Page 9 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 9

İLGİNÇ
                                                                           FOTO
      “Cahildim dünyanın rengine kandım
      Hayale aldandım, boşuna yandım”
           Neşet Ertaş
                          Kastamonulu yazarların                                        Çılgın berberden                                                                              sıra dışı tıraş
                                kitapları tanıtıldı                                 udikkat çeken ve çevresi tarafından
                                                                             Farklı ortamlarda yaptığı tıraşlarla

                                                                           “çılgın berber” lakabı takılan Ahmet
                                                                           Ocak, bu kez müşterilerini tarihi Mardin
                                                                           sokaklarında türküler eşliğinde tıraş
                             Minik Kuş, Türk Dünyası                                  etmiş. Ahmet Ocak, kentin tarihi so-
                             Kültür Başkenti etkinlikle-                                kaklarında kurduğu berber kürsüsünde,
                          uri çerçevesinde Kastamo-                                     yerel müzisyenlerin söylediği türküler
                          nulu yazarların yazdığı kitapların                                eşliğinde müşterilerine eşsiz bir tıraş
                          tanıtıldığı organizasyona katılmış.                                keyfi yaşatmış. Aslen Mardinli olduğunu
                           Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı                                  anlatan Ocak, “Kendi memleketimde
                          Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen                                 sanatı ve tarihi birleştirmek istedim.
                          kitap tanıtım toplantısında konu-                                 İnsanları Mardin’in farklı tarihi sokak-
        Sertap Erener            şan Vali Yaşar Karadeniz, “Türk                                  larında binaların olduğu yerlerde tıraş
                          Dünyası Kültür Başkenti olduğu-
                                                                           etmek istedim. Mardin kalesi önünde,
          coşturdu            muzda hedeflerimizi belirtmiştik.                                 Mardin Ovası ve Ulu Cami bölgesinde
                          Bu hedeflerden bir tanesi kalıcı
       Bursa’lı sanatseverler ünlü şarkıcı Sertap  eser bırakmaktı. Fiziki anlamda                              müzisyenlerin 3 dilde söylediği türkü-
                                                                           ler eşliğinde vatandaşları tıraş ettim.
    uErener’i ağırlamış. Konser sırasında   kalıcı eserler ve yayınlar vardı.                                 Mardin halkının güzel tepkisi oldu, çok
    etkisini artıran sağanak yağmura rağmen  2’inci grupta yer alan ve yüzyıllar                                beğendiler. Mardin’in tarihi eski olduğu
    hayranları, ünlü sanatçıyı programında yalnız  sonrasına ışık tutmak üzere daha                               için farklı projelerim de olacak. Yakın-
    bırakmamış. Sertap Erener, kendisine ait  önceden basılmış ancak elimiz-                                  da bu projelerimi hayata geçireceğim”
    parçaları hayranlarıyla birlikte seslendirmiş.  de çok fazla kopyası kalmamış                                şeklinde konuşmuş.
    Hareketli şarkılarıyla dinleyenleri coşturan  eserlerin yeninden basımı yapıldı.  büyüme ve gelişme arasındaki fark  İnsanlarımızın yaralanabilecek
    sanatçı, zaman zaman katılımcılara duygusal  Bazı eserler ise bugüne uygun bir  bulunur. Kültür Başkentliğinin  bölgelere bu kitapları dağıtacağız.
    anlar yaşatmış. Kendisine has tarzı, sahne  şekilde yenileyerek gelecek nesil- Kastamonu’ya kazancı maddi ve  Bize gelen bir süre talepler var.
    performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin  lere aktarılması sağlandı. Faaliye- kültürel olarak değerlendirmeliyiz.  Biz Kastamonu tanıtımına yararlı
    gönlünü fetheden Erener, izleyiciler ile girdiği  timizin birinci tanıtım toplantısını  Maddi açıdan ise yolu turizmdir.  olacak eserleri yayınlamaya devam
    diyaloglar ile kahkahalara yol açmış. Son bö- yapıyoruz. Aralık ayı içinde de  Kültür başkentliği programıyla  edeceğiz. Bundan sonrada Kültür
    lümlerinde sağanak yağışa rağmen kalabalığın  2’inci grup basılan kitaplar için bir  aynı pota içinde değerlendirmeli- Başkenti etkinleri devam edecek-
    eksilmediği konserde usta sanatçı, birbirinden  program daha yapılacak. Kültür  yiz” şeklinde konuşmuş. tir. Bu yıl bizim için önemli bir
    farklı parçalarıyla müzikseverleri coşturmuş. Başkenti olmanın kazancında akla  Kastamonu Belediye Başkanı  yıl. Bu yılın her günü bizim için
                          hemen maddiyatta gelmemelidir.  Tahsin Babaş, “Türk Dünyası Kül- önemli bu yıl hem görsel açıdan
                          Sadece bu açıdan bakarsan kültü- tür Başkenti seçilmemiz dolayısıy- hem de faaliyetler açısından
                          rel olarak ilerlemeyi kavrayama- la çalışmalarımıza hızlı bir şekilde  Kastamonu’yu tanıtmaya devam
                          mış oluruz. Gelişmek, ilerlemekte  devam ediyoruz. Kastamonu ait  edeceğiz. Kalıcı eserler yapılması
                          maddiyat tek başına yeterli değil- eserlerin ve yazarların kitaplarının  açısından da faaliyetler sürdür-
                          dir. Başka unsurlardan olmalıdır.  basımı gerçekleştirdi. Bu Kasta- meye devam edeceğiz. ” diyerek
                          Kültürün tüm öğeleri ele alınırsa  monu’yu ilgilendiren kitaplar.  açıklamalarda bulunmuş.    Huzurun adı ‘Alaçatı’dır

       Çeşme’de Minik Kuş Ekibi ile görüşen
    uünlü sunucu ve manken Simge Tertemiz,
    tatil için her yıl İzmir’in turizm cenneti ilçesi
    Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde ev kiraladı-
    ğını belirterek, “Çeşme ve Alaçatı, bir ailenin                                                Resul Dindar’dan
    huzur içinde tatil yapabileceği bir huzur belde-
    si. O sebeple tatil için burayı tercih ediyorum”                                                   ‘eyvallah’
    diyerek konuşmuş. Çeşme’yi ve Alaçatı’yı çok
    sevdiğini ve her yaz sezonunda ev kiraladığını                                                 Minik Kuş ile bir dost meclisinde görüşen
    belirten Tertemiz, “Son beş yıldır yazları Ala-                                              uKaradeniz müziğinin sevilen ismi Resul
    çatı’da ev kiralıyorum. Onun dışında İstan-                                                Dindar, slow şarkısının tüm dijital platform-
    bul’da yaşıyorum. Tatil tercihim Çeşme oluyor.                                               larda yayınlanmaya başladığını söylemiş.
    Çeşme’de ve Alaçatı’da kendimi çok huzurlu                                                  Karadeniz müziğinin efsane sesi olarak
    hissediyorum. Aile için Çeşme ve Alaçatı çok                                                sevilen, çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle
    ideal bir tatil beldesi. Bodrum öyle değil. Bod- 50 yıllık bir ihtiyacın karşılanması için düğmeye basıldı                söylediği her tarzda iz bıraktığını gösteren,
    rum, daha çok gençlerin gezip tozabileceği,                                                yeni bir akım başlattığı merdiven akustiği
    eğlenebileceği bir yer. Ama Alaçatı öyle değil.  Minik Kuş Ekibi Kastamonu  yapıldıktan sonra yaklaşık 50  çalışıyoruz” diye konuşmuş. çalışmalarıyla büyük ilgi gören sanatçı Resul
    Çeşme ve Alaçatı, bir ailenin huzur içinde tatil  uziyareti kapsamında Maslak  yıllık bir ihtiyacın karşılanacağını  Maslak Yeni Küçük Sana- Dindar, bu kez bir aşk şarkısıyla dinleyicisi-
    yapabileceği bir huzur beldesi. Onun için tatil  Yeni Küçük Sanayi Sitesini ziyaret  söylemiş.     yi Sitesi Kooperatifinde 700’ün  nin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını
    için burayı tercih ediyorum. Ailem, arkadaş- etmiş. Kastamonu’da faaliyet  Kastamonu Belediye Başkanı  üzerinde ortağın bulunduğunu ve  belirtmiş. Bir süredir albüm hazırlığında olan
    larım da gelip gidiyorlar” diyerek hiç sıkılma- gösteren iki küçük sanayi sitesinin  Tahsin Babaş ise, “İnsanlarımıza  birçoğunun da dar gelirli insanların  sanatçı, çıkaracağı Karadeniz albümü öncesi
    dığını belirtmiş. 16 yıldır profesyonel anlamda  şehrin dışına taşınması için 2015  ve ortaklarımıza düzgün bilginin  olduğunu söyleyen Başkan Babaş,  ‘Eyvallah’ isimli slov aşk şarkısını dinleyicisinin
    sunuculuk ve modellik yapan Simge Tertemiz,  yılında Belediye Başkanı Tah- biz tarafından verilmesi daha  “Arsamızı aldık, planlamamızı ya- beğenisine sunmuş.
    “Çocukluğumdan bugüne kadar mesleğimi   sin Babaş önderliğinde kurulan  uygun diye düşünüyorum. Biz,  pıp kısa sürede kırmızı kot çalışma-
    severek yaptığım için kendi alanımda başarılı  S.Maslak Yeni Küçük Sanayi  bilge vermez veya doğru bilgiyi  sı yapacağız. Kısa sürede yolların
    olduğumu düşünüyorum. Birçok televizyon  Sitesinde tapular alınmış.   vermekte geç kalırsak kamuoyun- kırmızı kota gelmesi için çalışma-
    kanalında sunuculuk yaptım.” diye konuşmuş.  S.S. Maslak Yeni Küçük Sana- da oluşan yanlış algılar insanların  lara başlarız. Şeffaf bir şekilde hal-
                          yi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı  kafalarını karıştırıyoruz. Biz, buna  kımızı bilgilendireceğiz. Bu projede
                          Mehmet Sirkecioğlu, yaklaşık 2,5  izin vermeyeceğiz. Çünkü biz,  herkesin çok emeği var. Emeği
                          yıllık bir süreçte brüt 546 bin met- yaptığımız işten eminiz. Ortakları- geçen herkese çok teşekkür ederim.
                          rekare ve net 341 bin metrekare  mızın çoğu dar gelirli vatandaşla- Bir bütün şeklinde il olarak bu işi
                          inşaat alanına sahip arsayı aldıkla- rımız. Bizde bu bilinçle elimizden  benimsedik ve bu hale gelmesini
                          rını ifade ederek, sanayi sitesinin  geldiği kadar hızlı hareket etmeye  sağladık” şeklinde konuşmuş.


                          Bakır tepsilere Selçuklu imzası atıyor
                            Şanlıurfa’da bulunan Minik                                    Vatan, millet,
                          ukuş Ekibi bakır tepsi ustası                                    bayrak demekten
          Güldestan            Selahattin Çalışır’ı ziyaret etmiş.                                 vazgeçmeyeceğiz
                           Selçuklu Devletinin en önem-
    sanatseverleri büyüledi          li sanatlarından biri olan bakır
                          tepsinin ustası Selahattin Çalışır,                                 Türk Hak Müziğinin usta sanatçısı Esat
       Minik Kuş Ekibi Bursa Kültür Sanat ve  Balıklıgöl Platosu yakınında yer                               uKabaklı sanat hayatının 50. yılını seven-
    uTurizm Vakfı (BKSTV) tarafından 57.’si  alan tarihi çarşıda 25 yıldır bakır                               leriyle beraber kutlamış. Amasya Uluslararası
    düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’ne  eşyaları süslüyormuş.                                     Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanı-
    katılmış. Festivale konuk olarak katılan Ankara  Atalarından kendisine miras                               şında Yavuz Selim Meydanı’nda konser veren
    Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Top-  kalan meslekle bakır tepsileri                                 64 yaşındaki Kabaklı Minik Kuş Ekibine 50.
    luluğu “Güldestan” modern bale gösterisiyle  işleyerek farklı türden hediyelik                              sanat yılı ile alakalı açıklamada bulunmuş.
    sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmış.  tepsiler yapıyormuş. Çalışır, dede-                                Kabaklı, “50’nci yılımı kutluyorum dostlar.
      Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke- lerinin mesleği olan bakır işlemeci-                              1968, bu garip sazım benim kucağımda. Sah-
    zi Osmangazi Salonu’nda gerçekleşen gösteri,  liğinin aynı zamanda Selçukluların                             nede çalıp söylüyoruz. 2018 halen kucağımız-
    sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış.  bir geleneği olduğunu da sözlerine  başlandığını söyleyen Selahattin  Dedemin babası Aziz Bey bakırcılık  da” diyerek konuşmuş.
    Müzik pasajlarıyla örülmüş, bir dans ve müzik  eklemiş.         Çalışır, “Yaklaşık 25 yıldır bu  yaparmış. Biz de ata mesleği olarak  Yeni albümünün hazırlığını yaptığını
    prodüksiyonu olan Güldestan’da; göçebe    Tarihi çarşılar bölgesini gezen  mesleği yapıyorum. Şu an kabart- devam ettiriyoruz. Yaklaşık 100 yılı  anlatan Esat Kabaklı, “Bugünlerde okumaya
    toplumdan gelmeyle ilgili olarak toprak, kadın  yerli ve yabancı turistler ise farklı  ma hediyelik saat yapıyoruz. Bakır  aşkın süredir bu işi atalarımızla bir- gireceğim. Müzikler bitti. Yeni çıkan albümde
    ve erkek olguları hicvedilmiş. Geçmiş dönem- desenler işlenmiş bakır tepsileri  işiyle uğraşıyoruz. Doların yüksel- likte yapıyoruz. Hediye götürülecek  çok güzel eserlerimiz olacak. Haberiniz olsun.
    lerden modern şehirlere dönüşüm ve günü-  kendileri ve yakınları için hediyelik  mesiyle tam bakırın kilosu 38 TL’ye  olan kişinin ismini üst tarafa yazı- Malazgirt ile ilgili, memleketimizin bölün-
    müz insanımızın içsel yolculukları, müzik ve  olarak alıyormuş. Bazı turistler ise  geliyor. Bunu da işleyerek hediyelik  yoruz. Resim yapıştırma yapıyoruz.  mezliğiyle ilgili inşallah vatan, millet, bayrak
    danslar eşliğinde izleyicilere aktarılmış. Elekt- tepsilerin üzerindeki işlemeleri özel  ürün olarak Şanlıurfa’nın çarşısında  Doktorsa o mesleğin amblemini  diyeceğiz” diye konuşmuş. ‘Bil oğlum’ adlı
    ronik müzik ve sufi gelenekleri, aynı zamanda  siparişle yaptırıyormuş.  satıyoruz. Bu Selçuklulardan kalma  yapıyoruz, avukat ise mesela terazi  eserinin yanı sıra çok sayıda türküyü seslen-
    geçmiş ve geleceği birleştiren özellikleriyle  Daha önceden sofralarda  bir sanattır. Ermenilerde de var,  amblemi yapıyoruz. Hediyelik ürün  diren Kabaklı’ya Amasya Valisi Dr. Osman
    benzersiz eser olan “Güldestan’, sanatseverle- kullanılan tepsilerin artık hediye- Osmanlı’da da var. Ata mesleği- olarak güzel bir rağbeti var” şeklin- Varol tarafından içinde Amasya Genelgesi’nin
    re keyifli bir festival akşamı yaşatmış.  lik eşya olarak değerlendirilmeye  miz. Ben ailemde 4’üncü nesilim.  de konuşmuş.       yazılı olduğu plaket ve çiçek takdim edilmiş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14