometre kuzeyindeki Babek Kalesi’nde dü-                                                 Karacabey Tarım İşletmesinde açık arttırmayla
    zenlenen kurultay, hükümet tarafından çelik                                                satışa sunulacak. Özgünhan, Onur Kağan,
    yumruk siyasetiyle karşılandı. Özellikle 90’lı                                               Tümözbey, Kafkas Şahı, Karayağız, Alpyürek,
    yılların başından itibaren İran Türklerinin bü- Dost ülkelerin polisine eğitim                              Ateş Topu, Özduran gibi aygırlara ait 73 adet
    yük ilgi gösterdiği bu etkinlik, etnik taleplerin                                             bir ve iki yaşındaki safkan Arap koşu tayları
    dile getirildiği bir platform haline geldi. Ancak                                             açık arttırmayla yeni sahiplerini bulacak. Son
    2006 yılından itibaren İran güvenlik güçleri   Türk İşbirliği ve Koordi- emniyet teşkilatı mensuplarına yöne- Polis Teşkilatlarındaki değişimlerin  yıllarda Akçadağ ilçesinde bulunan Sultan-
    kutlamaları engellemek üzere müdahalede      nasyon Ajansı Başkanlığı  lik olarak iki ülke teşkilatlarının sahip  hızlandırılması amaçlanıyor. Bu kap- suyu’nda yetişen atların yarışlarda yüksek
    bulunmaya başlamıştı.           u(TİKA) ile Emniyet Genel   oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak  samında 2018 yılı ilk çeyreğinde Tür- performans göstermesinin ana-baba bir diğer
                          Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülen  paylaşılması, suçla mücadele de ortak  kiye ve diğer ülkelerde toplam 196  kardeşlere talebi arttırdığı ve bu sebeple ihale-
                                                                          ye olan ilginin yüksek olması bekleniyor.
                          Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği  bilinç geliştirme ve iki ülke polis teş- emniyet mensubuna eğitim prog-
                          Projesi kapsamında 2018 yılı ilk çey- kilatlarının terminolojilerinde birlik  ramı düzenledi. Uluslararası Polis
                          reğinde Türkiye ve diğer ülkelerde  sağlanması amacıyla hizmet içi ve  Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında,
                          toplam 196 emniyet mensubuna  uygulamalı eğitimler veriliyor. Ayrıca,  2018 yılı eğitim programları çerçe-
                          eğitim programı düzenledi. TİKA ile  polislik uygulamalarındaki uluslara- vesinde, Kırgızistan Devlet Başkanı
                          Emniyet Genel Müdürlüğü işbirli- rası standartların yaygınlaştırılması,  başta olmak üzere Kırgızistan devlet
                          ğinde, 2007-2008 döneminde pilot  bölgesel güvenlik sorunlarına koordi- büyüklerinin yakın koruma hiz-
                          ülke olarak seçilen Arnavutluk ve  neli ve eşgüdüm halinde mücadele  metlerinde görevli polislere yönelik
                          Kırgızistan ile başlayan Uluslararası  anlayışının geliştirilmesi, Türkiye’nin  Kırgızistan’da korumanın amacı ve
                          Polis Eğitim İşbirliği Projesi, 2017 yı- güvenlik işbirliği içerisinde olduğu  temel prensipleri, yaya ve araçlı koru-
                          lında Meksika, Guatemala, Sırbistan  ülkelerdeki üst düzey polis yöne- ma, bombalı saldırılara karşı harekat
                          ve Kosova 2018 yılında da Ken- ticilerinin ve uzmanlık gerektiren  tarzı, araç tahliye, yakın koruma
                          ya’nın dahil edilmesiyle başarılı bir  birimlerde Türk polislerince verilecek  görevlisine yönelik atış uygulamaları
                          şekilde pek çok ülkede yürütülüyor. eğitimlerle polislik alanında yaşanan  gibi konuların yer aldığı “Önemli
                           Proje ile dost ve kardeş ülkelerin  gelişmelerden haberdar edilerek  Kişileri Koruma Kursu” verildi.
     TÜRKAB’dan İsrail’e

      Ebru Özkan tepkisi                  Uçağın


      TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan,                                                  Çobandı, fabrikanın
    uyaptığı yazılı açıklamada, “Ebru Özkan  tekerlerinde                                              patronu oldu
    kardeşimiz gibi bizlerde Ümmetin ilk kıb-
    lesi olan Mescid-i Aksa’ya, mübarek belde                                                   Zonguldak’ta 63 yaşındaki Cavit Öztürk,
    Kudüs’e yolculuğun ibadet olduğunu biliriz.       barfiks                                      uçobanlıktan elde ettikleri gelirle kurduk-
    Hem yönetim kurullarımız hemde tüm üye-                                                  ları fabrikada üretilen rafları 26 ülkeye ihraç
    lerimiz ile her ay mukkades yolculuğa çıkarız.                                               ediyor. Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı
    Pasaportunda T.C. ibaresi olan her kisi İsrail        çekti                                     Demirhanlar köyünde 1955 yılında dünyaya
    havalimanları ve kontrollerde keyfi uygula-                                                gelen Cavit Öztürk, bir yandan ilkokul eğiti-
    malara maruz kalıyor. Bizler de her seferinde                                               mini sürdürürken bir yandan da çiftçilikle uğ-
    saatlerce süren sorguya maruz kalmışızdır.   Atatürk Havalimanı’nda   yaşındaki A H., Dış Hatlar Termi- zaltına alındı. Olayın fark edilmesi  raşan ailesine yardım ederek çobanlık yaptı.
    Yanlız hiç bir suçu olmayan Ebru kardeşimi- upanik atak geçiren bir yolcu  nali’nde uçağa biniş kapısı olan  üzerine polis tarafından gözaltına  Aile, çobanlıktan elde ettiği geliri İstanbul’da
    zin ellerine ve ayaklarına takılan o kelepçe- aprona çıkarak uçağın tekerlerinin  705 numaralı bekleme salonuna  alınan yolcunun yapılan güvenlik  atölye açan diğer çocuklarına sermaye olarak
    ler izzetinin, koca bir ümmetin ise zilletinin  arasında barfiks çekti. Yaşanan ola- gitti. Uçağının kalkışını beklerken  aramasında herhangi bir suç unsu- gönderdi. Atölye kuran ağabeyin rahatsız-
    resmidir. Haziran’dan bugüne tam 6 defa  yın ardından Tunus vatandaşı olan  panik atak krizi geçirdiği belirtilen  runa rastlanmadı. Doha’ya gidecek  lanması üzerine İstanbul’a yerleşen Cavit
    gözaltı süresi uzatılan Ebru Özkan’ın maruz  A.H’nin annesi ile birlikte Tunus’a  Tunuslu yolcu, 703 numaralı kapıyı  QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da  Öztürk, ortaokulu da son sınıfta bırakmak
    kaldığı bu zulmün arkasında, söz konusu Ku- gittiği öğrenildi. Atatürk Havalima- zorla açarak aprona çıktı. Aprona  yaşanan olay nedeniyle uçağın ve  zorunda kalıp çocuk yaşta atölyenin başına
    düs sevgisi ve davası karşısında milletçe sahip  nı’nda panik atak geçirdiği öğreni- çıktığı yere en yakın olan ve piste  yolcularının tekrar güvenlik ara- geçti. 1972 yılında geliştirdikleri atölyede raf
    olduğumuz hassasiyetimizi kırmak olduğunu,  len Tunuslu A.H., aprona çıkınca  gitmeye hazırlanan Katar Havayol- masından geçirilmesini talep etti.  imalatına başlayan Öztürk, 26 ülkeye ihracat
    işgalci siyonist rejimin Türkiye Cumhuriyeti  hareketli dakikalar yaşandı. Annesi  ları’nın uçağının önüne gelen A.H.,  Bunun üzerine uçaktan indirilerek  yapan bir dünya markası oluşturdu. İmal edi-
    vatandaşlarının Kudüs’e gitmesini caydırmak  ile birlikte dün öğlen saatlerinde  uçağın iniş takımlarında barfiks  tekrar terminale alınan yolcular  len raflar ise market, mağaza ve depoculukta
    için bu tavrı geliştirdiğini biliyoruz.” dedi. İstanbul’dan Tunus’a gidecek 28  çeken yolcu polis tarafından gö- güvenlik aramasından geçirildi.  yaygın olarak kullanılıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11