Page 2 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 2

2                                        Haber
                             KüÇüK EfEnDİ                               3

                                       Sürgün


               şEHZadE                                                           Kızın yollarını gözlemeye başlar.
                                                                            Nihayet bir gün karşısına çıkan İlezebet
           Orhan Osmanoğlu                                                          fransızca olarak “Bey sen ne istersin” diye
            osmanoglu@ogun.com.tr
                                                                            sorunca Abdülkerim Efendi niyetini açıklar.
                                                                            Kıza aşık olduğunu, evlenmek istediğini
      Değerli dostlarım,sevgili okurlarım,                                                    söyler.
    uKüçük Efendi yazı dizimin üçüncü                                                         Kız biraz şaşkın “Yakışıklısın, asilsin,
    bölümüyle sizlerleyim. Yazımıza kaldığımız                                                   sizi tanırız lakin ailem vermez” deyince Ab-
    yerden devam ediyoruz;                                                             dülkerim Efendi beylik tabancasını çıkarır
      3 Mart 1924 yılıdır. Ankara Hükümeti                                                    ve masaya koyar.
    ve başında bulunan Mustafa Kemal Paşa                                                       Kıza “Seç” der. “Namlu sana gelirse
    tarafından Osmanlı Hanedan ailesi hakkın-                                                   benimle kaçacaksın, namlu bana gelirse
    da sürgün kararı çıkar. Geçmekte olan kış                                                   seni kaçıracağım.”
    kadar çetin, hüzün dolu ve hafızalardan hiç                                                    Her iki durum da aslında aynı kapıya
    silinmeyecek bir tarihtir bu.                                                         çıkmaktadır ve kız bunu kabul eder.
      O gün akşam vakti, saat sekiz sularında                                                    Bavulunu hazırlar ve aynı günün gecesi
    M.Selim Efendi’nin bulunduğu köşke üç                                                     birlikte Şam’a kaçarlar.
    polis gelerek tebligat yaparlar.     yazı                                                  Bunu duyan M.Selim Efendi çok kızar
      M.Selim Efendi polisleri sakinlikle                                                     ve artık benim öyle bir evladım yok diyerek
                         dizisi
    karşılar, tebligat kağıdını ellerinden alırken  KÜÇÜK EFENDİ                                         şehzadeyi evlatlıktan red eder.
    “Evladım bavullarımızı toplamaya vaktimiz                                                     Kızın ailesi de üzgün olmakla beraber
    var mı?” diye sorar.             3                                                M.Selim Efendiyle konuşup ortalığın sakin-
      Amir “Tabi ki efendim sizlere 72 saat,                                                   leşmesi için gayret gösterirler.
    sultanlara bir hafta verildi lakin gideceği-                                                   Şehzade Abdülkerim Efendi Şam’da
    niz günü ve saati bize bildirmeniz gerek,  mizi tek tek kontrol ediyorlar ve biliyorlar,  ailesinin tek bir ferdi dahi bırakılmamış,  evime talip olmuş, buyrun oturun ben hiç  Ilezebet ile nikah kıyarlar ve İlezebet müs-
    sizlere refakat ederek ayrıldığınızdan emin  burda kalamazsın” diyerek anlatmaya  sürgün edilmiştir.   bir bedel istemiyorum” der.     lüman olur ismini Nimet olarak değiştirir-
    olmamız gerek. Ve ayrıca o gün devletimiz  çalışır lakin Abdülkerim Efendi gerekirse  Aile fertlerine verilen zarflarda 2 bin  M.Selim Efendi kabul etmez, sonunda  ler.
    sizlere birer zarf verecek” der.  kaçarım diyerek gitmemekte ısrarcıdır. İngiliz sterlini ve bir yıllık süreli pasaport  makul bir bedel üzere kiralar. Bu ismini çok seven Nimet babaanne-
      M.Selim Efendi ne zarfı olduğunu sorsa  M.Selim Efendi yine sakin sakin “Bak  vardır. Pasaporta göre bir yıl dolduğunda  Ev sahibi “Efendim biz Osmanlı teb’a- miz artık hep bu isimle çağırılmak istediğini
    da amir; “Efendim ne zarfı olduğunu ben  şehzadem halife Abdülmecid Han dahi ön- vatansız kalacaklardı. Hiç bir ülkeye tabi  sıyız, sizin dedeleriniz sayesinde güven  sıklıkla dile getirirmiş.
    de bilmiyorum, bana verilen görev tebligatı  celeri bu durumu kabullenmedi fakat sonra  değillerdi.   içinde yaşadık, İbadetimize karışmadılar  1929’da bu evliliği yapan Şehzade artık
    size ulaştırıp, gideceğiniz gün size refakat  ikna oldu, şu an elden gelen hiç birşey  M.Selim Efendi ailesiyle beraber  Allah onlardan razı olsun“ diyerek gözyaş- Şam’a yerleşmiştir fakat onun kafasında
    etmektir” diyerek ayrılır.     yoktur, artık bu iş burada bitti” der. Halep’e gelir, burda ufak bir konak bulur  larıyla bu sevincini ifade eder. başka planlar vardır.
      O sırada Şehzade Abdülkerim Efendi  Şehzade Abdülkerim ”Bu iş burada bit- yerleşirler.          Bu olayı bizlere aktaran İlyas Bey’in bir  Sık sık Beyrut’a giderek ordaki şehzade
    kuzeni Orhan Efendi’ye gittiği için sürgün  mez, ben sürgünde bile mücadele etmeye  Bu arada Anadolu’da M.Selim Sulta- de kendine dair anlattığı şu hatırayı da bu- kuzenleri, Sultan Abdülaziz’in, Sultan
    kararından haberdar değildir. Saat 9 gibi  devam edeceğim” diyerek çaresiz bavulunu  nımız diye hutbeler okunur fakat bundan  rada yazmadan geçemeyeceğim dostlarım. Reşad’ın torunlarıyla ve tabi ki Şehzade
    köşke döner. İçeri girdiğinde validesini ve  hazırlar.         M.Selim Efendinin de haberi yoktur.  M.Selim Efendi ara sıra ev sahibinin  Orhan Efendiyle bir araya gelir, görüşür.
    M.Selim Efendi’yi gözleri yaşlı görür ve  Ertesi gün kuzeni Orhan Efendi yan- Bu olayı duyan Ankara Hükümeti ise  oğluna yani İlyas Bey’e cebinde kalan son  Şehzadeler yaşça kendisinden büyük
    hemen sorar “Kim ölmüş, neden hüzünlü- larına gelir ve kendileriyle birlikte gitmek  çok kızarak Fransızların işgali altında bulu- Osmanlı liralarını harçlık verirmiş. Bu İlyas  olmasına rağmen Abdülkerim Efendi’ye
    sünüz?”               istediğini, Şehzade Abdülkerim’le beraber  nan Halep’e bir telgraf çekerler. Bey’in çok hoşuna gidermiş. Bizlere M.Se- neler yapacaklarını sorarlar, ondan icraat
      M.Selim Efendi durumu anlatır fakat  olmak istediğini söyler.     Telgrafta “Sultan Abdülhamid’in büyük  lim Efendi’nin ne kadar asil biri olduğunu  beklerler.
    Şehzade Abdülkerim Efendi hiddetle karşı  Öğlene doğru polisler gelir ve “Şehza- oğlu M.Selim Efendi’nin Halep’te kalması  öve öve bitirememişti. Abdülkerim efendi onlara “Şehzadele-
    çıkar ve şu sözleri söyler ”Bizi nasıl kovar- dem hazır iseniz yola çıkalım” der. bizim için sakıncalıdır, başka yere naklini  Evet biz Abdülkerim Efendi’ye yani  rim, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne
    lar, dedelerim bu toprakların muhafazası  Polislerden biri gözyaşlarını tutama- talep ederiz” denmektedir. Küçük Efendi’ye geri dönelim.  karşı bir hamle yapmak bize yakışmaz.
    için canlarını ortaya koymuşlar, bunu nasıl  makta, hıçkıra hıçkıra ağlamaktadır. Bu  Fransız makamları, bu henüz yeni  O yıllarda artık 28 yaşlarında genç bir  Devlet kuruldu, Cumhuriyet var biz bu
    yaparlar şehzade babam?”      durum Orhan Efendi’nin dikkatini çeker ve  kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti ile arayı  delikanlı olan şehzade evlenmek ister.  durumu kabullenelim” der.
      M.Selim Efendi ise şehzadeye duru- amcasına “Amcacığım şu polisi sakinleş- bozmak istemediğinden M.Selim Efendi’yi  Beyrut’ta hanedan ailesinden sultanlar, ak- Bu sözleri Abdülkerim Efendi’nin söy-
    mu izah eder ve “Artık saltanat kaldırıldı,  tirebilirmisiniz, biz de ağlamaya başladık  yanındaklerle birlikte Beyrut’a gönderirler. rabalar da bulunmaktadır. Şehzade bir kaç  lemesine şehzadeler şaşırır. Lakin Şehzade
    sen ve ben, bizler artık şehzade değiliz bu  onu görünce” der.      Beyrut’a gelen başka hanedan üyeleri  sultana evlilik teklifinde bulunursa da bu işi  onlara “Bekleyin, daha sözüm bitmedi,
    vatanda. Bu meclisin kararıdır, artık bizi is- M.Selim Efendi polise sakin olmasını  ve şehzadeler de vardır lakin Selim Efendi  duyan babası M.Selim Efendi çok kızar ve  benden haber bekleyin, yakında yeni bir
    temiyorlar” diyerek sakinleştirmeye çalışır. söyler ve “Oğlum rica ederim sakin olunuz,  yalnızlığı sevdiği için Beyrut’un dışında  izin vermez. devlet kurulacak ve başına ben geçeceğim”
      Bu, Şehzade Abdülkerim Efendi’nin  bizim de içimiz kan ağlıyor ama birşey  kalan Cünye kasabasına yerleşir. Bu durum aile arasında hemen duyulur  der.
    hayatında yaşadığı ikinci büyük acıdır. İlki  yapamıyoruz, lütfen zorlaştırmayınız” der. Cünye hristiyan ağırlıklı ve biraz da  ve sultanlar Şehzadenin üç sultana da  Şehzadeler bu sözlere bir hayal diyerek
    Dedesi Sultan Abdülhamid Han’ın 1918’de  M.Selim Efendi iki eşi, kızı Nemika  ermeni nufüsun oluşturduğu bir kasabadır.  evlilik teklif etmiş olduğunu öğreniler ve  gülerler.
    vefatı, diğeri ise bu sürgün kararıdır. Sultan, oğlu Abdülkerim Efendi ve yeğeni  Cünye’ye varır varmaz hemen ev aramaya  aralarında Abdülkerim Efendiyi istemezler. Şehzade Abdülkerim Efendi o dönem
      Köşkte eşyalar toplanmaya başlamıştır  Orhan Efendiyi alıp Haydarpaşa Gar’ına  başlar ve tam tepede bir konak görür. Gider  Bir gün M.Selim Efendi oğlunu yanına  Mohsin Çapan diye bir Osmanlı hariciyeci
    lakin Şehzade Abdülkerim eşyalarına do- gelirler. Sonraki rota Halep’tir. sahibini bulur. Sahibi bir Ermenidir. çeker nasihat eder ve der ki “Bak oğlum bu  ile görüşmektedir. Mohsin Çapan dünyayı
    kunmaz ve köşkte kalacağım diye ısrarını  Diğer hanedan üyelerinin bazıları  Dostlarım 2004 senesinde bu konağın  kasabanın kızlarından uzak durasın, bunlar  iyi tanımış, bir çok lider ile bir araya gelmiş,
    sürdürür.              vapurla Mısır’a, Gazze’ye, Beyrut’a, bazıları  sahibinin oğlu ile tanışmıştım. İlyas Bey  bize kız vermezler, kendileri katı maruni  bilhassa Japon İmparatoru ile yakın müna-
      M.Selim Efendi bu ısrarın beyhu- Çatalca’dan kalkan trenle Balkan ülkele- M.Selim Efendi’nin bu konağı babasından  hristiyandır asla müslümana kız vermezler” sebetleri olan bir şahıstır.
    de olduğunu şehzade oğluna ”Yapma  rine ve Avrupa’ya giderler. Herbiri başka  nasıl kiraladığını bize şöyle anlatmıştı; Şehzade Abdülkerim sanki aksini yap  Evet dostlarım bundan sonraki kısmı
    şehzadem, burda kalman mümkün değil,  topraklara adeta savrulur.     Evin sahibi M.Selim Efendi’yi görünce  demişler gibi kasabada gördüğü güzel bir  yazımın 4. Bölümüne bırakarak bu bölümü
    ellerinde liste var, bebekler dahil Osmanlı  Tarih 8 Mart 1924. Osmanlı toprakla- sevinç içinde ellerine sarılıp “Efendim ne  kıza tutulur. Adı İlezebet olan kızın ailesi  burada sonlandırmak istiyorum.
    Hanedan fertleri olarak 155 kişiyiz, hepi- rında 623 yıl hüküm sürmüş şanlı hanedan  demek kira, koskoca Sultan’ın oğlu benim  tanınmış maruni hristiyan bir ailedir. Allah’a emanet olunuz!
   1   2   3   4   5   6   7