Page 5 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 5

Haber                                            5

                     Yurdumuzda jeotermal enerjinin kullanımı
           Prof. Dr. Orhan Kural
               kural@itu.edu.tr
          GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI


       Tekrarlanabilen, sürdürülebi-
    ulenve aynı zamanda bir yerli
    enerji kaynağı olan jeotermal enerji
    kullanımında ülkemiz kısa zamanda
    epey mesafe alarak dünyada dördüncü
    konuma kadar yükseldi. Ama buna
    rağmen Türkiye jeotermal enerji kay-
    naklarının sadece çok az bir bölümünü
    değerlendiriyor. Türkiye’de 40 derece-
    nin üstünde 173 adet jeotermal enerji
    sahası bulunduğu kayıtlara geçmiş. İlk
    çağlardan beri şifa olarak kullanılan
    doğal sıcak su kaynakları 1890 yılında
    ilk defaKuzey Amerika’daki Idaho’da
    jeotermal amaçlı olarak değerlen-
    dirilmiştir. Daha sonra 1905 yılında
    İtalya’nın Larderello Bölgesinde
    jeotermal buhardan elektrik üretimine
    başlanmıştır.
      Jeotermal saha aslında coğrafik bir  rilirse, yurt içi katma değeri 15 milyar  sera ısıtması gerçekleşmektedir.  kazandırmasının önemli nedenleri  birim maliyeti daha da aşağıya çekile-
    “kavramdır.” Bu sahada meteorolo-  Amerikan doları bulabilir. Türkiye’de  Jeotermal enerjinin en önemli  şöyle sıralanabilir.        bilmektedir.
    jik yağmurun oluşturduğu beslenme  2018 yılında Jeotermal Enerji ile ısıtı- avantajları sıcaksuyun kaynağına geri  • Jeotermal enerjiden elde edilen  • Doğrudan kullanıldığında veya
    alanı içine giren soğuk suların ısınarak  lan konut sayısının yaklaşık 120bine  beslenebilmesi, santralin inşa süre- birim gücün maliyeti, hidroelektrik  elektrik üretimi ile entegre olarak ge-
    yeryüzüne çıkış yaptıkları alanlar“- yükselmesi, diğer taraftan Avrupa  sinin kısa olması, çok ileri teknoloji  dışında termik ve diğer santrallere  liştirilen sistemlerle jeotermal akışkan-
    jeotermal sistem” olarak adlandırılır.  Birliğinde ise yakın gelecekte4 mil- gerektirmemesi ve jeotermalinbir  oranla çok daha düşüktür.  dan daha fazla termal güç elde etmek
    Isınan suların yer içinde barındıkları  yon evin jeotermal enerji ile ısıtılması  çokkaynağa nazaranekosisteme “az  • Termik santrallere oranla ekoloji- mümkün olmaktadır. Santralde belli
    geçirimli kayaç ise “jeotermal rezervu- planlanmaktadır.        zararlı” temiz bir enerji dalı olması- ye daha az zarar vermekte. Suyun geri  bir sıcaklıkta atılan su, düşük sıcaklık
    ar” olarak tanımlanır. Sıcaklık alt sınırı  Türkiye halen jeotermal enerji kay- dır. Diğer bir deyişle,“yeşil” bir enerji  basımı uygulaması ile jeotermal uy- gerektiren alanlarda da kullanılabil-
    40 yerine 20 derece santigrat kabul  nakları daha çok konut ısıtmakta ve  kaynağı kabul edilen jeotermal ener- gulamalarının olumsuz yönleri en az  mektedir. Örneğin “yüzme havuzları”
    edildiğinde ülkemiz 600 jeotermal  kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. Depo  jinin üretim maliyetinin düşük oluşu  seviyeye indirilmektedir. Aksi takdirde  gibi. İzlanda da çok örnekleri var.
    kaynak ile Avrupa’da birinci sırada  edilmiş “yerküre ısısı” olarak da tarif  nedeni ile de tüm dünyada kullanımı  tarlalara ulaşan kullanılan jeotermal su  •  Ülkelerin kendi enerji kay-
    yer alır.İki bin MW olarak hesapla- edebileceğimiz jeotermal enerji için  hızla artmaktadır.       içindeki ağır metaller bölgesel tarıma  naklarını kullanarak enerjide dışa
    nan toplam jeotermal potansiyelimiz  Türkiye uygun ve yeterli potansiyel ile  Jeotermal enerjinin öncelikle özel  ciddi zararlar vermektedir.  bağımlılığı azaltmaya yönelmeleri de
    elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma,  insan gücüne sahiptir. Jeotermal enerji  idareler ve belediyelerce, örneğin,  • Geliştirilen “BinaryCycle” ve  jeotermal kaynakların kullanımını öne
    sera veya yüzme havuzu ısıtma, termal  bazı gelişmekte olan ülkelerde enerji  şu anda ülkemizdeKırşehir, Gönen,  “Multi FlashingSystem”gibi yeni  çıkarmaktadır.
    tesis, çeşitli yiyeceklerin kurutulması,  ihtiyacının ortalama % 10’unu kar- Balçova, Kızılcahamam, Gediz, Havza,  teknolojileri sayesinde daha düşük  • “Yenilenebilir”özelliği ve yerinde
    kaplıca kullanımı, kimyevi maddeler  şılanmaktadır. Başta İzlanda ve Yeni  Bolvadin, Haymana, Salihli, Gazlıgöl- sıcaklıktaki akışkanlardan da elektrik  kullanımını mümkün kılan karaktere
    üretimi ve sanayide kullanım gibi  Zelanda olmak üzere, dünyada bir çok  ve Simav gibi yerleşim merkezlerin- enerjisi elde etmek mümkün olmakta  sahip olması jeotermal kaynaklara olan
    uygulamalarla tam olarak değerlendi- ülkede jeotermal enerji ile şehir, evve  dedeğerlendirilerek halkın hizmetine  ve santral çevrim verimi artırılarak  ilgiyi her yıl daha da artırmaktadır.


     “Beylikdüzü’nü ranta                                                             2023’den sonra ilk
      çeviren İstanbul’u                                                              başlayacak yerler

        ne yapmaz”                                                              arasında Beykoz var


       CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İma-                                                      AK Parti Beykoz Belediye Başkan
    umoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki laka-                                                       uadayı Murat Aydın, 8 Mart Dün-
    bının ‘Beton Ekrem’ olduğunu ifade eden                                                    ya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı
    Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim                                                    Soğuksu’daki Giresun Görele Esenli Köyü
    Çelebi, “Beylikdüzü’nü ranta ve beton yığı-                                                  Derneğinin programında, “2023’den sonra
    nına çeviren İstanbul’u ne yapmaz” dedi.                                                   ilk başlayacak yerler arasında Beykoz var.
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-                                                      Ancak boğazın altından geçecek 3 katlı
    ğan’ın ciddi bir mücadelenin içerisinde                                                    tünel çalışması var. Bu biterse buraya çok
    olduğunu ifade ederek gündeme dair açık-                                                   güzel bir kolaylık sağlayacak” dedi. 31 Mart
    lamalarda bulunan Anavatan Partisi Genel                                                   Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına
    Başkanı İbrahim Çelebi, Recep Tayyip                                                     devam eden AK Parti Beykoz Belediye
    Erdoğan’ın duruşu Türk milletinin bekası                                                   Başkan adayı Murat Aydın, 8 Mart Dünya
    yolunda çok önemli olduğunu söyledi.                                                     Kadınlar Gününde Soğuksu’daki Giresun
    Çelebi, “27 Nisan e-muhtırası demokra-            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:                       Görele Esenli Köyü Derneğinin programı-
    siye vurulan en büyük darbelerden birisi                                                   na katıldı. Vatandaşlar tarafından kemençe
    ve partisinin kapatılma süreçleri akabinde                                                  ile sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı
    7 Haziran seçimlerinde parlatılan, cilala-     Bizim belediye meclisi                                   Aydın, dernekteki kadınlarla selamlaştık-
    tılan cici çocuk Selahattin Demirtaş’ın o                                                   tan sonra çocukları da severek ellerini öptü.
    seçimlerde nasıl tanıtıldığını malum medya
                        adaylarımızı Pkk belirlemedi
    tarafından nasıl gündeme getirildiğini
    hatırlayın” şeklinde konuştu.


       “kazandığımız              31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile diğer ittifak arasında bir
       belediyelerde              fark olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu “Bizim belediye meclis üyelerimizi ve

     bütçeleme faaliyeti                bazı adaylarımızı PKK belirlemedi, milletini seven iki parti belirledi” dedi.         Sağlık Bakanlığı

       başlatacağız”              Manavgat Ticaret ve Sanayi  Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nı  kıyaslamalar, Antalya ile ilgili. Aydın’a
                           Odası (MATSO) tarafından
                                                         gittim keza öyle Muğla’ya gittim öyle.
                                         kurduk. Cumhur İttifakı da tüm
      MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz u‘Manavgat’ta İş Var’ adı     belediye başkan adaylarını belirledi ve  Neden bu üçü Antalya ile kendisini  gönderdi, Tahir Ateş
    uDepboylu, “Önümüzdeki günlerde     altında 4’üncüsü düzenlenen ve 76  iki parti oturduk listeleri belirledik. Bir  kıyaslıyor? Tabii 3 il de esasen bizim  teslim etti
    Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baş- firmanın stant açtığı istihdam fuarı Dı- tek fark var, başka ittifaklar olabilir.  gibi Antalya gibi İstanbul’da sonra
    kan Yardımcımız Sadir Durmaz ile birlikte  şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, An- Bizim belediye meclis üyelerimizi ve  Türk turizmi için çok önemli illerimiz,  Ak Parti Bodrum İlçe teşkilatı tara-
    konusunda uzman bilim adamlarının yer  talya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti  bazı adaylarımızı PKK belirlemedi  şehirlerimiz. Geçen sene Antalya’mı- ufından Bodrum’a yeni ambulanslar
    aldığı bir komisyon aracılığıyla belediyele- Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ  milletini seven iki parti belirledi” dedi za toplam yerli ve yabancı turist sayısı  istendi. Başkan adayı Dr. Tahir Ateş’in
    rimizde uygulanacak bireysel farklılıklara  Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural  Çavuşoğlu “Çukurlarda başara- 19 milyon. İzmir’e kaç milyon turist  girişimleriyle hızlandırılan Ambulans
    duyarlı bütçeleme faaliyetinin çalışmaları- Çokal, Manavgat Belediye Başkanı  madılar, dağlarda inlerinde başara- gelmiş biliyor musunuz? 1 milyon  Bodrum’a ulaştı. Muğla’ya 5 ambulans
    na başlayacağız” dedi. Milliyetçi Hareket  CHP’li Şükrü Sözen, Manavgat Turizm  madılar ama şimdi görüyorum ki PKK  turist gelmiş sadece. Bazıları diyor  gönderen Sağlık Bakanlığı 1 ambulan-
    Partisi (MHP) Aile, Kadın ve Engellilerden  Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır  büyük şehirlere bu şekilde sızmaya  ki efendim devlet İzmir’i dışladığı  sı da Bodrum’un Gölköy mahallesinde
    Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz  Sert, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş,  çalışıyor ama belediyelerde de neler  için böyle oldu. Bir örnek vereceğim  bulunan 112 acil merkezine gönderdi. 112
    Depboylu, genel merkezde düzenlenen   sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve  yaptığını gördük ve o milletin parasını  size. İzmir tabii Türkiye’nin en güzel  acil merkezine gelen Ambulans Başkan
    panele katıldı. Depboylu, “Düşüncelerin ve  vatandaşların katılımıyla açıldı. terör örgütlerine aktaranlara Meclis’te  illerinden birisi ve en büyük 3’üncü il.  Adayı Dr. Tahir Ateş tarafından incelendi.
    bakışın kadınlara yöneldiği bu özel günde                de aynı şekilde devletimiz ve kanunla- Antalya’mıza biz 16 yılda 40 katrilyon  Bodrum’un sevilen doktorlarından biri
    toplumun, siyasal erkin, STK’ların, bilim  MECLİS üyELERİMİZİ PKK BELİRLEMEDİ rımız yani yargımız gereğini yapmıştır.  kaynak aktardık yatırımlar için. İz- olan Ateş, “Bodrum’da 7 mahallemizde
    camiasının ve basının konusu doğal olarak  Fuar açılışında konuşan Dışişleri Ba- Böyle ucuz şeylere de hiçbir zaman  mir’e 16 yıl değil, son 6 yılda devletin  112 ambulans merkezimiz var. 112 ambu-
    toplumsal cinsiyet algıları, kadınların yaşa- kanı Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 haftadır  pirim vermeyiz onu da söylemek iste- aktardığı kaynak miktarı ne kadar? 67  lanslarımızdan bazıları miadını doldurmak
    dığı sorunlar ve çözümleri olmuştur. Gönül  31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler  rim” dedi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle  bin katrilyon. Şimdi Antalyalılar bize  üzereydi ve sık sık arızalanıyordu. Bunun
    istiyor ki artık kadınların sorunlarından çok  dolayısıyla Türkiye’nin değişik yerle- sürdürdü:  “Yani İzmir bugün Tür- kızmakta haklı olabilir ama bir şey  üzerine Şu anda Muğla’ya gelen 5 ambu-
    başarılarını konu alalım.” şeklinde konuştu.  rini dolaştığını belirterek “Milliyetçi  kiye’nin üçüncü büyük şehri. Ve tüm  söylemeye çalışıyorum.” lans dan 1 tanesi Bodrum’a verildi.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10