Page 6 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 6

6                                       Aktüel
    FATMA SEHER ERDEN (ERZURUMLU KARA FATMA)  ŞERİFE BACI         HAFIZ SELMAN İZBELİ        HALİDE ONBAŞI (HALİDE EDİP ADIVAR) HALİME ÇAVUŞ


    TAYYAR RAHMİYE           ÇETE EMİR AYŞE           GÖRDESLİ MAKBULE          BİNBAŞI AYŞE (GAZİ AYŞE ALTINTAŞ)  NEZAHAT ONBAŞI (NEZAHAT BAYSEL)

                   Suriyeli Mültecilere neden sıcak bakamıyorum      okuyunca, siz de anlayacak ve do- HAFIZ SELMAN İZBELİ                         küpelerini bozdurup, kendine bir tüfek  NEZAHAT ONBAŞI (NEZAHAT BAYSEL)
    uğup büyüdüğü toprakları savunmak  Kastamonu müdafaa-i Hukuk Cemiye-                   almış ve Yörük ali efe’ye katılmıştı.  eşini yitiren, 70. alay Komutanı Hâfız
    için savaşmak yerine, ülkemize kapağı  ti,Kadınlar Kolu kurucularından ve Kas-    hiÇ kiMsenin     savaş sonrası, atatürk, istasyon meyda- Hâlid Bey, 8 yaşındaki kızı nezahat’ı
    atıp, çoğunluğu nargilecileri dolduran ve  tamonu’da ilk kadın meclisi üyesi. sıkı      AdAMı    nı’nda, çete emir ayşe’nin de arala- kimseye emanet edemeyip, yanına
    umarsızca, sorumsuzca üreyen bu sefakar- bir atatürk hayranı ve kendi deyimiyle              rında bulunduğu kahramanlara istiklal  almıştı. Babasının yanında cepheden
    lara boş yere acıyıp üzülmekten, kaynak ve  bir “Cumhuriyet kadını” idi. Kurtuluş      Cem Özer   madalyası takmıştı.         cepheye koşmuş, çarpışmalara girmiş
    duygu israfından vazgeçersiniz umarım. savaşı sırasında Kastamonu’ daki ka-      cemozer@ogun.com.tr GÖRDESLİ MAKBULE         ve onbaşı olmuştu. nezahat on-
    FATMA SEHER ERDEN (ERZURUMLU KARA FATMA)  dınları toplamış, asker için çorap, kazak,           15 mayıs 1919 tarihinde Yunan or-  başı babasıyla birlikte, Geyve savaşı,
    1888’de erzurum’da doğdu. subay   fanila ördürüp cepheye göndermişti.                  dusunun izmir’i ve sonrasında Batı  Konya isyanı, Birinci ve ikinci inönü
    dervişlerden ahmet Bey ile evlendi  HALİDE ONBAŞI (HALİDE EDİP ADIVAR) askerinin arasına karıştı. mühimmat  anadolu’yu işgale başlaması sonucu; 7  savaşları ile sakarya ve Gediz muha-
    ve Balkan savaşı’na katıldı. askerlik  1919’da, sultanahmet meydanı’ndaki  taşımada birçok görev yaptı. düşmanın  Kasım 1921’de kocası Halil efe ile türk  rebeleri’nde yer almış ve gösterdiği
    hayatını eşi ile birlikte paylaştı. Kahra- mitingde, halkı işgallere karşı uyandır- açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat kaldı. çetelerine katıldı. Kocayayla baskınında,  kahramanlıklarla 70. alayın simgesi
    man kadın Kurtuluş savaşı’ndan sonra;  mak için yaptığı etkili konuşma sonrası  TAYYAR RAHMİYE      geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret  olmuştu.
    “üstteğmen” rütbesi ile emekli oldu.  hakkında tevkif kararı çıktı. 1920’de  adanalı rahmiye Hanım, 9.tümenin  vermek için hızla öne atılınca başından  Böyle kahraman yurtseverlerle aynı
    emekli maaşını Kızılay’a bağışladı. anadolu’ya kaçarak Kurtuluş savaşı’na  1920 yılında, fransızlar’la yaptığı muha- vurularak şehit olmuştur. coğrafyada yaşadığım için mutluyum.
    ŞERİFE BACI             katıldı. istanbul Hükümeti tarafından,  rebeye müfrezesiyle katılmıştı. Başlıca  BİNBAŞI AYŞE (GAZİ AYŞE ALTINTAŞ) adını sayamadıklarımız ve bileme-
    Kurtuluş savaşı’nda, inebolu’da bulu- mustafa Kemal ile birlikte hakkında  görevi, keşif ve cephe gerisinde kun- selanik doğumludur. eşi Kafkas cep- diğimiz daha binlercesi vardır eminim.
    nan cephanelerin ankara’ya götürülme- ölüm kararı verilen altı kişiden biriydi. dakçılık yapmaktı. fransızlar’la girilen  hesinde “şehit” düşünce, milli müca- Hepsini şükran ve minnetle anar,
    sinde, çocuğu ve kağnısıyla yer alırken,  HALİME ÇAVUŞ         bir çatışmada, ateş hattında kalan iki  deleye katılma kararı almıştır. istiklal  allah’tan rahmet dilerim.
    kış şartları nedeniyle, aralık 1921’de,  Kastamonulu Halime çavuş, uzun yıllar  arkadaşını korumak için ileriye atıldı- mücadelesi’ne başından sonuna kadar
    donarak şehit oldu. Bugün Kastamo- Halim çavuş zannedildi. Kurtuluş sava- ğında şehit olmuştu.     görev almıştır. Binbaşı ayşe; ayağında  NOT: Sen kadın düşmanı, kadın sömü-
    nu’da şahsına layık güzel bir anıtı var.  şı’na giderken erkek kılığına girdi, erkek  ÇETE EMİR AYŞE   çizmesi,başında kalpak ve subay kılığın- rücü erkek! Bu kadınların hiçbiri erkek
    Kastamonulular şehit şerife Bacı’nın  gibi traş oldu, saçını kazıttı ve kimse- Yunan askeri aydın’a doğru geldiğin- da gezdi. askerden her zaman büyük  silah arkadaşları tarafından aşağılanıp
    adını her yerde yaşatıyorlar.    ye kadın olduğunu söylemeden türk  de, kocasından kalan tek hatıra elmas  saygı gördü.          incitilmedi.                                                                            Silah ambargosunu

                                                                                kaldırmak

                                                                             büyük hata olur

                                                                              KKtC dışişleri Bakanlığından
                                                                            uyapılan açıklamada, aBd tarafın-
                                                                            dan 1987 yılından bu yana rum tarafına
                                                                            uygulanmakta olan silah ambargosunu
      Sağlık turizmine                                                              kaldırmanın büyük bir hata olacağı ifa-

      önem veriyoruz                                                               de edilerek, “Kıbrıs rum liderliği tara-
                                                                            fından yapılan açıklamalar saldırganlık
      erzurum Büyükşehir Belediye                                                        içermekte ve adadaki barış ve istikrarı
                                                                            tehdit eder nitelik taşımaktadır” denildi.
    uBaşkanı mehmet sekmen, sağlık                                                         KKtC dışişleri Bakanlığı, aBd tarafın-
    Bakanı dr. fahrettin Koca’yı maka-                                                       dan 1987 yılından bu yana rum tarafına
    mında ziyaret etti. Bakan dr. Koca’ya                                                     uygulanmakta olan silah ambargosunu
    erzurum’daki belediyecilik hizmetleri                                                     kaldırma yönünde atılacak bir adımın,
    ve yapılan yatırımlar hakkında bilgiler                                                    doğu akdeniz bölgesinde silahlanma
    aktaran Başkan sekmen, sağlık turizmi                                                     yarışını tetikleyeceği uyarısında bu-
    vurgusunda da bulundu.                                                             lundu. Bunun yangına körükle gitmek
      Bakan fahrettin Koca’nın makamında                                                     anlamı taşıyacağına dikkat çekilen
    kabul ettiği Başkan mehmet sekmen,                                                       açıklamada, “Gerek ülkede gerekse
    erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yap-                                                     yurt dışında yabancı devlet ve ulusla-
    tığı yatırımlara ilişkin olarak da bilgiler                                                  rarası örgüt temsilcileriyle yapılacak
    aktardı. çok yakından ilgilendiği Başkan  antalYa BÜYÜKşeHir BelediYe BaşKanı muHittin BÖCeK:                        diplomatik görüşmelerde bu konudaki
    sekmen’i erzurum Büyükşehir Belediye-                                                     hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza
    si’nin atılımlarından dolayı tebrik eden                                                    anlatmaya devam edeceğiz” denildi.
    sağlık Bakanı dr. fahrettin Koca, şunları  HİzMET ETMEK İÇİN GECE                                        “malumları olduğu üzere, diğer ge-
    kaydetti: “erzurum çok önemli bir şehir.                                                    rekçeler yanında adadaki barış ve istikrar
    erzurum’da yerel yönetim anlayışına                                                      ortamının gerilime dönüşmemesi için
    yepyeni bir tarz kazandırdığını bildiğimiz                                                   GKrY’ye 1987 yılından beridir aBd tara-
    ve bunu her platformda işittiğimiz sayın                                                    fından silah ambargosu uygulanmaktadır.
    sekmen’i yürekten kutluyorum. ayrıca       GÜNDÜz ÇALIşACAğIz                                      aBd meclisi’nde, Yunanistan ve Kıbrıslı
    ikinci dönem belediye başkanlığı için                                                     rumların çıkarlarını ileriye götürmek için
    de ‘Hayırlı olsun’ dedik. çalışmalarında                                                    seçildiği günden beri büyük uğraş veren
    kendisine başarılar diliyorum.”
                           ogün Gazetesi ekibine açık- gelenlerle tek tek ilgilenerek sohbet  yana bizleri yalnız bırakmayan ve  bilindik senatör ve temsilciler meclisi
                           lamalarda bulunan antalya  ediyor. Belediye ile ilgili çalışmaların  desteğini esirgemeyen tüm hem- Üyeleri neredeyse her yıl olduğu gibi bu
                        uBüyükşehir Belediye Başkanı   yanı sıra mesaisinin bir bölümünü  şerilerime teşekkür ediyorum. Yol  yıl da Güney Kıbrıs’a uygulanan silah
                        muhittin Böcek, “5 yıl antalya’yı va- de ziyaretlere ayıran Başkan Böcek,  arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluş- ambargosunun kaldırılması için yeni bir
                        tandaşlarla birlikte yöneteceğiz. Her  vatandaşların tebriklerini kabul eder- larımızın temsilcilerine ve antalya’da  yasa tasarısını aBd senatosu dış ilişkiler
                        zaman birlik ve beraberlik içerisinde  ken, aralarında milletvekilleri, eski  5 yıl boyunca birlikte mesai yapacağı- Komitesi ve aBd temsilciler meclisi dı-
                        çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. belediye başkanları, kurum müdürle- mız kamu kurum ve kuruluşlarımızın  şişleri Komitesine sundular. tasarı henüz
                         antalya Büyükşehir Belediye Baş- rinin de olduğu çok sayıda ziyaretçiyi  temsilcilerine nazik ziyaretleri ve  ilgili Komiteler tarafından gündeme alı-
                        kanı muhittin Böcek, başkanlık kol- makamında ağırlıyor.     güzel dilekleri için teşekkür ediyo- nıp görüşülmemiştir. ancak bu konunun
                        tuğuna oturmasının ardından yoğun  Kendisine duyulan güvene ve  rum. antalya’ya hizmet etmek için  ileri götürülmesine ilişkin olarak gerek
                        mesaisine başladı. makamı ziyaretçi  gösterilen ilgiye teşekkür ederek  yoğun mesaimize başladık. Gece  ilgili senatör, gerekse Kıbrıs rum liderliği
      “Ar-GE rekabet           akınına uğrayan antalya Büyükşehir  memnuniyetini dile getiren Başkan  gündüz demeden antalya’mıza  tarafından yapılan açıklamalar saldırgan-
                                                                            lık içermekte ve adadaki barış ve istikrarı
                        Belediye Başkanı muhittin Böcek, va-
                                                         hizmet edebilmek için var gücümüzle
                                         Böcek, “antalya Büyükşehir Beledi-
      için zorunludur”          tandaşlar başta olmak üzere, ziyarete  yesi’ne adım attığım ilk günden bu  çalışacağız” dedi.     tehdit eder nitelik taşımaktadır.
      aselsan Yönetim Kurulu Başkanı
    uHaluk Görgün, “aselan kuruldu-
    ğu günden bugüne büyük türk milletine  Dev Caretta Caretta duygulandırdı
    duyduğu vefa borcunu silahlı kuvvetleri-
    mize dünyanın en ileri savunma teknolo-  nesli tükenme tehlikesiyle yüz  suları çok seven ve sık sık göç esnasın-
    jilerini kazandırarak ödemeye çalışan bir  uyüze bulunan genellikle akdeniz  da bu akıntılardan yararlanan Caretta
    misyon şirketidir” dedi. Görgün, asel- sularında görülen Caretta Caretta kap- Caretta kaplumbağalarının dönem iti-
    san’ın güçlü kurumsal yapısı ile öncü- lumbağalarından bir tanesi ölü halde  barıyla çiftleşme ve üreme dönemleri
    lük ettiklerini kaydederek, “aselsan  Bandırma’nın livatya sahili’ne vurdu.  olduğunu ve bu dönemde sıkça sahil-
    kurulduğu günden bugüne büyük türk   sahilde ölü kaplumbağayı gören va- lere çıkmaya başladıklarını ifade etti.
    milletine duyduğu vefa borcunu silahlı  tandaşlar durumu yetkililere bildirdi.  Bandırma sahili’nde bulunan Caretta
    kuvvetlerimize dünyanın en ileri savun- Bandırma on Yedi eylül Üniversi- Caretta’nın yüksek ihtimalle çanak-
    ma teknolojilerini kazandırarak ödemeye  tesi denizcilik fakültesi ekipleri dev  kale Boğazı’ndaki akıntı ile marmara
    çalışan bir misyon şirketidir. milli teknoloji  kaplumbağayı sahile vurduğu yerden  denizi’ne girdiğini tahmin ettiklerini
    geliştirme hedefiyle silahlı kuvvetlerimize  alarak incelenmek üzere denizcilik  belirten dekan Prof. dr. sarı, boyunun
    milli ve yenilikçi savunma teknolojileri  fakültesine götürdü. dekan Prof. dr.  yaklaşık bir metre ağırlığının ise 50 kg
    kazandırmaktadır.” diye konuştu.    mustafa sarı yaptığı açıklamada, sıcak  civarında olduğunu dile getirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11